Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Strateegilised eesmärgid

Aastatel 2021–2024 on Astangu Keskusel 4 peamist tegevussuunda:

  1. Asutusteülene mõjueesmärk

Eesmärk: Kutserehabilitatsiooni teenus on paremini kättesaadav haridusliku erivajadusega õppijale kutsekoolides üle Eesti

  1. Õppes osalemise toetamine

Eesmärk 1: Suudame paremini hinnata inimese oskusi ja huvisid ning sobitada need olemasolevate võimalustega

Eesmärk 2: Õppetöö läbiviimisel või tööoskuste omandamisel on rakendatud uusi lahendusi

  1. Töölesaamise toetamine

Eesmärk 1: Pädevate töötajatena panustame keskuse sihtrühma kuuluvatele inimestele sobiva rakenduse leidmisesse

Eesmärk 2: Pakume kvaliteetseimat vajaduspõhist koolitust kutserehabilitatsiooni teenuse osutamiseks

Eesmärk 3: Kaitstud töö on osa kutserehabilitatsiooni teenusest keskuses

  1. Organisatsioonisisene areng

Eesmärk 1: Oleme eestvedajad kutserehabilitatsiooni ja kaasava hariduse teemal

Eesmärk 2: Leiame täiendavaid vahendeid strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ja nende jätkusuutlikkuse tagamiseks

Eesmärk 3: Keskkond toetab töötajate vaimset tervist

Eesmärk 4: Tagatud on töötajate kompetentside arendamine ja järelkasv

Eesmärk 5: Organisatsiooni juhitakse kaasaegselt

Strateegilist eesmärkide saavutamist mõõdame iga-aastaselt, kasutades selleks erinevaid võtmetulemusnäitajaid. Nendega saab tutvuda keskuse strateegias (.pdf) aastateks 2021–2024.


Keskuse tegevusaruanded

Igal aastal koostame ja saadame oma partneritele tutvumiseks keskuse tegevusaruande. Keskuse tegevusaruanne sisaldab nii strateegilisi võtmetulemusnäitajaid kui keskuse töö tulemuste kirjeldusi lähtudes iga-aastases tööplaanis planeeritud tegevustest.