Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Astangu osaleb ja räägib kaasa

07.02.2020

Direktor Kert Valdaru tutvustab kutseõppeasutuste juhtidele Astangu Keskuse tegevust

Astangu Keskus kaasati esmakordselt kutseõppeasutuste juhtide infopäevale

Neljapäeval, 31. jaanuaril toimus esmakordselt Astangu Keskuses kutseõppeasutuste juhtide infopäev. Kohal olid 29 kutseõppeasutuse esindajad, lisaks veel Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri, Eesti Tööandjate Keskliidu, SA Innove, SA Kutsekoda ja Hariduse Infotehnoloogia SA esindajad. Teemade ring oli väga lai ning arutelud meeleolukad. Astangu Keskuse esindajate jaoks oli lisaks osalemisele esmakordne ka oma tegevuse tutvustamine, seda eriti just kvaliteedi kontekstis.

Meie kaasamine juhtide tasemel on meie jaoks tähenduslik, sest nüüdsest asume teiste kutseõppeasutustega ühises inforuumis. Samuti on see meie jaoks ja ka teiste kutseõppeasutuste jaoks sõnum, et me oleme oluline partner valdkonna arengutes kaasa rääkimisel ning omame pikaajalise praktika tulemusena mitmeid kompetentse, mis on koolide jaoks muutunud haridusmaastikul väärtuslikud. 


Haridusstrateegia 2035

Haridus- ja Teadusministeerium on alustanud haridusstrateegia 2035 planeerimist, kus Astangu Keskuse esindajad on liikmeks kahes töörühmas:

  1. Oskused ja oskuste parem kasutamine
  2. Individuaalseid valikuid toetav õmblusteta haridussüsteem.

Astangu Keskust esindavad direktor Kert Valdaru, direktori asetäitja Veronika Kaska ja õpeosakonna juht Marju Männiksaar.

Haridusstrateegias lepitakse kokku, millised saavad olema peamised haridussüsteemi, õpetamise, õpetajate ja igas eas inimeste oskustega seotud eesmärgid aastateks 2021-2035 ning võimalused nende saavutamiseks. HTM kutsub arutlema kaasamõtlejaid üle Eesti, et saada paremini aru nii meie edulugudest kui ka vajakajäämistest.

Haridusvaldkonna töörühmade liige Eesti Kultuuri Koda korraldab koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumiga erinevates Eesti paikades viis avalikku arutelu. Aruteludel keskendutakse küsimustele, millise pagasi peaks andma kool, et valmistada lapsi ette eluks tulevikumaailmas, millised on praeguse Eesti haridussüsteemi kõige suuremad tugevused ja kitsaskohad ning milliseid muutusi meie haridussüsteem vajab.

Ülevaade strateegiaprotsessist.


Ligipääsetavuse rakkerühm

2019. aasta septembris algatas valitsus ligipääsetavuse rakkerühma, mille eesmärk on töötada välja ettepanekud ja meetmed, mis toetavad ligipääsetavuse tagamist nii avalikus kui ka erasektoris. Meetmed hõlmavad uue loodava keskkonna ligipääsetavuse tagamist, olemasoleva keskkonna ligipääsetavuse parandamist ning teemakohase ühiskondliku teadlikkuse ja suutlikkuse suurendamist füüsilise ja infotehnoloogilise keskkonna ning teenuste kujundajate seas.

Astangu Keskuse esindajad on liikmeks kuues teemagrupis:

  1. Ligipääsetavuse riiklik korraldus
  2. Avaliku sektori hooned ja teenused
  3. Erasektori kaubandus- ja teeninduspinnad
  4. Elukondlik kinnisvara
  5. Ühistransport
  6. E-keskkonnad

Astangu Keskust esindavad direktor Kert Valdaru (riiklik korraldus), rehabilitatsiooniosakonna juhataja Kadri Joost (füüsiline ruum), kommunikatsioonispetsialist Ave Aun (e-keskkonnad).

Rakkerühma töösse on kaasatud eri ministeeriumid, riigiasutused ning kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori esindajad. Rakkerühma kokkukutsumise ja koordineerimise eest vastutab riigikantselei ning ülesannete täitmise tähtaeg on 2021. aasta juuli.

Ülevaade rakkerühmast.