Prindi lehekülg

Töös projektid

Uute metoodikate välja töötamise ja kasutusele võtmise eesmärgil osaleme erineva sisuga projektides. Hoolimata erinevast sisust on neil kõigil ühine nimetaja - luua paremad võimalused, oskused ja teadmised erivajadusega inimeste elukvaliteedi tõstmiseks ja osalemiseks ühiskonnas. 

Living E-Motions

ELAVAD EMOTSIOONID - emotsioonidega toimetuleku treening visuaalse kogemisloo metoodika abil vaimse tervise probleemidega inimestele. 

Kaheaastases Erasmus+ projektis (dets 2018 – nov 2020) osalevad neli riiki – lisaks Eestile Hispaania, Sloveenia ja Suurbritanniast Šotimaa. Projekti ELAVAD EMOTSIOONID eesmärgiks on välja töötada psüühilise erivajadusega inimeste heaoluks ja paremaks toimetulekuks emotsionaalsete oskuste koolitusprogramm, milles osalenu saab võimaluse esitleda lühidalt oma taastumislugu videos ja soovi korral jagada seda kogemust teiste inimestega kodumaal ja Euroopas läbi interneti selleks loodud e-keskkonna, mis on hetkel valmimisel.

Treeningu metoodika põhineb VISUAALSEL KOGEMISLOOL, millega osalejad jagavad kaamera ees oma taastumiskogemust ja emotsioone. Seeläbi avaldavad nad kogu maailmale oma loo, mille peategelasteks ja kangelasteks on nad ise. ELAVAD EMOTSIOONID arendab nii sotsiaalseid kui digitaalseid oskusi, parandab heaolu ja elukvaliteeti.

Projekti tulemusena on loodud ja piloteeritud innovaatiline emotsioonidega toimetuleku koolitusprogramm, mis viiakse läbi visuaalse kogemisloo metoodika põhjal vaimse tervise probleemidega inimestele, et parandada nende suhtlemisoskust, psühholoogilist heaolu ja elukvaliteeti. Koolitusprogrammi tulemusi on tutvustatud vaimse tervisega tegelevatele  organisatsioonidele ja läbi viidud kohtumisõhtud, milles koolituse lõpetanud jagavad oma taastumislugusid. Samuti on loodud veebipõhine platvorm, mis tõstab teadlikkust vaimse tervisega seotud probleemidest, sh psüühikahäire, ning selgitab ühiskonnas vaimse tervise häiretega kaasas käivaid üldlevinud negatiivse alatooniga müüte.

Projekti käigus viiakse läbi järgmised tegevused:

arendatakse välja emotsionaalse toimetuleku treeningprogramm, mis tõstab visuaalse kogemisloo metoodika abil kliendi emotsionaalset intelligentsust; treeningprogrammi testitakse 8 kuu jooksul kahes pilootprojektis; töötatakse välja vaimse tervise probleemidega inimeste võtmeoskused nende elukvaliteedi tõstmiseks; luuakse ja säilitatakse projekti ELAVAD EMOTSIOONID veebipõhine platvorm; treeningprogrammi käigus koostatakse portfoolio, mis koosneb inimese olulisematest taastumislugudest; filmitakse lühivideod, kus osaleja kirjeldab oma emotsioone ja taastumislugu; korraldatakse kohtumisüritused, kus treeningus osalejad tutvustavad oma taastumislugu; luuakse blogid või veebipäevikud, et arendada kliendi digitaalset kirjaoskust, õigekirja ja jutustamisoskust; viiakse läbi teavitusüritused, et avada ühiskonnale filtrita tõde ja reaalsus vaimse tervise probleemidest positiivse ja julgustava vaatenurga alt.

SEC4VET

SEC4VET – Assessing and promoting the Social-Emotional Competence of young people with cognitive impairments in Vocational Education and Training

Kognitiivsete häiretega noorte sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamine ja edendamine kutseõppes

(september 2017 – august 2020)

SEC4VET projekt toob kokku kuue Euroopa riigi – Saksamaa, Itaalia, Portugali, Ungari, Eesti ja Belgia – erivajadustega inimestele suunatud kutseõppe- ja rehabilitatsiooniasutused ning Bambergi Ülikooli Saksamaalt, et koos välja töötada vahendid sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamiseks ja edendamiseks kutseõppes.

Projekti eesmärk on tõsta üldist teadlikkust ja pöörata enam tähelepanu sotsiaal-emotsionaalsetele oskustele kutserehabilitatsiooni protsessis, et seeläbi panustada sihtgrupi jõustatusse ja kaasatusse.

Projekti tulemusena töötatakse välja hindamis- ja õppevahendid, mille abil kognitiivsete häiretega noortega tegelevad õpetajad ja tugispetsialistid saaksid ja oskaksid lisaks praktilistele tööoskustele paremini märgata ja arendada neid tööle saamise ja iseseisva elu kontekstis ülimalt vajalikke oskuseid.

Projekti raames töötatakse välja 4 töövahendit:

  • Hindamisvahend sotsiaal-emotsionaalsete oskuste mõõtmiseks, mis tagab edasises oskuste arendamise protsessis individuaalse lähenemise
  • Käsiraamat sotsiaal-emotsionaalsete oskuste olulisusest
  • Käsitus, kuidas sotsiaal-emotsionaalseid oskuseid edendada
  • Koolitusmoodulid kutseõppeasutuste personalile jt spetsialistidele

Rahastus: Erasmus +

SEC4VET - logo
erasmusplus

 

 

 

SEC4VET projekti tulemusena valminud töövahendid avaldatakse ja tehakse vabalt kättesaadavaks kõigile huvilistele.

