Prindi lehekülg

Üleminekuplaan kui tugi aktiivsesse ellu suundumisel

17.06.2020

Üleminekuplaani näidise esileht - Astangu logo, inimese nimi, kursuse nimi, keskuse nimi ja aasta

Astangu Keskus annab kõigile lõpetajatele lisaks lõputunnistusele kaasa üleminekuplaani, mis toetab õppijat edasises elus sisaldades väga olulist infot nii õppijale kui tema lähedastele edasiste sammude astumiseks, aga ka tulevasele tööandjale või asutustele teenuse paremaks ja vajaduspõhiseks osutamiseks. Üleminekuplaan koostatakse kõigile keskuses vähemalt pool aastat õppinud lõpetajatele.

Üleminekuplaani eesmärk on koondada õpingute ajal (sh eelmistest koolidest, rehabilitatsiooni teenustest, tugiteenuseid pakkuvatest asutustest) ilmnenud oluline informatsioon tulevase töötegija või teenusel osaleja kohta, et toetada tema siirdumist järgmisele tegevusele. Individuaalse üleminekuplaani koostamine on keskusele üks võimalus toetada noort, kes lõpetab õpinguid ja suundub edasi tööellu.

Üleminekuplaanis on kajastatud järgmised valdkonnad koos soovitustega:

  • enesetutvustus;
  • haridustee, praktika- ja töökogemus;
  • õppetegevustes ja tööainetes omandatu, sh teadmised, oskused, tööharjumused, hoiakud;
  • töökäitumine ja sotsiaalne toimetulek, sh isikuomadused ja eripära, millega arvestada noore kaasamisel tegevustesse ja töökohal (eripära, vajadus eritingimusteks, abivajadus);
  • juhendajate soovitused edasisteks tegevusteks ja/või teenusteks koos kontaktandmetega.
Üleminekuplaani näidise sisuleht - omandatud oskused, töökäitumise ja sotsiaalsete oskuste kirjeldused

Üleminekuplaani koostamisel osaleb õppija, rühmajuhendaja ning õppija arengut toetanud spetsialistid ja õpetajad. Üleminekuplaani koostab rühmajuhendaja koostöös õppijaga, lähtudes tegevuskava läbiräägitud infost ja otsustest. Terve õppeaasta jooksul õppija (ja ka lähedased) mõtiskleb oma soovidest tuleviku osas, rühmajuhendaja aitab tema soovid, unistused ja otsused vormistada lõpetamise järgseks tegevusplaaniks.

Tähtis on see, et õppetöö käigus kogutud teave noorte oskuste ja võimete kohta kaduma ei läheks. Oluline on, et noore üleminekuplaan liiguks sujuvalt koos noorega õppeasutuste ning tuge ja abi pakkuvate asutuste vahel. Üleminekuplaani on hea esitada nt tööandjale, järgnevasse kooli minnes, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale, sotsiaalkeskuste tegevusjuhendajatele jt noorega esmakordselt kokku puutuvatele spetsialistidele. Üleminekuplaanis olev info toetab erinevaid asutusi, näiteks Eesti Töötukassa individuaalse tööotsimiskava koostamisel, tööturuteenuste pakkumisel. Samuti kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele toetavate teenuste pakkumiseks. Tööandja saab üleminekuplaanist ülevaate tööoskustest, töös käitumisest ja võtta seda arvesse oma töös arve ning luua parimad töötingimused ja pakkuda vajalikku tuge. Lähedastele annab üleminekuplaan terviku, millised teenused ja tegevused hoiavad noore aktiivsena igapäevaelus ning kelle poole pöörduda teenustel osalemiseks.

Astangu Keskus julgustab meie lõpetajaid tutvustama oma üleminekuplaane ametiasutustes, sest see aitab Sulle vajalike toetuste, teenuste, töö saamisel ja kohanemisel tööelus. Julgustame tööandjaid, teenusepakkujaid, kohalikke omavalitsusi ja koole Astangu Keskuse lõpetanud noore käest küsima üleminekuplaani. Üleminekuplaanist saate väärt infot, et mõista noort, kaaluda otsuseid ja pakkuda tuge.

Üleminekuplaani näidis (.pdf)