Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

TVLC - kutseõppe rahvusvaheline kogukond

Projekti raames toimub töövahendite arendamine kutseõppe kvaliteedi ja kaasava kutsehariduse edendamiseks.

TVLC projekt toob kokku viie Euroopa riigi, Eesti, Sloveenia, Hollandi, Portugali ja Leedu tava- ja erivajadustega õppijatele suunatud kutseõppeasutused, et üheskoos tõsta oma teenuste kvaliteeti. Projekti on kaasatud ka EPR´i koolitajad.

Loe projekti eesmärke ja tegevusi kirjeldavat lendlehte SIIN.

Kutseõppe kvaliteeti võib vaadelda kahest perspektiivist: 

  • nähtavad faktorid: kvaliteedisüsteem ja kvaliteedikäitumine;
  • nähtamatud faktorid: meeskonna kvaliteediteadlikkus ja organisatsiooni kvaliteedikultuur.

Projekt kestab 01.12.2016-31.05.2019.

Projekti rahastatakse Euroopa komisjoni toel Erasmus+ programmi vahenditest.


Kaasamine

TVLC projekti üheks eesmärgiks on ka kaasava hariduse eeltingimuste väljaselgitamine. Usume, et nii tava- kui haridusliku erivajadusega õppijate kutseõppeasutuste kogemused aitavad kaasa uute,väärtuslike käsitluste väljatöötamisele. Kaasamise eeltingimuste kirjeldusele eelneb rahvusvaheline riskide ja võimaluste analüüs.


Projekti tegevused

Projekt algab projektipartnerite vajaduste analüüsist. Info hankimiseks kasutame kaht instrumenti: kvaliteedikultuuriuuringut ja vajaduste hindamise küsimustikku, mis põhineb EQAVET süsteemil.

Vajaduste analüüsi tulemusel selgitame välja õppimis- ja parendusvaldkonnad. Usume, et tegevuste võrdlemine ja kogemuste vahetamine tava- ja erivajadustega õppijatele suunatud kutsekoolide ning erinevate riikide vahel annab meile uusi mõtteid ja ideid. Lisaks teevad kõik partnerid oma tegevusplaani, kuidas parandada organisatsiooni kvaliteedikultuuri ja teenuste kvaliteeti EQAVET mudeli alusel. Eksperdid loovad partnerite vajadustele tuginedes õppekava ja viivad läbikoolitused, mis toetavad parendustegevusi.

Kui organisatsioonid soovivad parendada oma teenuste kvaliteeti, keskendutakse tihti kvaliteedisüsteemile ja kvaliteedikäitumisele. Teadusuuringud on aga näidanud, et organisatsiooni kvaliteedikultuur (mida me tegelikkuses kvaliteetsete teenuste all mõtleme ning kuidas igapäevaselt tegutseme), omab samuti olulist mõju kvaliteetse hariduse tagamisele.


Võrdlemine ja õppimine

Projekti fookuses on igapäevapraktikate võrdlemine, vahetamine ning üksteiselt õppimine nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Vastastikkuse õppimise ja parendustegevuste raamiks on EQAVET süsteem (Euroopa kvaliteeditagamise süsteem kutseõppes) ja iga partneri kvaliteedikultuuriuuringu tulemused.

Projekti peamised eesmärgid on:

  • euroopa tava- ja haridusliku erivajadusega õppijate kutseõppeasutuste kvaliteedikultuuri ja teenuste kvaliteedi edendamine;
  • jätkusuutliku partnerluse loomine kogemuste vahetamiseks ja õppimiseks.

Kaasamine

TVLC projekti üheks eesmärgiks on ka kaasava hariduse eeltingimuste väljaselgitamine. Usume, et nii tava- kui haridusliku erivajadusega õppijate kutseõppeasutuste kogemused aitavad kaasa uute,väärtuslike käsitluste väljatöötamisele. Kaasamise eeltingimuste kirjeldusele eelneb rahvusvaheline riskide ja võimaluste analüüs.


Projekti tegevused

Projekt algab projektipartnerite vajaduste analüüsist. Info hankimiseks kasutame kaht instrumenti: kvaliteedikultuuriuuringut ja vajaduste hindamise küsimustikku, mis põhineb EQAVET süsteemil.

Vajaduste analüüsi tulemusel selgitame välja õppimis- ja parendusvaldkonnad. Usume, et tegevuste võrdlemine ja kogemuste vahetamine tava- ja erivajadustega õppijatele suunatud kutsekoolide ning erinevate riikide vahel annab meile uusi mõtteid ja ideid. Lisaks teevad kõik partnerid oma tegevusplaani, kuidas parandada organisatsiooni kvaliteedikultuuri ja teenuste kvaliteeti EQAVET mudeli alusel. Eksperdid loovad partnerite vajadustele tuginedes õppekava ja viivad läbikoolitused, mis toetavad parendustegevusi.

Projekt kestab 01.12.2016-31.05.2019.

Projekti rahastatakse Euroopa komisjoni toel Erasmus+ programmi vahenditest.