Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Muusikateraapia Astangu Keskuses

25.06.2021

Muusikateraapia on sõnatu eneseväljendusviis

Astangu keskuse loomisest saadik on õppijate oluliseks õpimotivatsiooni tõstjaks olnud erinevad loovtegevused ja muusika. 25 aasta jooksul, koos ühiskonna arenguga, on keskuses muusika terapeutilisest kasutusest kasvanud välja õppijate seas populaarne muusikateraapia rehabilitatsiooniteenus. Keskuses saavad muusikateraapia teenusele tulla nii õppijad kui ka sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavaga kliendid väljastpoolt keskuse õpikeskkonda. Muusikateraapia õppijatele toimub nii rühmas kui individuaalselt.

Muusikateraapia rühmateraapiana on saanud iseseisvaks ainekursuseks kohanemiskursuste õppijate sotsiaalsete oskuste arendamiseks ja lihvimiseks. Grupis luuakse koos mänguline, toetav, turvaline ja loominguline suhtluskeskkond. Läbi muusika õpitakse üksteist tundma ja omavahel suhtlema, koos tegutsema, avastatakse loomingulisi ressursse, nauditakse loomevabadust ja kujunevat ühtsustunnet. Kuna Astangu keskuses on väärtustatud innovaatiline töökultuur, siis kohanemiskursuse ‘Tahan tööle’ puhul on Eestis ainulaadse rakenduse saanud ka integreeritud loovteraapiavorm, milles grupitöö tõhususeks ühendatakse muusikateraapia ja kunstiteraapia võtted.

Iga keskuse õppija saab vajadusel taotleda ka individuaalset muusikateraapia teenust, kus ta saab tegeleda oma esilekerkivate raskuste ja keeruliste olukordadega, kasvada enesekindlamaks läbi autonoomsete valikute, muusikaliste eduelamuste ning leida loovaid viise eneseteostuseks. Kui õppijal tekib soov oma loomingulisi saavutusi publikuga jagada, siis saab esineda erinevatel keskuse üritustel või ühiste sündmuste tähistamisel. Kaasõppijate ja personali avalik tunnustus, elav tagasiside ning tuline aplaus on innustav ja motiveeriv stiimul edasiharjutamiseks, enese proovile panekuks ja uute väljakutsete vastuvõtmiseks elus. Keskuses töötavad loovterapeutidest nii muusikaterapeut kui kunstiterapeut, kes teevad omavahel ka õppijat toetavat koostööd. Näiteks, kui kunstiteraapias on valminud huvitav õppija minapilti kajastav loovtöö, siis muusikateraapias on seda loovtööd edasi saanud arendada nii laulu loomise ja muusikaliste rollimängudega.

25 aasta jooksul on Astangu keskuses töötanud muusika terapeutilist mõju kõrgelt hindavad suurepärased spetsialistid ja muusikaterapeudid. Astangu keskuse algusaastatel innustus eripedagoog Ingrid Veskiväli vibroakustilisest teraapiast ning tema algatusel jõudiski keskusesse tol ajal innovatsiooniline muusikateraapia meetod. Õppijaid toetas ka muusikat terapeutiliselt kasutav eripedagoog Janika Savi. Suurem pöördepunkt muusikateraapia rakenduses leidis aset aga 2008, kui keskusesse tuli tööle Kanadast pärit eestlanna, Kanadas väljaõppinud muusikaterapeut Ellen Lindau.

Ellen meenutab oma tööajale tagasi vaadates: “Töötasin muusikaterapeudina 2008-2010 rehabilitatsiooniosakonnas. Ma viisin läbi individuaalset muusikateraapiat õpilastele erinevatelt õppekursustelt, nagu ajukahjustustega inimeste taastumiskursus, kohanemiskursused, koduteenindus, pagaritöö, IT õppesuund. Samuti viisin läbi grupimuusikateraapia tunde suhtlemise soodustamiseks autismispektri häirega noorte ja ajukahjustusega inimeste taastumiskursusele. Lisaks pakkusin individuaalset vibroakustilist teraapiat. Väljastpoolt tulnud inimesed said individuaalteenust isikliku rehabilitatsiooniplaani alusel. Minu aeg Astangul oli töö- ja kogemusrikas. Mäletan kõigepealt, et seal oli väga professionaalne meeskond, kes toetas ja julgustas mind muusikateraapia programmi välja arendamisel. Kahe tööaasta jooksul kohtusin paljude erinevate noortega muusikateraapias ning tegime tähtsat ja huvitavat koostööd. Mulle meenub üks õpilane, kellel oli mingitel füüsilistel põhjustel rääkimisega raskused. Suure vaevaga sai ta mõne sõna välja ütelda. Kuid muusikateraapias oli hoopis teine asi! Tegime hääleharjutusi, laulsime koos ning ta sai tublisti hakkama. Olen veendunud, et see noormees oli võimeline muusikateraapias end paremini väljendama kui kuskil mujal.

