Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Pikaajalise kaitstud töö töötubadest said lihtsalt töötoad

05.04.2024

Margus Koolme kaitstud töö talituses

2023. aasta lõpuga lõppes pikaajalise kaitstud töö teenuse projekt. Riigipoolne otsus on pikalt väljatöötatud ja katsetatud teenust riiklikult mitte rahastada, mis tähendab et 2024 kaitstud tööga nii Astangu Keskuses kui mujal Eestis ei jätkata. Siiski töötube Astangul täielikult ei suletud ning veebruari alguses jätkame tööteenuse pakkumist muude teenuste alt. Anname ülevaate eelmise aasta sündmustest ning kuidas me sel aastal edasi tegutseme.


2023 – segaduste aasta

2023. aasta alguses andis Sotsiaalkindlustusamet (SKA) teada Pikaajalise kaitstud töö teenuse (PKT) osutajatele teada teenuse lõppemisest sama aasta lõpul. Umbmääraselt teavitati samuti, et plaanitakse siiski meetmeid klientidele jätkutegevuste leidmiseks.

Enne suvepuhkuseid saime siiski niipalju selgemaks, et SKA planeerib üle minna Isikukeskse erihoolekande teenusemudelile (ISTE), mis sisaldab ka töökomponendi võimalust. ISTE teenus on aga praegusel ajal samuti Euroopa Sotsiaalfondi rahastatav projekt, mis kestab kuni 2024. aasta lõpuni. Seetõttu jäi SKA plaanide ja kaitstud töö vahele auk, mis otsustati täita Töötamise toetamise teenusega (TT).

Kuna Astangu KRK ei olnud selle hetkeni pakkunud ühtegi erihoolekandeteenust, siis hakkasime uurima võimalusi selle osutamiseks. Tegime avalduse SKA-le TT teenuse osutamiseks ning jäime ootama vastust. Selgus, et olemasolev seadusandlus ei võimalda riigi hallataval asutusel erihoolekande teenuseid osutada ning selle võimaldamiseks tuleb teha seadusemuudatus.

Kuna kaitstud töö teenusesaajate TT teenuse pakkumina nõudis ka teenuse ülevaatamist, siis liideti mõlemad teemad ühte eelnõusse. Suve lõpuks oli seadusemuudatus ministeeriumitesse kooskõlastusringile saadetud ja meil soovitati hakata teenusesaajatele tegema erihoolekandeteenuse taotlemise  avaldusi, mida ka tegime.

Kaitstud töö teenusel osaleja teeb tööd juhendaja pilgu alla

Suve lõpul arutasime nii juhtkonna kui ka talituse tasandil töötubade staatust, kuna puudus kindlus, et 2024. aasta alguseks saame õiguse TT teenust osutada. Teades TT teenuse senist rahastust oli selge, et see ei kata juhendajate palgakulu ning me peame vähendama teenusesaajate arvu ja mahtu ning leidma juhendajatele muid tööülesandeid. Koostatud plaan nägi ette, et jaanuarist sulgeme ühe töötoa ning teenust saame pakkuda maksimaalselt 20-le inimesele. Üks juhendaja jätkab muude ülesannetega ning ülejäänud juhendajad hakkavad osaliselt tegelema õppetööga.  

Astangu Keskuse üks põhimõte on, et me ei lõpeta ühegi inimesega teenuseid ilma, et ta oleks seotud edasiste tegevustega. Nii tegelesime 2023. aasta sügisest alates nende 8 inimesega, kellega me Astangul jätkata ei saanud. Kolm inimest jätkavad teenusel oma senise erihoolekandeteenuse osutaja juures. Neli hinnati teenusele mittesobilikeks, nendest kaks on muu teenuse järjekorras ja kahe puhul muu rakenduse leidmisega me alles tegeleme. Üks soovis ise loobuda, aga ka tal on muud tegevused tagatud. Suures osas aga koosnes sügis ootamisest.

