Töös projektid

Uute metoodikate välja töötamise ja kasutusele võtmise eesmärgil osaleme erineva sisuga projektides. Hoolimata erinevast sisust on neil kõigil ühine nimetaja - luua paremad võimalused, oskused ja teadmised erivajadusega inimeste elukvaliteedi tõstmiseks ja osalemiseks ühiskonnas. 

Living E-Motions

ELAVAD EMOTSIOONID - emotsioonidega toimetuleku treening visuaalse kogemisloo metoodika abil vaimse tervise probleemidega inimestele. 

Kaheaastases Erasmus+ projektis (dets 2018 – nov 2020) osalevad neli riiki – lisaks Eestile Hispaania, Sloveenia ja Suurbritanniast Šotimaa. Projekti ELAVAD EMOTSIOONID eesmärgiks on välja töötada psüühilise erivajadusega inimeste heaoluks ja paremaks toimetulekuks emotsionaalsete oskuste koolitusprogramm, milles osalenu saab võimaluse esitleda lühidalt oma taastumislugu videos ja soovi korral jagada seda kogemust teiste inimestega kodumaal ja Euroopas läbi interneti selleks loodud e-keskkonna, mis on hetkel valmimisel.

Treeningu metoodika põhineb VISUAALSEL KOGEMISLOOL, millega osalejad jagavad kaamera ees oma taastumiskogemust ja emotsioone. Seeläbi avaldavad nad kogu maailmale oma loo, mille peategelasteks ja kangelasteks on nad ise. ELAVAD EMOTSIOONID arendab nii sotsiaalseid kui digitaalseid oskusi, parandab heaolu ja elukvaliteeti.

Projekti tulemusena on loodud ja piloteeritud innovaatiline emotsioonidega toimetuleku koolitusprogramm, mis viiakse läbi visuaalse kogemisloo metoodika põhjal vaimse tervise probleemidega inimestele, et parandada nende suhtlemisoskust, psühholoogilist heaolu ja elukvaliteeti. Koolitusprogrammi tulemusi on tutvustatud vaimse tervisega tegelevatele  organisatsioonidele ja läbi viidud kohtumisõhtud, milles koolituse lõpetanud jagavad oma taastumislugusid. Samuti on loodud veebipõhine platvorm, mis tõstab teadlikkust vaimse tervisega seotud probleemidest, sh psüühikahäire, ning selgitab ühiskonnas vaimse tervise häiretega kaasas käivaid üldlevinud negatiivse alatooniga müüte.

Projekti käigus viiakse läbi järgmised tegevused:

 • arendatakse välja emotsionaalse toimetuleku treeningprogramm, mis tõstab visuaalse kogemisloo metoodika abil kliendi emotsionaalset intelligentsust;
 • treeningprogrammi testitakse 8 kuu jooksul kahes pilootprojektis;
 • töötatakse välja vaimse tervise probleemidega inimeste võtmeoskused nende elukvaliteedi tõstmiseks; luuakse ja säilitatakse projekti ELAVAD EMOTSIOONID veebipõhine platvorm;
 • treeningprogrammi käigus koostatakse portfoolio, mis koosneb inimese olulisematest taastumislugudest; filmitakse lühivideod, kus osaleja kirjeldab oma emotsioone ja taastumislugu;
 • korraldatakse kohtumisüritused, kus treeningus osalejad tutvustavad oma taastumislugu;
 • luuakse blogid või veebipäevikud, et arendada kliendi digitaalset kirjaoskust, õigekirja ja jutustamisoskust;
 • viiakse läbi teavitusüritusi, et avada ühiskonnale filtrita tõde ja reaalsus vaimse tervise probleemidest positiivse ja julgustava vaatenurga alt.

Lisainfo: livingemotions@astangu.ee 


Projekti uudiskirjad

Living E-Motions uudiskiri nr 1 (.pdf)

Living E-Motions uudiskiri nr 2 (.pdf)

Living E-Motions uudiskiri nr 3 (.pdf)

Living E-Motions uudiskiri nr 4 (.pdf)

Living e-Motions logo

Erasmus logo

SEC4VET

SEC4VET – Assessing and promoting the Social-Emotional Competence of young people with cognitive impairments in Vocational Education and Training

Kognitiivsete häiretega noorte sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamine ja edendamine kutseõppes

(september 2017 – august 2020)

SEC4VET projekt toob kokku kuue Euroopa riigi – Saksamaa, Itaalia, Portugali, Ungari, Eesti ja Belgia – erivajadustega inimestele suunatud kutseõppe- ja rehabilitatsiooniasutused ning Bambergi Ülikooli Saksamaalt, et koos välja töötada vahendid sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamiseks ja edendamiseks kutseõppes.

