Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Teadmatus kaitstud töö teenuse tuleviku osas

29.06.2023

Töötoa juhendaja abistamas klienti käsitöö toote valmistamisel

2023. aasta algas kaitstud tööl uue hankega. Kui eelmisel aastal hange viibis 2 kuud, siis seekord ajastati teenuseosutajatega lepingu sõlmimine õigeaegselt ning jaanuari jooksul said ka kõik lepingud teenuse saajatega sõlmitud. Jätkame 28 kliendikohaga, mis on ka kõik täidetud.

Nagu eelnevatel aastatel, tõi ka seekordne hange kaasa väikesed muudatused. Teenust ei saa enam pakkuda ööpäevaringse erihooldusteenuste klientidele, keda aga õnneks Astangu Keskuse klientide seas ei ole. Teiseks ei ole enam lubatud klientide töötasude hüvitamine muudest vahenditest peale töötubade müügist saadud tulud. Koos sellega kaotati ka miinimumtunnitasu maksmise nõue II etapi klientidele. Meie töötajate jaoks tähendab see seda, et II ja III etapis makstakse kindlat tunnitasu iga tööd tehtud tunni eest ilma, et piirataks teenusel osalemise aega. Töö tunnihinne kujundati eeldatavate müügitulude põhjal. Viimase olulise muudatusega ei maksta enam teenuse esimesel neljal kuul (I etapp) stipendiumi ja sõidutoetust.

ISTE ei paku lahendust kõigile klientidele

Suurimaks uudiseks kaitstud töö vallas on aga pikaajalise kaitstud töö projekti lõppemine. Seni on teenust rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, kuid neid vahendeid saab kasutada ainult teenuste väljatöötamiseks. Kuna pikaajaline kaitstud töö on projekti staatuses olnud päris kaua, siis on selle lõpp ootuspärane. Mis aga ei ole ootuspärane, on teenuse mittejätkumine riikliku teenusena. Põhjendatud seda otsust otseselt ei ole, kuid eeldada võib, et sotsiaalvaldkonna jaoks on teenus liiga kulukas. Samuti on teenuse piloteerimise aastate jooksul arendatud ka teisi teenuseid ning riik on võtnud suuna isikukeskse erihoolekandeteenuste mudelile (ISTE). Kuni 2024 aasta lõpuni on ISTE teenus rahastatud Euroopa Liidu vahenditest nagu kaitstud töögi, kuid selle rakendamine riikliku teenusena on planeeritud aastal 2025.

ISTE teenusega soovitakse anda erivajadustega inimeste erihoolekandeteenuste korraldamine kohalike omavalitsuste kätte (KOV). Teenus näeb ette, et KOV ise või siis nende poolt volitatud asutus hakkab hindama nende valitsusalas elavate erivajadustega inimeste teenus  Probleemiks on aga pikaajalise kaitstud töö lõpu ja ISTE teenuse riikliku rakendamise vahele jääv 2024 aasta. Astangu Keskuse jaoks on ISTE üks alternatiiv, kuid ei ole lahenduseks kõigile praegustele klientidele töötubades jätkamise tagamiseks. ISTE kohtade arv on piiratud ja enamik nendest kohtadest Tallinnas on juba täidetud. Samuti ei sobi ISTE neile, kes ei saa ja ei soovi saada erihoolekande teenuseid ning neile, kes elavad väljaspool Tallinna.  

Otsime võimalusi

Juhendaja juhendab klienti graanulite panemisel täitekotti

Sellest lähtuvalt on 2023. aastal Astangu Keskuse kaitstud töö talitusel kaks ülesannet. Esiteks töötubade igapäevatoimetuste katkematu tagamine. Otsime edasi töid, et kõik teenuse saajad oleksid tööga varustatud ja juhendatud ning teeniksid lisaraha töövõimetuspensionile. Teiseks eesmärgiks on võimaluste leidmise teenuse jätkumiseks ka järgnevatel aastatel. Oleme kontaktis nii Sotsiaalministeeriumi kui ka Sotsiaalkindlustusametiga. 

Sotsiaalkindlustusametist on tulnud sõnum, et nn vaheaasta jaoks muudetakse toetatud töötamise teenust, et vähemalt osadele praegustele klientidele tagada aktiivsena olek. Mil viisil teenust muudetakse, pole praeguseni selge, ka mitte see, milline on kliendi profiil, kes sellele teenusele sobima hakkavad. Selgust loodame suve lõpuks.

Selleks aga, et mitte käed rüpes oodata, oleme hinnanud samme, mida me juba praegu teha saame. Kuna Tallinn on osaline praegu kehtivas ISTE projektis, siis sõlmisime Tallinna Sotsiaal ja Tervishoiuametiga koostöölepingu teenuse pakkumiseks. Õigem oleks siiski öelda, et pakume ISTE teenuse raames klientidele töökomponenti ehk töötegevust spetsiaalselt korraldatud töökohal, mis oma sisult on sarnane praegu toimiva kaitstud tööga. Taotlesime selleks 5 kliendikohta, millest mai alguse seisuga on täidetud 2. Kolmas teenusesaaja on liitumas augustis. Eesmärgiks on teenuse tundmaõppimine, kuna tegu on ühe võimalusega tööteenuse pakkumiseks ka 2024. aastal ning ainukese praegu teada oleva võimalusega  alates 2025. aastast.

Kuulame maad

Kaitstud töö teenuse osutajate tegevusega tutvumas ja ühiseid murekohti arutamas

Samuti oleme peale COVID-i aastaid sel aastal taas aktiivsemalt külastanud teisi teenuseosutajaid. Soovime laiendada oma silmaringi nii pikaajalise kaitstud töö teenuse osas, kui ka arutada teiste keskuste plaane tuleviku osas. Eriti huvitavad meid keskused, kes pakuvad ka muid teenuseid. Nii näiteks saime soovituse MTÜ Aktiviseerimiskeskusest Tulevik tutvuda Töötukassa poolt hangitava kaheosalisel lühiajalise kaitstud töö teenusega. Seniste külastuste pinnalt võib aga öelda, et teadmatus ja mure tuleviku pärast on keskustes valdav.

Kokkuvõttes on kaitstud töö teenus Astangu Keskuses muutumas. Kuigi jätkuvate teenuste osas valitseb teadmatus, jätkame oma igapäevatööd ning üritame valmistuda järgmiseks aastaks ette nii palju kui võimalik. Loodame, et septembriks on selgunud, mis võimalused on meie klientidel jätkata töötubades ka järgmisel aastal ning me saame hakata tegelema nende sidumiseks seda võimaldavate teenusetega. Loodame, et erivajadustega inimeste võimalus töötada Astangu Keskuses jätkuba ka tulevikus.   

/Kaitstud töö talituse juht Margus Koolme/