Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Astangu Keskus liigub tervikuna Haridus- ja Teadusministeeriumi alla

11.05.2023

Vaade Astangu Keskusele

Seoses ministeeriumide juhtimiste ümberkorraldustega liigub 1. juulil 2023 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Sotsiaalministeeriumi haldusalast Haridus- ja Teadusministeeriumi alla, millega suurendatakse haridusliku erivajadusega (HEV) noorte kaasamist ja toetamist kutsehariduses.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on Astangu Keskus pea 29 aastat pakkunud erivajadusega noortele võimalusi omandada kutse, et teostada ennast võimetekohaselt ka tööturul. „Toona, 1995. aastal, oli tegemist uudse lähenemisega ja seni koduseinte vahel või hoolekandeasutuses viibinud inimesed said võimaluse aktiivselt oma elu muuta õppimise toel. Ka kaasava hariduse mõiste oli siis uus. Tänaseks on Astangu Keskus omandanud olulise koha kutseharidusmaastikul ning on lipulaevaks erivajadustega noorte õpetamisel,“ lisas Riisalo. „Kutse- ja täiendusõpe, mis on olnud Astangu Keskuse peamine tegevus, mida toetavad sotsiaalteenused, on ka põhjus, miks keskuse üleandmine Haridus- ja Teadusministeeriumile on mõistlik lahendus.“

“Astangu Keskusel on olnud ning on ka tulevikus äärmiselt oluline roll hariduslike erivajadusega õppurite toetamisel nii õppes kui ka töömaastikul,” ütles haridus-ja teadusminister Kristina Kallas ning lisas, et antud muudatus loob võimalused hariduslike erivajadusega noorte kutsehariduse kvaliteeti veelgi kasvatada. “Näeme, et kutsehariduse valdkonnas on kasvav vajadus nii hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamise kui ka muude toetusmudelite järele. Astangu Keskuses on väga hea metoodiline pädevus erivajadusega õppurite kutseoskuste õpetamisel ja teadmised rehabilitatsiooniteenuste sidumisest õppe läbiviimisega, ning neid teadmisi ja praktikaid saab asutus jätkuvalt ka valdkonnale pakkuda.”

“Meie tegevused on seotud nii haridus-, sotsiaal- kui töövaldkonnaga,” selgitab Astangu Keskuse direktor Kert Valdaru ning tõi välja, et aasta-aastalt on keskuse tegevused läinud haridusvaldkonna kesksemaks.“ Jätkame tööd leidmaks erivajadusega inimestele tema elus just seda kohta, kus ta tunneks end väärtusliku ühiskonnaliikmena ning saaks tunda vabadust olla tema ise. Loodame, et Haridus- ja Teadusministeeriumi alla kuuludes saame Astangu Keskuses pakutava kutserehabilitatsioonialase toe muuta veelgi kättesaadavamaks kutsekoolides enamatele haridusliku erivajadusega noortele.”

Uue valitsuse koalitsioonileppe kohaselt on ees ootamas kutsehariduse HEV maastiku korrastamine, milles Astangu Keskusel saab olema oluline roll teabe- ja kompetentsiasutusena kutserehabilitatsiooni alal.

Alates 1. juulist 2023 jätkuvad Astangu Keskuse tegevused ja teenused praegusel kujul ning sisulisi muutusi ei toimu. Õppijate ja lähedaste jaoks jätkub õppetöö varasemal viisil ning säilivad kõik senised toetused. Täienduskoolituse kursusel (kohanemis- ja tööõppekursustel) õppivatel lastel ja nende vanematel säilib õigus saada riigi poolt makstavaid peretoetusi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetusi. Tasemeõppe (kutseõppe erialad) pakkumine jätkub koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega ning kutseõppes õppijatele säilib riiklik õppija staatus ja sellega kaasnevad toetused. Keskus jääb Haridus- ja Teadusministeeriumi alla kuuludes Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti lepingupartneriks, jätkates nii sotsiaalse kui tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamist. Sel viisil on vajalikud haridus- ja sotsiaalteenused jätkuvalt koondatud mugavalt kasutatavaks õppijatele ühe katuse alla.