Hoolimata riigikogus valitsenud obstruktsioonist, sai Astangule vajalik seadusemuudatus siiski vastuvõetud ning vahetult enne jõule sõlmisime ka SKA-ga erihoolekandeteenuse osutamise lepingu. Leping aga ei taga veel suunamist teenusele. Seetõttu olime juba sügise lõpus koos juhtkonnaga võtnud vastu otsuse, et töötoad jätkavad 2024. aasta jaanuaris planeeritud mahus. Elame kuu korraga rahastades tegevust vajadusel reservidest. Selliste teadmistega läksime vastu 2024 aastale.


2024 – mis töötubadest edasi saab

2024. aasta algas suunamiste ootamisega. Leping oli sõlmitud, samuti teadsime, kes meile peaks tulema, aga kui palju ja millal, selles osas info puudus. Samuti teadsime, et SKA on saanud rahastuse täiendava 190 teenusekoha loomiseks, Kaitstud tööl aga oli eelmise aasta lõpus umber 400 teenusesaajat. Selliste teadmistega töötoad 8. jaanuaril alustasid.

Esimene suunamine TT teenusele oli saabunud juba mõni päev varem ning samal päeval, s.t  8. jaanuaril hakkas suunamisotsuseid tulema juba mitu korraga. 19. jaanuari õhtuks oli meieni jõudnud 18 suunamisotsust. Ühe teenusesaaja puhul võttis meiega ühendust Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning ühiselt suunata ta ISTE teenusele.

Viimase, 20. teenusesaaja puhul aga selgus SKA-le järelpärimist tehes, et tema otsus TT teenusele sobilikkuse osas oli tehtud hiljem ning ta ei mahtunud nende sekka, kes kohe suunamise saavad. SKA oli küll suhteliselt pessimistlik aga märtsi keskpaigas siiski jõudis kord ka tema kätte ning sellega on kõik endised kaitstud töö teenusesaajad endale koha leidnud.

Seega, 2024. aasta märtsi lõpu seisuga on töötubades 19 TT teenusesaajat. TT teenuse suunamine on 1 aasta ja sellega on kindlus töötubade jätkumise osas 2024. aastal olemas. Mis saab 2025, kas TT teenust pikendatakse või muutub ISTE riiklikuks teenuseks, seda on hetkel veel vara prognoosida.


Mis on ISTE ja TT  

TT ehk Töötamise toetamise teenus

TT teenus on oma sisult Pikaajalisest kaitstud tööst erinev. Kui kaitstud töö peamine eesmärk on töiste tegevuste pakkumine teenusesaajatele, siis TT teenuse puhul on eesmärgiks teenusesaajate jõudmine tööturule. Teenuse miinimummaht on oluliselt väiksem – teenusesaaja peab saama toetust vähemalt 4 tunni ulatuses. Selleks tegevuseks võib olla juhendamine töötoas, aga ka töökuulutuste otsimine, intervjuude kokkuleppimine, töökohal toetamine või muu toetav tegevus. Sotsiaalkindlustusamet hindab inimese teenusevajadust ning määrab vajalikud teenused. Seejärel vabade kohtade olemasolul inimene suunatakse teenusele või siis lisatakse ootejärjekorda.  

ISTE ehk isikukeskne erihoolekande teenusemudel

Nagu Pikaajaline kaitstud töö, on Isikukeskse erihoolekande teenusemudel samuti projekt, kus erihoolekandeteenuse osutamise korraldus on tehtud kohaliku omavalitsuse ülesandeks. Kohalik omavalitsus organiseerib teenusevajaduse hindamise ning üheks osutatavatest teenustest saab olla ka töötoad, ehk töö komponent. Kuna teenus on tulevikus planeeritud asendama erihoolekandeteenuseid, sealhulgas TT teenust, siis sõlmisime 2023. aasta kevadel Tallinnaga teenuse osutamise lepingu kuni 5-le inimesele. 2023. aastal suunati meile kokku 3 inimest, kellest küll üks sügisel teenuselt lahkus.

/Kaitstud töö talituse juht Margus Koolme/