Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Teenused, mis toetavad noort tööle asumisel

23.04.2024

Juhendaja juhendab klienti graanulite panemisel täitekotti

Astangu Keskuse tööhõivespetsialistide eesmärk on leida sobiv rakendumine igale keskust lõpetavale õppijale.

Tööturg on aga pidevas muutumises. Eesti Töötukassa andmetel oli detsember 2023 seisuga registreeritud töötute arv 54 740 (19,3%), kellest vähenenud töövõimega töötuid on 19,3% (10 584). Kogu töötute arvust on noori (16-24-aastaseid) 14.5% (7918). Töökogemuseta töötuid oli märtsis 3,9% (2155). Märts 2024 seisuga oli registreeritud töötute arv 7.9%.

Õppijale sobiva rakendumise leidmisesse panustavad Astangu keskuses kõik õpperühma meeskonna liikmed, kuhu kuuluvad lisaks tööhõivespetsialistile ka sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, psühholoog, tegevusterapeut ja rühmajuhendaja. Õpilaskodus elamise korral ka õpilaskodu töötaja. Meeskonna ülesanne on pakkuda igakülgset tuge ja juhendamist tööellu suundumisel.

Tööhõivespetsialistid kasutavad oma töös toetatud töölerakendamise mudelit, mille olulised komponendid on inimese tasustatud töö avatud tööturu tingimustes ja vajaduspõhise jätkutoe olemasolu.

Õpinguid lõpetades ja tööle asumisel toetavad noori erinevad teenused, mille taotlemisel ning mille kohta lisainfo andmisel saavad olla toeks meie keskuse spetsialistid (sotsiaaltöötajad ja tööhõivespetsialistid).

Enamike teenuste taotlemise aluseks on vähenenud töövõime olemasolu. Seetõttu soovitame kõigil, kelle osas on kahtlus, et töövõime ei ole täielik – taotleda Eesti Töötukassast töövõime hindamist. Hindamistulemuseks saab olla: töövõimeline, osalise  või puuduva töövõimega. Rõhutame, et 6 kuu jooksul enne taotluse esitamist on oluline külastada eriarsti. Korraga on võimalik esitada ka puude taotlus.


Töötukassa teenused

Alljärgnevalt toome välja Eesti Töötukassa teenused, mis toetavad inimese tööle asumist.

Töötuna registreerimine – toetatakse töökoha leidmisel, kandideerimisdokumentide ettevalmistamisel, oskuste täiendamisel jne.

Tugiisikuga töötamise teenus – tööellu astuja võib tervisest tuleneva takistuse tõttu vajada rohkem abi ja juhendamist. Tugiisikuks võib olla kolleeg või sobiv inimene väljastpoolt töökohta. Teenust saab taotleda nii tööle asudes kui juba töötades ja kestus on kuni aasta. Tugiisikuga töötamise teenust on võimalik osutada, kui asub tööle või juba töötab.

Samuti on paljudel meie lõpetajatel võimalik kasutada „Minu esimene töökoht“ teenust, mis on  mõeldud vähese töökogemusega noorele (16-29 a), kellel puudub töökogemus või on see lühiajaline. Tööle aitamiseks maksab Eesti Töötukassa tööandjale „Minu esimene töökoht“ teenuse raames palgatoetust ja hüvitab koolituskulu. Toetuse eesmärgiks on noorte konkurentsivõime suurendamine ja töötuse vähendamine, julgustades tööandjaid võtma tööle vähese töökogemusega noori ja pakkudes neile väärtuslikku töökogemust, tööalaste oskuste ja teadmiste arendamist.


Tööalane ja sotsiaalne rehabilitatsioon

Lisaks eelnimetatud teenustele võib tööturule suundudes inimest toetada tema vajadustest lähtuvad rehabilitatsiooniteenused (nt psühholoog, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut, loovterapeut jne). Need inimesed, kellel eelnimetatud teenuste vajadus ning eesmärk ja lähiaastate siht on tööturg, võiksid pöörduda Eesti Töötukassa poole, et taotleda tööalase rehabilitatsiooni teenust. Kui aga tervis vajab tugevat tähelepanu ja tööteemad on tagaplaanil, siis võiks pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse, et taotleda sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust.


Erihoolekandeteenused

Psüühilise erivajadusega inimestele on saadaval erihoolekandeteenused. Kõige rohkem on meie keskuse lõpetanud kasutanud erihoolekande teenustest igapäevaelu toetamise, toetatud elamise, töötamise toetamise teenuseid. Teenuse järjekorda saab panna alates 16. eluaastast, kuid kasutama saab hakata täisealiseks saamisel.


Koostöös ületame väljakutsed

Käesolevas tööturu olukorras võib õpingute järgne tööle asumine olla väljakutse. Seda on võimalik ületada, kui õppija ja tema ümber olev tugimeeskond (sotsiaaltöötaja, tööhõivespetsialist, rühmajuhendaja jt) teevad koostööd ning kasutatakse ära erinevad tugivõimalused tööle suundumise toetamiseks ja ka tööl püsimiseks. Julgustame õppijaid ja lähedasi õpingute järgselt kasutama õpingute vältel ühiselt kokkulepitud teenuseid ning tõrgete tekkimise korral pöörduma Astangu keskuse spetsialistide poole, et saada tuge ning juhendamist edasiste sammude astumiseks.

Meie tööhõivespetsialistid pöörduvad iga lõpetanud õppija poole 6 kuud ja 1,5 aastat pärast lõpetamist, et selgitada välja, kuidas neil läinud on ning milliseid teenuseid kasutatakse ning kas vilistlane parasjagu õpib, töötab ja/või kasutab sotsiaalteenuseid või on mitteaktiivne. Kõne eesmärk on ühtlasi selgitada välja, kas vilistlane vajab milleski parasjagu ka tuge – kui seda vajatakse, siis pakume seda kas ise või suuname kellegi juurde, kes seda pakkuda saab.  Meie kõigi ühine eesmärk on, et iga meie lõpetanu osaleks oma võimetele vastavalt ühiskonnaelus ja astuks samme oma isiklikul karjääriteel.

/Tööhõive ja sotsiaaltöö talituse juht Aivi Sobak, tööhõivespetsialistid Kerli Tamme ja Merle Peekman/