Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Valminud on ülevaade HEV õppijate olukorrast kutseõppes

30.11.2021

HEV õpilased kutseõppes sektordiagramm

Astangu Keskuses läbiviidava kutserehabilitatsiooni teenuse arendamise projekti raames on valminud ülevaade (.pdf) haridusliku erivajadusega (HEV) õppija olukorrast kutseõppes.

Valminud töö sisaldab:

  • praegusel hetkel kutseõppes õppivate haridusliku erivajadusega õppijate kaardistust nende erivajaduse järgi;
  • HEV õppijatele osutatavate tugiteenuste loetelu (sh nii teenused, mida osutatakse kutseõppeasutuse poolt kui neid, mida osutatakse mujal, nt omavalitsuses);
  • HEV õppijate tegelike teenuste vajadusi ning praeguseid kitsaskohti õppes ja tugiteenuste osutamisel;
  • erialasid, milles HEV õppijad õpivad;
  • teenuse disaini protsessis tuvastatud persoonasid ehk tüüp-õppijaid Astangu keskuses;
  • häid praktikad õppijate toetamisel kutseõppes;
  • küsimusi, millega on vaja edasi tegeleda, et HEV õppija oleks kutsekoolis hästi hoitud ja toetatud.

Ühe HEV tunnusega õpilaste erivajadused - joondiagramm

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmete järgi on 5,6% kutsekoolides õppivatest õpilastest haridusliku erivajadusega. Suuremal enamusel neist on tuvastatud vaid 1 HEV (86%) tunnus, kuid üksikutel esineb kuni 5 erinevat erivajadust. Peamiselt on tegu emotsionaalsete raskuste, intellektipuude (lihtsustatud õppekava lõpetanutega), püsivate õpiraskuste ning ka ebapiisava eesti keele oskusega. Kutseõppeasutuste sõnutsi on aga toevajadusega õppijaid aasta aastalt rohkem: isegi kuni 50% kõigist õpilastest.

Antud ülevaate koostamisel on kasutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi 2020/21 õppeaasta isikustamata andmeid haridusliku erivajadusega õppijate kohta, kutseõppeasutuste seas läbi viidud küsitluse tulemusi, Astangu Keskuse dokumentatsiooni (sh sisekorrad, teenuse osutamise protsessikirjeldused ja protseduurid) analüüsi ning nii Astangu Keskuse töötajate kui ka kuue erineva kutseõppeasutuse esindaja intervjuudelt saadud infot.

Ülevaate  koostas Brand Manual OÜ ja valmis Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetme „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuste raames.

Täname kõiki Astangu Keskus töötajaid, kutsekoolide esindajaid ning muid huvipooli, kes on leidnud aja, et panustada teenuse disaini protsessi ja antud ülevaate valmimisse.

Lisainfo: projektijuht Keiu Talve, tel 509 7258, [email protected]