Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööõppekursused

Tööõppekursusel osalemine aitab õppijal omandada võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ja töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Võimalik on õppida kahel tööõppekursusel:

Kaubanduse abitöötaja

Kaubanduse abitöötaja kursusel on võimalik omandada võimetekohased tööoskused lihtsamates kaubanduses tehtavates abitöödes (kaupade sorteerimine ja pakkimine, kaupade väljapanek riiulitele, pakendite ja jäätmete sorteerimine, puhastustööd).

Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele. Kursus sobib ka neile, kelle põhihariduse õpingud on jäänud lõpetamata või kelle haridustase on nõutust kõrgem.

Õppetöö toimub praktilise õppe vormis Astangu keskuse töö- ja õppekeskkonnas (õppeklassid, õpilaskodu, söökla) ning meie heade koostööpartnerite juures kauplustes ja kaubandusettevõtetes. Praktika sooritavad õppijad valitud praktikabaasides väljaspool keskust, töötades enda võimetele vastavas valdkonnas.

Õppeaeg: 1 aastat

Kohti õpperühmas: 8


Õppe moodulid:

 • Igapäevaeluoskused;
 • kaubanduse abitööd, puhastustööd;
 • enesearengu toetamine (kehaline arendamine, eesti keel, matemaatika, kunst, inimeseõpetus, sotsiaalsed oskused);
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas;
 • klienditeenindus;
 • praktika.

Õppekava

Pagar-kondiitri abi

Pagar-kondiitri abi kursusel omandatakse võimetekohased tööoskused erinevatest taignaliikidest pagari- ja kondiitritoodete valmistamiseks.

Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele. Kursus sobib ka neile, kelle põhihariduse õpingud on jäänud lõpetamata või kelle haridustase on nõutust kõrgem.

Kaks rõõmsat õppijat lõikava lahti enda valmistatud plaadipirukad, tasutal õpetaja vaatamas.

Õppetöö toimub praktilise töö vormis keskuse õppeklassides ja -töökodades. Õppijad saavad klienditeeninduse kogemuse keskuses kohvikus pagaritooteid müües. Mõlemal õppeaastal sooritavad õppijad praktika ettevõtetes.

Õppeaeg: 2 aastat

Kohti õpperühmas: 6


Teoreetilis-praktilised tööõppe moodulid:

 • sissejuhatus toiduainetööstuse valdkonna õpingutesse;
 • toiduohutus ja hügieen;
 • klienditeeninduse alused;
 • pagaritoodete valmistamise alused;
 • lihtpagaritoodete valmistamine;
 • pagar-kondiitri abi praktiline töö;
 • valikpagaritoodete valmistamine;
 • pagar-kondiitri abi praktika.

Sotsiaalset toimetulekut toetavad ained:

 • erialane matemaatika ja eesti keel;
 • arvutiõpetus ja eesti keel;
 • inimeseõpetus;
 • karjääri planeerimine;
 • kujundi- ja värviõpetus;
 • kehaline arendamine ja ergonoomika.

Õppekava

Õppekava eest on vastutav Tea Vallimäe.

Õppetööd viivad läbi Tea Vallimäe, Liivi Popenko, Aet Kala, Lehte Meristo, Raido Sirvi, Kristi Moosus.

Tööõppekursuste üldinfo

Õppekavad koosnevad praktilisest tööõppest ja sotsiaalset toimetulekut toetavast õppest. Kursuse lõpetajal on teadmised ja oskused võimetekohaseks töötamiseks avatud tööturul või muus töötamise, nt kaitstud töö, vormis.

Tööõppekursused toimuvad tööalase koolitusena ning õppijatele ei laiene kutseõppeasutuste õppijatele mõeldud toetused ja soodustused.

Õppeaeg: 1-2 aastat.

Rühma suurus: 6-8 inimest

Sihtrühm: tööõppekursustel saab omandada erialaseid oskuseid ja kelle tervislik seisund võimaldab valitud erialal töötamist.


Lõpetamisel saab õppija:

 • õpingute sisu, mahtu ja tulemust kajastava Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tunnistuse tööõppekursuse läbimise kohta
 • üleminekuplaani, kus on edasist tegevust toetav informatsioon ja nõuanded;
 • kõiki tööõppekursuste lõpetajaid toetatakse võimetekohasele tööle asumisel.

Kristina Holenev

teenuste konsultant

Kristina Holenev