SEC4VET projekt lõppeb rahvusvahelise sümpoosiumiga Josefsheim Bigge´s, Saksamaal juunis 2020.

SEC4VET koduleht: https://sec4vet.eu/

SEC4VET flaier.

Agne Põlder

talituse juht / psühholoog

687 7260

agne.polder@astangu.ee

Agne Põlder

Liisbet Tern

õpetaja

687 7263

liisbet.tern@astangu.ee

Liisbet Tern
TVLC - kutseõppe rahvusvaheline kogukond

Projekti raames toimub töövahendite arendamine kutseõppe kvaliteedi ja kaasava kutsehariduse edendamiseks.

TVLC projekt toob kokku viie Euroopa riigi, Eesti, Sloveenia, Hollandi, Portugali ja Leedu tava- ja erivajadustega õppijatele suunatud kutseõppeasutused, et üheskoos tõsta oma teenuste kvaliteeti. Projekti on kaasatud ka EPR´i koolitajad.

Loe projekti eesmärke ja tegevusi kirjeldavat lendlehte SIIN.

Kutseõppe kvaliteeti võib vaadelda kahest perspektiivist: 

nähtavad faktorid: kvaliteedisüsteem ja kvaliteedikäitumine;
nähtamatud faktorid: meeskonna kvaliteediteadlikkus ja organisatsiooni kvaliteedikultuur.

 

Projekt kestab 01.12.2016-31.05.2019.

Projekti rahastatakse Euroopa komisjoni toel Erasmus+ programmi vahenditest.


Kaasamine

TVLC projekti üheks eesmärgiks on ka kaasava hariduse eeltingimuste väljaselgitamine. Usume, et nii tava- kui haridusliku erivajadusega õppijate kutseõppeasutuste kogemused aitavad kaasa uute,väärtuslike käsitluste väljatöötamisele. Kaasamise eeltingimuste kirjeldusele eelneb rahvusvaheline riskide ja võimaluste analüüs.


Projekti tegevused

Projekt algab projektipartnerite vajaduste analüüsist. Info hankimiseks kasutame kaht instrumenti: kvaliteedikultuuriuuringut ja vajaduste hindamise küsimustikku, mis põhineb EQAVET süsteemil.

Vajaduste analüüsi tulemusel selgitame välja õppimis- ja parendusvaldkonnad. Usume, et tegevuste võrdlemine ja kogemuste vahetamine tava- ja erivajadustega õppijatele suunatud kutsekoolide ning erinevate riikide vahel annab meile uusi mõtteid ja ideid. Lisaks teevad kõik partnerid oma tegevusplaani, kuidas parandada organisatsiooni kvaliteedikultuuri ja teenuste kvaliteeti EQAVET mudeli alusel. Eksperdid loovad partnerite vajadustele tuginedes õppekava ja viivad läbikoolitused, mis toetavad parendustegevusi.

Kui organisatsioonid soovivad parendada oma teenuste kvaliteeti, keskendutakse tihti kvaliteedisüsteemile ja kvaliteedikäitumisele. Teadusuuringud on aga näidanud, et organisatsiooni kvaliteedikultuur (mida me tegelikkuses kvaliteetsete teenuste all mõtleme ning kuidas igapäevaselt tegutseme), omab samuti olulist mõju kvaliteetse hariduse tagamisele.


Võrdlemine ja õppimine

Projekti fookuses on igapäevapraktikate võrdlemine, vahetamine ning üksteiselt õppimine nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Vastastikkuse õppimise ja parendustegevuste raamiks on EQAVET süsteem (Euroopa kvaliteeditagamise süsteem kutseõppes) ja iga partneri kvaliteedikultuuriuuringu tulemused.

Projekti peamised eesmärgid on:

euroopa tava- ja haridusliku erivajadusega õppijate kutseõppeasutuste kvaliteedikultuuri ja teenuste kvaliteedi edendamine;
jätkusuutliku partnerluse loomine kogemuste vahetamiseks ja õppimiseks.

Kaasamine

TVLC projekti üheks eesmärgiks on ka kaasava hariduse eeltingimuste väljaselgitamine. Usume, et nii tava- kui haridusliku erivajadusega õppijate kutseõppeasutuste kogemused aitavad kaasa uute,väärtuslike käsitluste väljatöötamisele. Kaasamise eeltingimuste kirjeldusele eelneb rahvusvaheline riskide ja võimaluste analüüs.


Projekti tegevused

Projekt algab projektipartnerite vajaduste analüüsist. Info hankimiseks kasutame kaht instrumenti: kvaliteedikultuuriuuringut ja vajaduste hindamise küsimustikku, mis põhineb EQAVET süsteemil.

Vajaduste analüüsi tulemusel selgitame välja õppimis- ja parendusvaldkonnad. Usume, et tegevuste võrdlemine ja kogemuste vahetamine tava- ja erivajadustega õppijatele suunatud kutsekoolide ning erinevate riikide vahel annab meile uusi mõtteid ja ideid. Lisaks teevad kõik partnerid oma tegevusplaani, kuidas parandada organisatsiooni kvaliteedikultuuri ja teenuste kvaliteeti EQAVET mudeli alusel. Eksperdid loovad partnerite vajadustele tuginedes õppekava ja viivad läbikoolitused, mis toetavad parendustegevusi.

Projekt kestab 01.12.2016-31.05.2019.

Projekti rahastatakse Euroopa komisjoni toel Erasmus+ programmi vahenditest.

Kui soovid rohkem infot projektide kohta, võta julgelt ühendust!

Marit Okas

välissuhete koordinaator

687 7225

marit.okas@astangu.ee

Marit Okas