Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töös projektid

Uute metoodikate välja töötamise ja kasutusele võtmise eesmärgil osaleme erineva sisuga projektides. Hoolimata erinevast sisust on neil kõigil ühine nimetaja - luua paremad võimalused, oskused ja teadmised erivajadusega inimeste elukvaliteedi tõstmiseks ja osalemiseks ühiskonnas.

 
WORK@BLE

Elame ajal, mil meie ellu on tulnud erinevaid virtuaalseid lahendusi ning oleme muutunud neist ühel või teisel viisil sõltuvaks. Kasutame virtuaalseid teid omavahelisel suhtlemisel, koolitustel ja igapäevatöös. Meie keskel elab kahjuks hulk inimesi, kelleni kaasaegsed digitaalsed lahendused ei jõua või neil on takistusi, et osaleda veebipõhistel koolitustel või tööks ettevalmistumisel. Seetõttu on tekkinud eriti puuetega ja erivajadustega inimeste jaoks n-ö digitaalne lõhe.

WORK@BLE projekt on ellu kutsutud selleks, et neid takistusi vähendada ja puudusi lahendada. Projekti käigus luuakse põgenemistoa tüüpi videomäng, mille kaudu saavad spetsialistid hinnata ja arendada erivajadustega ja puuetega inimeste tööalaseid oskusi. Läbi loodava mängu saab vähendada ka digitaalset lõhet.

Projekti kestus: märts 2021- veebruar 2023

Projekti eesmärgid on:

 • erivajadusega ja puuetega inimestele ligipääsetavuse parandamine veebipõhistele teenustele;
 • spetsialistide digipädevuste tõstmine;
 • tööhõiveteemalise digitaalse tööriista väljatöötamine.

Sihtrühmad on:

 • tööhõivespetsialistid ja kutsehariduses erivajadustega inimestega töötavad spetsialistid;
 • kõik vaimse tervise probleemidega, kognitiivsete häirete ja erivajadusega inimesed.

Projektis osalevad:

 • INTRAS Foundation (Hispaania) - projekti koordinaator
 • Social IT (Itaalia)
 • Dafür gem. GmbH (Austria)
 • The Theotokos Foundation (Kreeka)
 • Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (Eesti)
 • lyk-z & drote (Norra)

Projekti koduleht: https://www.workable-project.eu/

Projekti uudiskiri (.pdf), juuni 2021

Work@ble logo

 

Sepie Work@ble logo

 

Erasmus logo

 

SENSationalSTEM

SENSationalSTEM ehk piiriüleste õpilasfirmade arendamine fookusega erivajadusega õppija võimekusel teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas.

Tänapäeval rõhutavad ettevõtjad vajadust lähtuda äri üles ehitamisel teadusest, tehnoloogiast, inseneriteadusest ja matemaatikast:  n-ö STEM-aladest. Statistika näitab, et nendel aladel õppimise valib vaid väike arv õpilasi, kelle hulgas on vähe hariduslike erivajadustega õpilasi.

Läti, Eesti ja Soome on alustanud INTEREG projekti SENSationalSTEM raames koostööd, et töötada välja STEM ettevõtluse erivajadustega õpilaste koolitusprogramm, tõstes nende konkurentsivõimet.

Projekti eesmärgiks on aidata andekatel erivajadustega noortel leida oma koht ühiskonnas, alustada ettevõtlusega ning koostöös partnerriikide noortega leida oma võimetele vastav ning oskusi toetav tegevus.

Peamised tegevustena leitakse osalevatest riikidest erivajadusega õppijad, kes soovivad ning on võimelised arendama välja oskusi tehnoloogia (nt IT), matemaatika, inseneriteaduse jne valdkonnas (STEM õpe) eesmärgiga asutada piiriülesed õpilasfirmad ning asuda teenust  või toodet pakkuma. Kokku on planeeritud projektis osalema kolme riigi peale 80 noort. Tekiks 5 õpilasfirmat ning viiakse läbi ka 7 ettevõtlus-simulatsiooni (katsetatakse, kuidas oleks mõne spetsiifilise toote või teenuse osutamine võimalik). Projektiga liituvad noored erivajadusega õppijad – olles liitudes mitte vanemad kui 18 aastat.

