Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Kutsekoolid kaasavamaks - õppija individuaalse õpitee toetamine kutsekoolis

30.06.2023

Projektijuht Keiu Talve tutvustab kohalolijatele kutserehabilitatsiooni teenuse disaini projekti eesmärki

Oleme varasemalt mitmel korral tutvustanud Astangu Keskuse poolt läbiviidavat teenuse disaini projekti ja selle tegevusi. Tänaseks on projekti sisutegevused lõppenud ja tulemused saavutatud. Tutvustame siinkohal projekti jooksul välja töötatud ja katsetatud õppija individuaalse õpitee toetamise lähenemist, mida kutsekoolid saavad oma õppekorralduse toetavamaks muutmisel kasutada.

Õppija teekond kutsehariduse omandamisel hõlmab tegevusi alates kooli- ja erialavaliku tegemisest, kuni tööle asumiseni pärast kutsekooli lõppu. Individuaalse õpitee toetamise lähenemise etappides on kirjeldatud tegevused, mida kutseharidust pakkuv asutus peaks tegema, et olla valmis erinevate oskuste, võimete ja taustaga õppijatele õppe pakkumiseks. See tähendab, et võimalikult varakult tuleks märgata toe vajadusega õppijaid ning pakkuda neile kiiret ja efektiivset tuge.

Olgugi, et nii põhikoolil, lapsevanematel kui ka õppijal endal on suur roll kutseõppe teekonna õnnestumisel ning lisaks on õppija õpiteel veel palju olulisi osapooli, kelle panus tagab sujuva ülemineku erinevate haridustasemete vahel (Haridus- ja Teadusministeerium, kohalik omavalitsus, Töötukassa, Rajaleidja, Haridus- ja Noorteamet, erialaühingud, sõbrad, lähedased jt), on etappide lahti kirjutamisel otsustatud keskenduda kutsekooli rollile kogu õpiteekonna kujundamisel. See tagab tegevuste fokusseerituse ja selge vastutuse.

Õppijate toetamise kutsekoolis saab lahti kirjutada kuue etapina, mis kirjeldavad sujuva õpiteekonna olulisi võtmekohti kutseõppes. Lisaks tuleb kutsekoolil täita mitmeid eeldusi, et koolikeskkond ja organisatsioonikultuur oleksid õppijaid toetavad.


Õppija individuaalse õpitee toetamise etapid kutsekoolis

I etapp            Info jagamine kooli ja õppimisvõimaluste kohta, sh

Koostöö tegemine põhikoolidega, karjäärinõustajatega ning põhikooli lõpuklasside klassijuhatajatega, arusaadava ja sihtgruppi kõnetava info jagamine kooli ja erialade kohta ning mittediskrimineerimise rõhutamine.

II etapp           Kutsekooli vastuvõtt, sh

Dokumentide esitamise korraldamine sisseastuja vaatest, selged ja lihtsad juhised vajalike dokumentide esitamiseks, põhjalik vestlus õppijakandidaadiga tugispetsialisti osalusel, töökatsete läbiviimine õppijakandidaadi oskuste, võimete, käitumise hindamiseks, õppijate vastuvõtmine neile sobilikele erialadele, õppegruppidesse, õppetasemetele

III etapp          Varane märkamine õppeaasta alguses, sh

Kooli ja elukorraldusega tutvumise perioodi korraldamine, et õppijad saaksid kooliga tuttavaks, vanematele kooli tutvustamine, info kogumine õppija kohta, et teda vajadusel kiiresti toetada, õppija teadmiste ja oskuste testimine/ väljaselgitamine kohe õppeaasta alguses, õppijate kohta infovahetuse korraldamine koolisiseselt ja – väliselt, vajadusel õppetasemete või – gruppide vahetamine õppeaasta alguses jms.

IV etapp         Tugiteenuste ja – meetmete osutamine, sh

Õppija pidev jälgimine, õppijaga seotud pidev infovahetus, individuaalse arengu toetamise plaani koostamine või täiendamine, meeskonnatöö tegemine, regulaarsete arengu- või motivatsioonivestluste läbiviimine, õppetöö katkestajate individuaalne nõustamine, tugispetsialisti tugi õppijale ja õpetajale, õppijate ja õpetajate vaimse tervise toetamine jms.

V etapp          Praktika korraldus ja läbiviimine

Õppija ettevalmistus praktika sooritamiseks ja tööeluks, ettevõtete külastused ja karjäärinõustamine, õppija oskustest, tugevustest, piirangutest info jõudmine praktika korraldaja ja praktikaettevõtteni, vajadusel töökoha kohandamine koos praktikaettevõttega, praktikakogemuse hindamine, kokkuvõte ja analüüs kolmepoolsena jms.

VI etapp         Tööle saamise toetamine ja tööhõivealane tugi

Karjäärinõustamine individuaalselt ja grupis, karjääriplaani koostamine individuaalse arengu toetamise plaani raames, edasi õppimise võimaluste tutvustamine õppijatele, tööle minemise protsessil õppija toetamine, koostöö tööandjatega jms.


Projekti info

Astangu Keskus alustas 2021. aasta algusest arendusprojektiga “Kutserehabilitatsiooni teenuse arendamine”, mille elluviimist toetas Euroopa Sotsiaalfond programmi meetme „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ vahenditest.

Projekti eesmärgiks oli luua erivajadustega inimeste vajadusi arvestav  teenus tööoskuste õppimiseks, mida saaksid pakkuda erinevad Eesti kutseõppeasutused. Selles lähtuti Astangu Keskuses pakutava kutserehabilitatsiooni teenusest ning tugineti teenusedisaini metoodikale.

Projekti periood oli jaanuar 2021 – august 2023.

Projekti info ja tulemused

/Teenuse disaini projekti projektijuht Keiu Talve/