Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Vastuvõtuavalduste arv on viimaste aastate suurim

22.06.2021

Kutseõpetaja juhendab õppijakandidaati tainast kokku rullima

Astangu Keskuse vastuvõtt erineb teiste koolide vastuvõtust nii varasema toimumisaja kui ka põhjaliku õppijakandidaadi tundma õppimisega. Vastuvõtt kursustele toimub 1. märtsist kuni 1. juulini (vabade õppekohtade olemasolul). Hindamiste toimumise aeg ja järjekord määratakse dokumentide laekumise kuupäeva järgi, mis on positiivse tulemuse saamisel aluseks õpperühmade moodustamisel. Eraldi pingerida ei moodustata. Teisisõnu, varem avalduse esitanud inimene ei pea ootama tulemuse teada saamiseks vastuvõtuperioodi lõppu, vaid saab vastuse kätte varem.

Keskusesse õppima soovijaga on esmalt vestlus, mis toimub sotsiaaltöötaja ja kutseõpetajaga. Selle käigus hinnatakse kutsesobivust, motivatsiooni, iseseisvat toimetulekut ja valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks. Vestlusel ei osale lapsevanemad, vaid õppima soovija, sest soov on mõista noore enda mõtteid – mida ta täna teha oskab, mida soovib õppida, kuidas tema tervis on ja kuhu elus tahaks jõuda. Siin ei ole õigeid ja valesid vastuseid, on vaid tulevase õppija unistused ja soovid.

Vestlusele järgneb töö- ja kutseõppe kursusele kandideerijale valitud eriala töökatse, kus kandideerija saab näidata oma oskuseid ja teadmisi valitud eriala teemalistes ülesannetes. Kohanemiskursusele soovijatele järgneb vestlusele täiendav hindamine grupis, mis kestab 2 päeva erinevate tegevustena (matemaatika, praktilised igapäevategevused ja käelised tegevused jne) päevaplaani alusel.

Sel kevadel kandideeris keskusesse õppima viimaste aastate suurim arv inimesi. Juuni keskpaigaks oli esitanud õppimissooviga avalduse 100 inimest. Võrdluseks 2020. aastal samaks ajaks oli keskusesse laekunud 77 avaldust ja 2019. aastal 78 avaldust. Saame öelda, et jaanipäevaks on keskuse kõik kursused täitunud ja sügisel toimub vastuvõtt ainult vabade kohtade olemasolul, kui õppima soovinu on teinud valiku teise kooli kasuks või loobunud muul põhjusel.

2021. aasta kevadel esitati kõige enam õppimissooviga avaldusi kohanemiskursustele ja IT süsteemide nooremspetsialisti kursusele, ent rohkelt laekus avaldusi ka abikoka ja puidutöötleja erialadele. Samuti on muutunud keskusesse õppima soovija vanus, kuna järjest sagedamini tullakse pärast põhikooli lõppu õppima Astangu Keskuse kohanemiskursustele.

Läbi aastate on olnud kõige keerulisem täita omandatud peaajukahjustuse järgse kursuse Tahan Tööle õpperühm. Kursuse jooksul aidatakse õppijal kohaneda omandatud ajukahjustusest tuleneva terviseseisundiga ning pärast lõpetamist minna tagasi tööturule või olla muul moel aktiivne. Rühmategevuste ja individuaalsete teraapiate kaudu toetatakse õppija eneseteadvuse tõusu, aidates tal teadvustada tema toimetulekupiiranguid ning vähendada nende mõju oma elukvaliteedile. Hetkel on kursusel veel vabu kohti ning kutsume üles kõiki, kes teavad omandatud peaajukahjustusega inimesi, suunama neid keskusesse õppima.

Sellekevadine vastuvõtuprotsess ja õppimissooviga avalduste rohkus võib olla seotud ühelt poolt COVID-19 viirusest tulenevate piirangutega, mis andis peredele rohkem aega mõelda noore edasistele sammudele ning teiselt poolt teevad põhikoolid järjest suuremat tööd erinevate õppeasutuste ja õppimisvõimaluste tutvustamisel.