Õpetatakse välja 20 õpetajat, kes oskaks erivajadusega õppijale anda edukalt tehnilisi aineid. Leitakse 20 mentorit, kes aitavad koostada äriplaane, leida turge, arendada ettevõtet, seda registreerida, arendada ning tugevdada tegevusvaldkonda.

Projekti partnerid:

 • SUSTENTO Läti puuetega inimeste katusorganisatsioon (Läti)
 • Haaga-Helia rakenduskõrgkool Helsingis (Soome)
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda (Eesti)
 • SA Eesti Agrenska Fond (lisapartner Eesti)

EPIKoda on EU Interreg Central Baltic programmi projekti SENsationalSTEM juhtpartner.

Projektis osalevad õppeasutused: 

Eesti: Viljandi Kutsehariduskekus, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus, Narva Paju Kool, Tartu Herbert Masingu Kool, Tartu Kunstikool

Soome: Perho Liiketalousopisto, Keuda, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Kiipula Ammattikoulu, Ekami Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Läti: SIVA, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Talsu Riigigümnaasium, Riia 66 Keskkool

Projekti rahastab: Euroopa Liidu Interreg Kesk-Läänemere programm Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti kestvus: aprill 2020 – september 2022

Rohkem infot: https://www.sensationalstem.eu/

SENSationalSTEM logo

 

Interreg logo

 

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logo

 

Digitaalne kutse

Projekti "Digitaalne kutse" eesmärk on tutvustada erinevaid digitaliseerimise lahendusi, mida kasutavad sotsiaaltöö valdkonnas kutseharidusele ja - koolitustele keskendunud asutused. Projektis osalevad 10 asutust kaheksast Euroopa riigist, et jagada ja tutvustada üksteisele parimaid ning toimivamaid digitaalseid lahendusi. Kõik kohtumised ja töötoad on üles ehitatud sarnaselt, tutvustatakse asutustes kasutatavaid digitaalseid lahendusi ja projekti lõpus viiakse ühiselt läbi SWOT- analüüs (tugevused-nõrkused-ohud-võimalused).

Projekti kestus: september 2019 - august 2022

Kohtumiste teemad:

•    Digitaalne suhtlus (messenger, videovestlus jne)
•    Riistvara ja eeskirjad 
•    Õppeplatvormid, veebiplatvormid, veebipõhine õpe
•    Mängud, rakendused, rakenduseeskirjad 
•    Tervishoid ja infohaldamine 
•    Järeldused, tulemused, visioon, kokkuvõte ja edasised tegevused projektist tulenevate võimaluste elluviimiseks 

Projektis osalevad:

 1. Josefsheim Bigge - Olsberg, Saksamaa
 2. BBW Neckargemuend – Heidelberg, Saksamaa
 3. Academy for Age Research - Viin, Austria
 4. Fundacion Intras - Valladolid, Hispaania
 5. Fudacao Afid - Lissabon, Portugal
 6. FNADEPA - Pariis, Prantsusmaa
 7. University of Rehabilitation – Lubljana, Sloveenia
 8. Diakonie Helsinki - Helsinki, Soome
 9. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus - Tallinn, Eesti
 10. Mariaberg - Mariaberg, Saksamaa

Erasmus Logo I 01

SKILLS - oskused ja teadmised elukestvas õppes

Projekti nimi SKILLS (Skills and Knowledge In Lifelong Learning)  tähistab oskusi ja teadmisi elukestvas õppes. Projekti eesmärgiks on erivajadusega täiskasvanud õppijate igapäevaeluoskuste tõstmine, toetamine ja jõustamine ning nende aktiivne osalemine tööelus ning elukestva õppe propageerimine. Projektis osalevad erivajadusega inimesed jagavad kohtumistel omavahel kogemusi ning saavad teadlikumaks enda võimetest ja oskustest läbi projektitegevuste.

Projekti kestus: august 2018 - juuli 2021

Projektis osaleb 4 Põhjamaade riiki:

 • Spesia Kutsekool Soomest;
 • Astangu Kutserehabilitatsiooni keskus Eestist;
 • Valakupiai rehabilitatsioonikeskus Leedust;
 • Dugni rehabilitatsiooni keskus Fääri saartelt Taanist.