Projekti eesmärk on tõsta üldist teadlikkust ja pöörata enam tähelepanu sotsiaal-emotsionaalsetele oskustele kutserehabilitatsiooni protsessis, et seeläbi panustada sihtgrupi jõustatusse ja kaasatusse.

Projekti tulemusena töötatakse välja hindamis- ja õppevahendid, mille abil kognitiivsete häiretega noortega tegelevad õpetajad ja tugispetsialistid saaksid ja oskaksid lisaks praktilistele tööoskustele paremini märgata ja arendada neid tööle saamise ja iseseisva elu kontekstis ülimalt vajalikke oskuseid.

Projekti raames töötatakse välja 4 töövahendit:

 • Hindamisvahend sotsiaal-emotsionaalsete oskuste mõõtmiseks, mis tagab edasises oskuste arendamise protsessis individuaalse lähenemise
 • Käsiraamat sotsiaal-emotsionaalsete oskuste olulisusest
 • Käsitus, kuidas sotsiaal-emotsionaalseid oskuseid edendada
 • Koolitusmoodulid kutseõppeasutuste personalile jt spetsialistidele

Rahastus: Erasmus +

SEC4VET - logo
erasmusplus

 

 

 

SEC4VET projekti tulemusena valminud töövahendid avaldatakse ja tehakse vabalt kättesaadavaks kõigile huvilistele.

SEC4VET projekt lõppeb rahvusvahelise sümpoosiumiga Josefsheim Bigge´s, Saksamaal juunis 2020.

SEC4VET koduleht: https://sec4vet.eu/

SEC4VET flaier (.pdf)

Agne Põlder

talituse juht / psühholoog

687 7260

agne.polder@astangu.ee

Agne Põlder

Liisbet Tern

õpetaja

687 7261

liisbet.tern@astangu.ee

Liisbet Tern
Digitaalne kutse

Projekti "Digitaalne kutse" eesmärk on tutvustada erinevaid digitaliseerimise lahendusi, mida kasutavad sotsiaaltöö valdkonnas kutseharidusele ja - koolitustele keskendunud asutused. Projektis osalevad 10 kutseõppeasutust kaheksast Euroopa riigist. Kokku toimub 6 kohtumist ja töötuba, kus tutvustatakse oma asutuses kasutatavaid digitaalseid lahendusi ja millises suunas edasi liigutakse. Projekti lõpus viiakse ühiselt läbi SWOT- analüüs (tugevused-nõrkused-ohud-võimalused).

Projekti kestus: september 2019 - august 2021

Kohtumiste teemad:

•    Digitaalne suhtlus (messenger, videovestlus jne)
•    Riistvara ja eeskirjad 
•    Õppeplatvormid, veebiplatvormid, veebipõhine õpe
•    Mängud, rakendused, rakenduseeskirjad 
•    Tervishoid ja infohaldamine 
•    Järeldused, tulemused, visioon, kokkuvõte ja edasised tegevused projektist tulenevate võimaluste elluviimiseks 

Projektis osalevad:

 1. Josefsheim Bigge - Olsberg, Saksamaa
 2. BBW Neckargemuend – Heidelberg, Saksamaa
 3. Academy for Age Research - Viin, Austria
 4. Fundacion Intras - Valladolid, Hispaania
 5. Fudacao Afid - Lissabon, Portugal
 6. FNADEPA - Pariis, Prantsusmaa
 7. University of Rehabilitation – Lubljana, Sloveenia
 8. Diakonie Helsinki - Helsinki, Soome
 9. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus - Tallinn, Estonia
 10. Mariaberg - Mariaberg, Saksamaa

Erasmus Logo I 01

SKILLS - oskused ja teadmised elukestvas õppes

Projekti nimi SKILLS (Skills and Knowledge In Lifelong Learning)  tähistab oskusi ja teadmisi elukestvas õppes. Projekti eesmärgiks on erivajadusega täiskasvanud õppijate igapäevaeluoskuste tõstmine, toetamine ja jõustamine ning nende aktiivne osalemine tööelus ning elukestva õppe propageerimine. Projektis osalevad erivajadusega inimesed jagavad kohtumistel omavahel kogemusi ning saavad teadlikumaks enda võimetest ja oskustest läbi projektitegevuste.

Projekti kestus: august 2018 - juuli 2020

Projektis osaleb 4 Põhjamaade riiki:

 • Spesia Kutsekool Soomest;
 • Astangu Kutserehabilitatsiooni keskus Eestist;
 • Valakupiai rehabilitatsioonikeskus Leedust;
 • Dugni rehabilitatsiooni keskus Fääri saartelt Taanist.