Pärast Elleni lahkumist tagasi kodumaale Kanadasse asus keskuses tööle muusikaterapeut Kaili Inno, kes meenutab: “Töötasin Astangul aastatel 2010-2014. Peamisteks sihtrühmadeks olid ajutraumajärgsed kliendid ning autistlike joontega noored. Väga hea koostöö oli ajutraumajärgse taastumiskursuse meeskonnaga. Minu jaoks oli see uudne kogemus ning võimalus ennast täiendada neuroloogilise muusikateraapia valdkonnas. Selle kogemuse põhjal töötasin välja muusikaterapeutilise hindamismudeli ajukahjustusega inimeste rehabilitatsioonivajaduse hindamiseks, millest sai minu muusikateraapia õpingute magistritöö Eve Lukki juhendamisel.

Suurepärane koostöö oli meil füsioterapeudi Anneliis Jaanusega, kellega koos sai välja töötatud liikumis- ja muusikaprogramm kohanemiskursustel osalevatele noortele. Loovus, spontaansus ja mängulisus aitas luua head kontakti ning võimaldas noortel eneseavastamist ning eneseavamist. Mulle meenub ka üks eriline hetk! Valmistasime koos Anneliis Jaanusega ette tantsuetenduse “Mehe loomine”, millega osalesime Made in Estonia Maratonil 2013. See on Kanuti Gildi saalis toimuv etenduskunstnike kohtumisõhtu ehk lühivormide festival. Anneliis valmistas kohanemiskursuse tüdrukutega tantsulise osa ning mina koos ajutraumajärgsel taasumiskursusel olevate meestega muusikalise poole. Ma usun, et see oli kõigile väga emotsionaalne ja äge kogemus. Meid võeti seal soojalt vastu.

Muusikateraapias olija saab ise valida endale sobiva pilli ja rütmi

Mis teeb muusikateraapia eriliseks? Muusikateraapia, mis kuulub loovteraapiate hulka, on teaduspõhine teraapia vorm, mille puhul muusikaterapeudid rakendavad muusikalisi tegevusi süstemaatiliselt ja eesmärgipäraselt, et säilitada või parandada inimese füüsilist, psüühilist ja vaimset tervist või ennetada haigusi ning häireid. Muusikateraapias suheldakse läbi muusika, mistõttu teraapiavorm on eriti oluline inimestele, kes ei ole võimelised või ei soovi end sõnaliselt väljendada. Tihti on turvalises hinnanguvabas keskkonnas keerulisi emotsioone ja tundeid lihtsam väljendada pigem muusika ja värvide kui sõnade abil. Oluline on ka, et muusikateraapias osalemiseks ei pea inimesel olema eelnevaid muusikalisi oskusi või teadmisi. Kõik kliendi mängitud noodid, helid ja eelistatud muusikastiil on muusikateraapias õiged.

Muusikaterapeut leiab ühisel kokkuleppel õppija või kliendiga parimad võimalused ja võtted, kuidas arengut või taastumist toetada, peidus olevaid loovaid potentsiaale avada ja enesehinnangut tõsta. Näiteks alljärgnevalt on välja toodud mõned võimalused. Muusikat saab lõdvestudes kuulata ja paralleelselt õppida eneserahustamise võtteid, mis on olnud tähtis kõrge ärevusega noorte toimetuleku jaoks. Muusikat aktiivselt kuulates saab jõustavalt oma kujutlustes ja fantaasiates rännata, vaadata tulevikku ja unistada. Samas on igal õppijal oma lemmikmuusika või lemmiklaul, mida teistega jagada ja sellega iseenda jaoks olulisi teemasid tutvustada. Muusikat saab joonistada, maalida ja lasta oma inspiratsioonil ning tunnetel vabalt lennata värvide maailmas. Valmis loovtöödele saab ise luua muusika vabal moel pillidel improviseerides ning sellega luuagi oma unikaalset kordumatut muusikat. Figuurnootide järgi mängimine ja laulmine on aga paraja pingega tähelepanutreening, eriti kui soovitakse esitada oma lemmikartistide loomingut. Laulmine ja terapeutiline hääletöö on olulised ja eelistatud, kuid ülitähtsad ajukahjustustega inimeste muusikateraapias. Neuroloogilise muusikateraapia uuringud on tõendanud, et laulmine aitab taastada vokaalseid võimeid ning erinevaid kõne aspekte (hääle, intonatsiooni, kõnekiiruse kontroll, verbaalne arusaadavus) ning stimuleerib ja stabiliseerib hingamist. Lihtsate laulude loomine arendab nii tekstiloomet kui mälutööd samaaegselt. Pillide mängimine aga soodustab koordinatsiooni, eneseorganisatsiooni ja motoorika paranemist. Kõik loetletud tegevused on aidanud õppijatel tõsta õpimotivatsiooni, parandada keskendumisvõimet ja enesejuhtimist, enesetunnet ja meeleolu, mis kipub pidevalt kõikuma raskustega silmitsi olles.

Muusikaterapeut Eve Lukk