Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Esimene praktikakoht kujundab noore suhtumist tööellu

18.04.2024

Tööhõivespetsialist tutvustab pildipõhise karjäärinõustamise vahendi abil õppijale erinevaid ameteid

Astangu Keskusesse õppima kandideerimisel küsime iga kandidaadi käest, miks ta just sellele erialale kandideerib ja millised on tema eesmärgid lõpetamise järgselt. Seda põhjusel, et teada saada eriala valiku tegemise detailid ja konkreetse ajahetke nägemus iseendast tööturul ja osalemas ühiskonnaelus. Mõnel erialal õpitakse vaid aasta ning lühikeste kuude vältel on eesmärgiks omandada teadmised, osaleda praktikal ning suunduda tööle. Sel teel on õppijatele toeks õpperühma meeskond.

Astangu keskus õpetab praktilisi erialasid ning seetõttu on meie õppetöö üks olulisi osasid ka praktika. Praktikale ei suundu ainult eriala õppivad, vaid ka kutsevaliku aasta õppijad. Kutsevaliku aasta õppijate eesmärk praktikal on õppida kohusetunnet ja saada esmane kogemus töömaailmast. Erialal õppijate praktika eesmärk on lisaks eeltoodule kinnistada õpitut ja õppida tundma erialast töömaastikku. Lisaks praktikatele toimuvad ka tööharjutused gruppides koos õpetajaga.

Õppijate ettevalmistamine praktikaks algab õppeaasta algusest õppetööga – seda toetavad erialatunnid, erinevad moodulid ja ka karjääritunnid. Karjääritundides tegeleme erinevate teemadega – õppija enda tundma õppimine, oskuste, võimete ja soovide väljaselgitamine, tööalaste mõistete tundma õppimine, koostame CV ja harjutame tööintervjuuks.

Korraldame igal aastal ka Astangu keskuse karjääripäeva, kus tööandjad teevad õpperühmadele sisukaid esitlusi, toimub Astangu Kuldvillak ning ka Töötukassa jagab õppijatele väärtuslikku infot.  

Esikohal positiivse praktikakogemuse saamine

Tihti on praktika noore esimene kokkupuude avatud tööturuga. See tähendab, et esimeses praktikabaasis kogetu mõjutab tihti noore nägemust ja suhtumist tööellu. Selleks, et leida õppijale sobiv praktikakoht, teeme aktiivselt koostööd just noore endaga, samuti tema lähedastega ning Astangu keskuse meeskonnaga. See on oluline, et tagada õppijale kogemus, mis vastab tema võimetele ja vajadustele. Tähtis on ka õppija enda soov ja vastutus seoses praktikaperioodiga, ilma selleta ei toimi miski.

Praktikakoha valikul lähtume lisaks õppija oskustele ja soovidele ka tööandja vajadustega – milliseid töid on meie õppijad võimelised tegema, et ka ettevõttel tekiks kasu ja soov neid tulevikus tööle võtta. Mõnes valdkonnas on väga keeruline praktikakohti üldse leida. Sellisel juhul pole olulisim see, kas noor sinna tööle saab, vaid siiski ettevõttele ja õppijale sobiva lahenduse leidmine viisil, et mõlema osapoole vajadused kaetud saaks.

Praktikakoht peaks olema võimalusel õppija kodukohas või piirkonnas, kus plaanib peale kooli lõppu elada. Enne praktikat käiakse koos õppijaga kohta külastamas. See annab võimaluse õppijale, Astangu keskuse meeskonnale ja tööandjale võimaluse detailid läbi rääkida, sõlmida kokkulepped ning paremini kaardistada ootusi.  Õppija haiguslugusid ja diagnoose me ei avalda – need on konfidentsiaalne info. Küll aga saab tööandja nõuandeid, mida märgata ja kuidas õppijat paremini toetada, et praktika oleks edukas.

Pere saab õppijat praktika vältel toetada mitmeti. Tööturu keerulise seisu tõttu on soovitatav just tutvusringkonna pakkumisi ja võimalusi kaardistada. See kergendab mitmeti praktikaperioodiga seotud stressi õppijale ja meeskonnale, kuid ei sega õpiprotsessi, kuna kandideerimiskogemus ja töövestlus jääb õppijale samaks. Astangu keskus leiab alati lahendused ja säilitab paindlikkuse, et saavutada olulisim – õppija positiivne praktikakogemus.

Kodus võib julgustada noori hoidma avatud suhtlust praktikaperioodil, jagama probleemkohti. Aidake õppijat ning andke märku takistustest või rõõmudest. Vestelge noorega tööelust, julgustage viisakat suhtlust.

Kolmepoolne tagasiside vestlus

Astangu keskuse mitmete erialade praktikad lõppevad kolmepoolse vestlusega. See annab võimaluse õppijale ja praktikabaasile peegeldada praktika õnnestumist, õpikohti, teha järeldusi ning tulevikuplaane. Praktikavestluste info on väga oluline ka Astangu meeskonnale, kes saavad selle teadmise baasil õppijat paremini juhendada, suunata ning leida õppijale sobivaim töökoht.

Hetkel on töömaastikul keerulised ajad ja see on mõjutanud ka meie õppijate praktikale minekut. Ettevõtetes ei ole nii palju tööd, inimesed on koondatud ja seetõttu puuduvad juhendajad jne.

/Tööhõivespetsialistid Heleri Tumm-Must, Kristi Juur ja Birgit Ulrich/