Nordplus logo

SSIQ4U spordiprojekt

Projekti nimi: SSIQ4U ehk Specialized Sport-Instructor Qualification For You

Projekti kestus: jaanuar 2019 - juuni 2020

Sotsiaalse kaasatuse printsiibi rakendamisel ning inimeste vaheliste suhete loomisel on üheks parimaks viisiks osalemine spordis ja erinevates sportlikes tegevustes. Tervise seisukohalt on regulaarne füüsiline aktiivsus väga vajalik nii füüsilise kui ka vaimse tervise hoidmiseks ja parendamiseks. Kuigi me oleme teadlikud füüsilise aktiivsuse ja spordi olulisusest, on Euroopa elanikkond vähem aktiivsed võrreldes varasema ajaga ning erivajadustega inimeste aktiivsus seal hulgas on keskmisest veelgi madalam. Selleks, et erivajadustega inimeste vähesele füüsilisele aktiivsusele tähelepanu pöörata viidi 2015-2017 aastal läbi  rahvusvaheline spordiprojekt “Sport+4All- Active and Included” (Sport kõigile- aktiivne ja kaasatud). Projekti eesmärgiks oli kaasata erivajadustega inimesi sporti, et anda neile võimalus proovida erinevaid spordialasid ja läbi selle olla füüsiliselt aktiivne.

Sport+4All projekti tulemusena ilmnes, et väga olulist rolli sportliku tegevuse läbi viimisel erivajadustega inimestega mängivad spetsiifiliste erialaste teadmiste ja kogemustega juhendajad (nt. füsioterapeut, tegevusterapeut, treener, spordiinstruktor, õpetaja jt). Spetsiifilised teadmised ja oskused erivajadustega inimestega tegelemisel tulevad kasuks spordi tegevustesse osalejate leidmisel, nende motiveerimisel ning kõige enam järjepidevuse tagamisel, et osalejatel tekiks harjumus olla füüsiliselt aktiivne.

Käesoleva projekti raames plaanitakse kasutada projektis osalevate partnermaade (Eesti, Leedu, Hispaania, Itaalia) spetsialistide professionaalseid teadmisi, oskusi ja kogemusi selleks et:

 • analüüsida sportlike tegevuste vajadust ja erinevaid kohandamisviise erivajadustega inimestele;
 • oskuslikult juhendada erivajadustega inimeste sporditegevusi.

Projekti raames läbiviidava praktilise osa teeb eriliseks see, et erivajadusega inimesele lähenetakse terviklikult. Tähelepanu pööratakse kõikidele erinevatele olulistele aspektidele seal hulgas erivajadustega inimeste sotsiaalsele kaasatusele, tervise parendamisele ja/või säilitamisele ning erinevate rehabilitatsiooniga seotud eesmärkide saavutamisele.

Projekti peamine oodatav tulemus on, et 20 erivajadustega inimestega töötamise kogemust omavat spetsialisti (sh. füsioterapeudid, tegevusterapeudid, treenerid) loovad ja kinnitavad ühise koostööna juhised  e.  “Õppekava erivajadustega inimestega tegelevatele spordiinstruktoritele/treeneritele” ning levitavad loodud juhiseid nö. tava spordikeskustes/klubides,  rehabilitatsioonikeskustes ja teistes võimalikes erivajadustega inimeste spordiga tegelevates asutustes.

Teised oodatavad tulemused:

 1. Spordiinstruktori/juhendaja profiili loomine- aitab hinnata ja välja valida spordiinstruktoreid/juhendajaid, kes on huvitatud erivajadustega inimeste sporditegevuste hõlbustamisest.
 2. Juhised ja soovitused- annavad kogemustest ja teadmistest lähtuvalt parimad juhiseid juhendajatele ning aitavad leida sobivaimaid aktiivsed sportlikud tegevused erivajadustega inimestele.

Projekt kasutab Euroopa Kvalifikatsiooni Raamistikku (European Qualification Framework), et kirjeldada Spordiinstruktori Õppekava erinevaid õpiväljundeid. Selline lähenemine lihtsustab projekti tulemuste levitamist Euroopa Liidu maades seal hulgas erinevate liikmesmaade haridus- ja treeningsüsteemides.

Erasmus Logo I 01

 

 


Kui soovid rohkem infot projektide kohta, võta julgelt ühendust!

Marit Okas

välissuhete koordinaator

687 7225/5174233

marit.okas@astangu.ee

Marit Okas