Projekti kestus: august 2018 - juuli 2021

Nordplus Adult RGB EN 01

SSIQ4U spordiprojekt

Projekti nimi: SSIQ4U ehk Specialized Sport-Instructor Qualification For You

Projekti kestus: jaanuar 2019 - detsember 2020

Sotsiaalse kaasatuse printsiibi rakendamisel ning inimeste vaheliste suhete loomisel on üheks parimaks viisiks osalemine spordis ja erinevates sportlikes tegevustes. Tervise seisukohalt on regulaarne füüsiline aktiivsus väga vajalik nii füüsilise kui ka vaimse tervise hoidmiseks ja parendamiseks. Kuigi me oleme teadlikud füüsilise aktiivsuse ja spordi olulisusest, on Euroopa elanikkond vähem aktiivsed võrreldes varasema ajaga ning erivajadustega inimeste aktiivsus seal hulgas on keskmisest veelgi madalam. Selleks, et erivajadustega inimeste vähesele füüsilisele aktiivsusele tähelepanu pöörata viidi 2015-2017 aastal läbi  rahvusvaheline spordiprojekt “Sport+4All- Active and Included” (Sport kõigile- aktiivne ja kaasatud). Projekti eesmärgiks oli kaasata erivajadustega inimesi sporti, et anda neile võimalus proovida erinevaid spordialasid ja läbi selle olla füüsiliselt aktiivne.

Sport+4All projekti tulemusena ilmnes, et väga olulist rolli sportliku tegevuse läbi viimisel erivajadustega inimestega mängivad spetsiifiliste erialaste teadmiste ja kogemustega juhendajad (nt. füsioterapeut, tegevusterapeut, treener, spordiinstruktor, õpetaja jt). Spetsiifilised teadmised ja oskused erivajadustega inimestega tegelemisel tulevad kasuks spordi tegevustesse osalejate leidmisel, nende motiveerimisel ning kõige enam järjepidevuse tagamisel, et osalejatel tekiks harjumus olla füüsiliselt aktiivne.

Käesoleva projekti raames plaanitakse kasutada projektis osalevate partnermaade (Eesti, Leedu, Hispaania, Itaalia) spetsialistide professionaalseid teadmisi, oskusi ja kogemusi selleks et:

 • analüüsida sportlike tegevuste vajadust ja erinevaid kohandamisviise erivajadustega inimestele;
 • oskuslikult juhendada erivajadustega inimeste sporditegevusi.

Projekti raames läbiviidava praktilise osa teeb eriliseks see, et erivajadusega inimesele lähenetakse terviklikult. Tähelepanu pööratakse kõikidele erinevatele olulistele aspektidele seal hulgas erivajadustega inimeste sotsiaalsele kaasatusele, tervise parendamisele ja/või säilitamisele ning erinevate rehabilitatsiooniga seotud eesmärkide saavutamisele.

Projekti peamine oodatav tulemus on, et 20 erivajadustega inimestega töötamise kogemust omavat spetsialisti (sh. füsioterapeudid, tegevusterapeudid, treenerid) loovad ja kinnitavad ühise koostööna juhised  e.  “Õppekava erivajadustega inimestega tegelevatele spordiinstruktoritele/treeneritele” ning levitavad loodud juhiseid nö. tava spordikeskustes/klubides,  rehabilitatsioonikeskustes ja teistes võimalikes erivajadustega inimeste spordiga tegelevates asutustes.

Teised oodatavad tulemused:

 1. Spordiinstruktori/juhendaja profiili loomine- aitab hinnata ja välja valida spordiinstruktoreid/juhendajaid, kes on huvitatud erivajadustega inimeste sporditegevuste hõlbustamisest.
 2. Juhised ja soovitused- annavad kogemustest ja teadmistest lähtuvalt parimad juhiseid juhendajatele ning aitavad leida sobivaimaid aktiivsed sportlikud tegevused erivajadustega inimestele.

Projekt kasutab Euroopa Kvalifikatsiooni Raamistikku (European Qualification Framework), et kirjeldada Spordiinstruktori Õppekava erinevaid õpiväljundeid. Selline lähenemine lihtsustab projekti tulemuste levitamist Euroopa Liidu maades seal hulgas erinevate liikmesmaade haridus- ja treeningsüsteemides.

SSIQ4U õppekava (.pdf) 

SSIQ4U koduleht http://www.sportplus4all.eu/ssiq4u.aspx

Erasmus Logo I 01

 

 

 


Kui soovid rohkem infot projektide kohta, võta julgelt ühendust!

Marit Okas

välissuhete koordinaator

687 7225/5174233

marit.okas@astangu.ee

Marit Okas