Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Õppetööd toetavad teenuseid vajas 102 õppijat

25.06.2021

Füsioterapeut viib koos teenusel olijaga läbi harjutusi

Keskuses alustas 2020/2021. õppeaasta alguses õpinguid 110 õppijat 16 õpperühmas ning lõpetas 100 õppijat - 9 õppijat loobus õppetöös osalemisest tervise halvenemise või muutunud õpimotivatsiooni tõttu ning üks õppija asus akadeemilisele puhkusele.

Õppija igapäevasete toimetulekuoskuste arendamisel ja iseseisvamaks muutumisel on suur roll tugiteenustel, mille osutamisel lähtutakse iga inimese individuaalsetest eesmärkidest ja vajadustest. Tugiteenuste meeskonda kuuluvad logopeed, psühholoogid, muusika- ja kunstiterapeut, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, füsioterapeudid, tööhõivespetsialistid, eripedagoog ja tegevusjuhendajad.

Sel õppeaastal vajas tugiteenuseid 102 õppijat. Enim oli vajadus sotsiaaltöötaja, tööhõivespetsialisti, psühholoogi toe järele. Järgnesid tegevusterapeudi ja füsioterapeudi poolne toevajadus. Väiksem tundide maht oli logopeedil, muusikaterapeudil, kunstiterapeudil ja eripedagoogil. Samaaegselt vajasid õppetöö ajal kolme või enamat tugiteenust 52 õppijat.

Õppetöö raames on igale õppijale ette nähtud tugiteenuste maht 10 tundi. Suurema vajaduse korral saab õppija teenust riikliku sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenusena. Sel õppeaastal vajasid ettenähtust suuremat tugiteenuste mahtu 24 õppijat.

Kui jagada spetsialistide osutatud teenuste tunnid õppijate arvuga, vajas keskuse õppija õppeaasta jooksul tugiteenuseid keskmiselt:

Lisaks õppetööga paremini toime tulemisel on tugiteenustel väga suur roll ka iseseisval toimetulekul igapäevaelu tegevustega, nt toiduvalmistamisel, koristamisel, rahaplaneerimisel, vabaaja sisustamisel jne. Kuigi õppija toetamine algab juba õppeaasta alguses, on rohkem tööd just viimasel õppeaastal - aidatakse leida töökoht ning vajadusel elamiskoht sotsiaaltöötaja toetusel. Oluline on kontakt kohaliku omavalitusega, et õppija teaks ja oskaks probleemide korral pöörduda kohaliku sotsiaaltöötaja poole.

Samuti aitavad tugispetsialistid õppijal valmistuda astumisel tööellu. Näiteks füsioterapeudid leiavad võimalused kohandada töökeskkond, tegevusterapeudid nõustavad iseseisvalt hakkama saamisel igapäevaste tegevustega, psühholoogid toimetulekul vaimse tervise teemadega. Logopeedi, loovterapeutide, kogemusnõustaja ja eripedagoogi teraapiatest saab õppija võtta kaasa enda jaoks parimaid kogemusi ja teadmisi, mida on võimalik rakendada nii tööelus, edasi õppides kui igapäevases elus. Kui õppija vajab ka tugiteenuseid ka õppetöö lõppedes, aidatakse tal leida kodulähedane rehabilitatsiooniteenuse osutaja ja võimalusel tutvutakse uue tugiteenuste pakkujaga. Uued kontaktid aitavad õppijatel tulla toime ja saada vajalikke teenuseid ka keskuses õppetöö lõppedes.

Rehabilitatsiooniosakonna juhataja Kadri Norit