Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Väliskoostöö

Pideva arengu tagamiseks teeme pidevat koostööd teiste Euroopa rehabilitatsiooni valdkonna asutustega. Vaatame, millised on teiste riikide praktikad ning jagame oma teadmisi ja kogemusi. Toimivate praktika ja lahendustega tutvumine annab ka meile uusi ideid ja mõtteid, mida enda jaoks sobivaks kohandada ja ellu viia.

Osaleme erinevates rahvusvahelistest projektides eesmärgiga aidata kaasa uute metoodikate väljatöötamisele ja kasutusele võtmisele

Rahvusvaheline koostöö hõlmab nii pilootprojektides osalemist, välisvabatahtlike vastuvõtmist, nii töötajate kui õppijate õpirändeid, konverentsidel ja koostöökohtumistel osalemist, tutvumist üksteise praktikatega jne. 


Mis tehtud?

Läbi aastate oleme aktiivselt teinud rahvusvahelist koostööd erinevate rahastusprogrammide toel:

  • Leonardo da Vinci;
  • Nordplus;
  • Euroopa Sotsiaalfond;
  • Balti-Ameerika Partnerlusprogramm;
  • Euroopa Komisjoni programmid;
  • Erasmus+ (alates 2014. aastast). 

Alates 1997. aastast oleme osalenud rohkem kui 70 erinevas välisprojektis.


Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm

Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi logo

Välispartnerite leidmisel ning Euroopa rehabilitatsioonimaastiku uuendustega kursisolekul on meile suureks abiks olnud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi  (EPR), mille assotsieerunud liikmena tegutseme alates 2001. aastast.

Alates 2019. aasta juunist kuulub EPRi juhatusse Astangu Keskuse esindaja. Kuni 8 liikmest koosneva juhatuse peamine ülesanne on teostada järelevalvet kõigi EPRi tegevuste üle ja täita üldkogu otsuseid. 

Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm (EPR) on rehabilitatsiooniteenuste pakkujate võrgustik, mis on pühendunud innovatsioonile ja teenuste kvaliteedis tipptaseme saavutamisele läbi üksteiselt õppimise. Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm ja selle liikmed panustavad niisuguse ühiskonna loomisesse, kus puudega inimestel ja teistel riskirühmadesse kuuluvatel inimestel on ligipääs tippkvaliteediga teenustele, mis loovad võrdseid võimalusi iseseisvaks ühiskonnaelus osalemiseks. EPR-iga on koos Astangu Keskusega liitunud 25 organisatsiooni 16 riigist.