Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Lõppeva projektirahastusperioodi kokkuvõte: kuidas on läinud Astangu projektidel

15.11.2013

2013. aastal lõppeb järjekordne Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisperiood. Astangu keskuses on sel perioodil tegeletud mitmesuguste projektidega (PTAK, Sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamine Eestis, Töövõimekuse hindamine ja töövõime arendamine, töölesaamist toetavad rehabilitatsiooniprogrammid). Kas ja kuidas oma eesmärgid täitnud oleme?

Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus (PTAK):

 • Peamine tegevus on olnud nõustamisteenuse pakkumine, mille käigus aitame selgitada välja kliendi toimetulekut tõstvad abivahendid ja/või keskkonna kohanduse lahendused. Teenused on suunatud erivajadustega inimestele ja nende hoolduskoormusega lähedastele.
 • Perioodi jooksul on nõustatud 980 klienti.
 • Keskus koondab abivahendite alast infot ning nõustab vajadusel nii sobiva toote leidmisel, abivahendi taotlemisel, teenusepakkujate ja riiklike kompensatsioonide osas.
 • Nõustatud on 50 ettevõtet, kes on pöördunud keskuse poole abivahendi või keskkonna kohanduse alase nõu saamiseks erivajadusega inimese tööle võtmisel või asutuse ligipääsetavuse hindamise sooviga.
 • Oleme läbi viinud hooldusasutuste töötajale ergonoomiliste töövõtete alaseid lühikoolitusi.
 • Valmis juhendmaterjal "Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine",  mis aitab selgitada Eesti kontekstist lähtuvalt, kuidas planeerida meie kõigi vajadusi arvestav ja hästi toimiv elukeskkond.

Sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamine Eestis:

 • 2013. aastal oleme Eesti sotsiaalteenuste kvaliteeti edendanud kahe projekti vahenditest - Sotsiaalministeeriumi programmi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013" ja  Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna "Suurem haldusvõimekus" meetme "Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine" projekti "Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine".
 • Projektide raames rakendavad 35 teenuse osutajat üle Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi EQUASS Assurance ja aasta lõpuks on enamus asutustest ka välisauditi läbinud ja sertifikaadi kätte saanud. Lisaks on lõpusirgel sotsiaalvaldkonna analüüsi läbiviimine, et kaardistada teenuste kvaliteedi  aspektist peamised probleemid ning sõnastada ettepanekud edasiseks valdkonna korralduseks.

Töövõimekuse hindamine ja töövõime arendamine

 • Projekti raames on 2012. ja 2013. aastal toodud Eestisse ja 8 asutuses juurutatud Hamet töövõimekuse hindamismetoodika erivajadustega inimestele.
 • Väljaõppe on saanud 5 metoodika koolitajat, kes omakorda jaganud oma teadmisi 84 testijale. Testimisperiood (eesmärgiga 400 testi) on lõpusirgel.
 • Projektis avatud kaitstud töö töötubades on osalenud 38 inimest, kellest 20 töötavad töötoas, 15 on suundunud avatud tööturule ja vaid 3 on loobunud.
 • Oktoobri keskpaigas toimunud ümarlaual oli hea tõdeda, et Hamet metoodikat peetakse kohalikes oludes sobilikuks ja vajalikuks.
 • Projekti tegevused võtame kokku 12. detsembril toimuval ümarlaual. Täpsem info peagi Astangu Keskuse kodulehel.

Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine 2012-2013

 • Projekti raames töötati välja ja piloteeriti 100 inimese hulgas rehabilitatsioonivajaduse hindamise instrumenti. Piloteerimise tulemusel täiendatud hindamisinstrument ning piloteerimise tulemuste analüüs on edastatud Sotsiaalministeeriumile.
 • Rehabilitatsiooniprogrammide raames pakuti rehabilitatsiooniprogramme kokku 148 kliendile 10 rehabilitatsiooniasutuse poolt (12 rehabilitatsiooniprogrammi, mille loetelu leiad SIIT).
 • 30.09.2013 seisuga sai rehabilitatsiooniprogrammides osalemise tulemusel tööle 29 klienti, olemasoleva töö säilitas 54 klienti, õppima asus 5 klienti, teistesse asutustesse ja projektidesse suunati 21 klienti ning 27 klienti suunati Eesti Töötukassa teenustele, mida võib pidada heaks tulemuseks.
 • Piloteeritud rehabilitatsiooniprogrammide hindade alusel on välja töötamisel rehabilitatsiooniprogrammide maksumus. Lisaks on viimase 4 aasta rehabilitatsiooniprogrammide valiku kogemusel välja töötamisel rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise töökord.
 • Projekti tegevuste kohta täpsemalt saab kuulda 12. detsembril toimuval infoseminaril. Täpsem teave peagi Astangu keskuse kodulehel.