Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EQUASSi vahearuanne

22.01.2021

EQUASS logo

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse jaoks on oluline, et pakutav kutserehabilitatsiooni teenus on kvaliteetne. Selle tagamist on toetanud tegevuste ja teenuste vastavus Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimissüsteemile EQUASS.

Läbi aastate on Astangu Keskus omanud EQUASSi sertifikaati Assurance tasemel. Sertifikaadi saamise eeldusena tuleb edukalt läbida audit ning seejärel panustada jätkuvasse arengusse, kirjeldades neid vahehindamise raportites. Ka vahehindamise raportites kirjapandut hindab kriitiliselt audiitor, andes oma seisukoha, kas organisatsiooni tegevused ja teenused vastavalt sertifikaadi nõuetele või ei.

Astangu Keskus läbis 2020. aasta sügisel vahehindamise. Järgmine vahehindamine toimub juba 2021. aastal.

Astangu Keskuse jaoks on sellised väliste vaatlejate hinnangud väga olulised, sest need annavad võimaluse välise pilgu kaudu näha organisatsiooni arenguvõimalusi.

Nii näiteks algses auditis tõi audiitor välja mitmeid valdkondi, mille osas tegi parendusettepanekuid. Kõige olulisematest saab välja tuua järgmised:

  1. Õppijate teadlikkus oma õigustest. Audiitor tõi välja, et kui õppijad teadsid väga hästi oma kohustusi, siis õigustest nad nii teadlikud ei ole ning tegi ettepaneku, et keskus vaataks läbi ja täiendaks õppijatele õiguste ja kohustuste tutvustamise protsessi. Keskus on nii õigused ja kohustused kui nende tutvustamise protsessi läbi vaadanud ning viinud sisse muudatused. Tagame, et õigustest ja kohustusest räägitakse erinevates formaatides (nt rühmajuhendaja poolt õppijatele, õppijate esinduses, teenuste konsultandi poolt jne). Samuti on õigused ja kohustused pandud lihtsasse keelde ning tõlgitud vene keelde.
  2. Mitteametlike kaebuste registreerimine. Audiitor tõi välja, et kuigi ametlikke kaebusi on vähe, siis see ei tähenda, et kaebusi ei ole. Pigem tähendab see seda, et kaebused ei jõua ametlikuks muutuda, sest keskuse töötajad lahendavad probleemi enne ära. Küll aga takistab see selgitamast välja korduvad kaebused, mida võiks lahendada keskselt nii, et neid enam ei tekiks. Sestap on keskus sisse viinud lepitaja rolli ning täiendanud infot keskuse kodulehel, kuidas kaebusi esitada on võimalik.
  3. Juhtkonna otsustusprotsessi parem dokumenteerimine. Audiitor tõi välja, et kuigi juhtkond protokollib otsuseid, puudub ülevaade muudest arutlemisel olnud küsimustest, mistõttu on raske jälgida parendustsükli toimimist. Juhtkonna nõupidamised protokollitakse mitte ainult otsustuspunktide, vaid ka arutelude osas.

Lisaks esitas keskus vahehindamise raportis oluliste muudatustena:

  1. keskuses arendustalituse loomise ja analüütiku tööle võtmise;
  2. 2020. aasta tööplaanis väljalangevuse protsendi määramine keskuse täienduskoolituskursustele ja kutseõppekursustele;
  3. küberkiusamisega seotud teemade kasv ja sellega aktiivne tegelemine.

Kuna Astangu Keskuse jaoks on oluline pidev areng ning tegevuste ja teenuste parendamine, on oodatud kõik ettepanekud ka keskuse koostööpartneritelt ja õppijate lähedastelt.

Direktori asetäitja Veronika Kaska