Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Millise tagasiside andsid õppijad ja lähedased eelmisele õppeaastale?

29.09.2022

Neli õppijat veedavad toredalt aega Astangu peasissekäigu ees

Eelmise õppeaasta kevadel küsisime kõigilt õppijatelt tagasisidet selle kohta, kuidas neil õppetöö läks, millega ollakse rahul ning mida saaksime parandada. Tagasiside küsimise eesmärk on muuta keskuse töö õppijate jaoks veel paremaks ning jätkuvalt panustada nendesse teemadesse, mis on juba hästi.

Kokku vastas küsimustikule 80% kõigist õppijatest. 63% õppijatest leidis, et sel õppeaastal läks neil õppetöös hästi, 29% nii ja naa ning 8% hinnangul oleks võinud minna paremini. Kõige enam meeldis õppijatele õppetöös see, et Astangul on sõbralikud ja abivalmid õpetajad, aga ka kaasõppijad. Pea kõik leidsid, et nende läbisaamine rühmajuhendajaga (97% hinnangul) ning rühmakaaslastega (95%) on hea. Mõlemad on väga olulised, et õppetöö igapäevaselt sujuks ja oleks meeldiv.

Lisaks õppetööle on oluline ka vaba aja- ja huvitegevused, kus osales eelmisel õppeaastal pisut alla poolte õppijatest. Kõige enam meeldisid õppijatele filmiõhtud ja toimunud piknik. Uuel poolaastal (kuni detsembrini) jätkab Portugalist pärit välisvabatahtlik Ana filmiõhtute läbiviimist.

Kiusamine internetis ja ka päris elus on võrreldes üle-eelmise õppeaastaga pisut tõusnud. On väga oluline, et õppijad jätkuvalt kiusamise tekkimisel sellest räägiksid keskuse töötajale või endale lähedasele inimesele. Nii ei jää kiusatav enda murega üksi ning keskuse töötajatel on võimalik selle olukorraga tegeleda.

Küsisime õppijatelt ka selle kohta, mida saaks Astangu Keskus paremaks muuta. Õppijate hinnangul vajaksid parandamist kõige enam keskuse Wifi, tunniplaani korraldus ning remonti vajab õpilaskodu. Lisaks võiks olla koridorides rohkem isekohti ning sööklas igapäevaselt taimseid valikuid.

Kõik tehtud ettepanekud on keskuse juhtkonna poolt üle vaadatud ning paljud neist võetud töösse või juba tehtud. Õppijate mõtted on meile olulised, et kõigil oleks keskuses hea olla.

Lähedastelt palusime tagasisidet 2021/2022. õppeaasta lõpus, eesmärgiga teada saada, kuidas keskuse igapäevast tööd paremaks muuta, sealhulgas kaasates õppija lähedasi. Küsimustikule vastas 53% lähedastest, mis on võrreldes eelneva aastaga märgatav tõus (eelmise aasta vastamismäär oli 41%). Meie jaoks on väga tähtis, et lähedased tagasiside küsimustikule vastaksid ning enda mõtteid avaldaks, seetõttu on ka vastamismäära tõusu väga rõõmustav näha.

Küsisime lähedastelt õppetöö, õppija arengu, lähedaste kaasamise, vaba aja, info ning muude üldisemate teemade kohta (sealhulgas lähedaste vestlusringi kohta).

90% lähedastest oli väga või pigem rahul õppetöö korraldusega. Õppetöö korraldusliku poole pealt näevad lähedased vajadust veebiplatvormi järele, kust oleks võimalik näha õppija õpitulemusi, puudumisi, õpitu sisu jm.

87% lähedastest tundis, et oli õppija arengusse kaasatud ning kõigist vastanutest kokku 37% sooviks olla veel enam kaasatud. Suurem kommunikatsioon pere ja kooli vahel toetaks lähedaste hinnanul muuhulgas ka seda, et keskuses toimunud areng oleks kodus täiendavalt toetatud.

Sarnaselt eelnevate aastatega näeme, et Astangu Keskus valitakse peamiselt erivajadusega noort toetava keskkonna pärast, aga ka sobiva eriala ja teiste õppetingimuste tõttu. Küsisime ka 10 palli skaalal, mil määral lähedane Astangu Keskust teistele soovitaks ning keskmiselt on see 8,7 palli.

Nii ülalmainitud kui ka kõik teised esitatud ettepanekud on juhtkonna poolt üle vaadatud ning paljud neist juba ka töösse võetud või planeeritud uue aasta tegevusplaani. Lisaks võtame arvesse lähedaste tagasisidet ka uue õppeaasta vestlusringe planeerides.

/Analüütik Anette Talvik/