Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SSIQ4U spordiprojekt

Projekti nimi: SSIQ4U ehk Specialized Sport-Instructor Qualification For You

Projekti kestus: jaanuar 2019 - detsember 2020

Sotsiaalse kaasatuse printsiibi rakendamisel ning inimeste vaheliste suhete loomisel on üheks parimaks viisiks osalemine spordis ja erinevates sportlikes tegevustes. Tervise seisukohalt on regulaarne füüsiline aktiivsus väga vajalik nii füüsilise kui ka vaimse tervise hoidmiseks ja parendamiseks. Kuigi me oleme teadlikud füüsilise aktiivsuse ja spordi olulisusest, on Euroopa elanikkond vähem aktiivsed võrreldes varasema ajaga ning erivajadustega inimeste aktiivsus seal hulgas on keskmisest veelgi madalam. Selleks, et erivajadustega inimeste vähesele füüsilisele aktiivsusele tähelepanu pöörata viidi 2015-2017 aastal läbi  rahvusvaheline spordiprojekt “Sport+4All- Active and Included” (Sport kõigile- aktiivne ja kaasatud). Projekti eesmärgiks oli kaasata erivajadustega inimesi sporti, et anda neile võimalus proovida erinevaid spordialasid ja läbi selle olla füüsiliselt aktiivne.

Sport+4All projekti tulemusena ilmnes, et väga olulist rolli sportliku tegevuse läbi viimisel erivajadustega inimestega mängivad spetsiifiliste erialaste teadmiste ja kogemustega juhendajad (nt. füsioterapeut, tegevusterapeut, treener, spordiinstruktor, õpetaja jt). Spetsiifilised teadmised ja oskused erivajadustega inimestega tegelemisel tulevad kasuks spordi tegevustesse osalejate leidmisel, nende motiveerimisel ning kõige enam järjepidevuse tagamisel, et osalejatel tekiks harjumus olla füüsiliselt aktiivne.

Käesoleva projekti raames plaanitakse kasutada projektis osalevate partnermaade (Eesti, Leedu, Hispaania, Itaalia) spetsialistide professionaalseid teadmisi, oskusi ja kogemusi selleks et:

  • analüüsida sportlike tegevuste vajadust ja erinevaid kohandamisviise erivajadustega inimestele;
  • oskuslikult juhendada erivajadustega inimeste sporditegevusi.

Projekti raames läbiviidava praktilise osa teeb eriliseks see, et erivajadusega inimesele lähenetakse terviklikult. Tähelepanu pööratakse kõikidele erinevatele olulistele aspektidele seal hulgas erivajadustega inimeste sotsiaalsele kaasatusele, tervise parendamisele ja/või säilitamisele ning erinevate rehabilitatsiooniga seotud eesmärkide saavutamisele.

Projekti peamine oodatav tulemus on, et 20 erivajadustega inimestega töötamise kogemust omavat spetsialisti (sh. füsioterapeudid, tegevusterapeudid, treenerid) loovad ja kinnitavad ühise koostööna juhised  e.  “Õppekava erivajadustega inimestega tegelevatele spordiinstruktoritele/treeneritele” ning levitavad loodud juhiseid nö. tava spordikeskustes/klubides,  rehabilitatsioonikeskustes ja teistes võimalikes erivajadustega inimeste spordiga tegelevates asutustes.

Teised oodatavad tulemused:

  1. Spordiinstruktori/juhendaja profiili loomine- aitab hinnata ja välja valida spordiinstruktoreid/juhendajaid, kes on huvitatud erivajadustega inimeste sporditegevuste hõlbustamisest.
  2. Juhised ja soovitused- annavad kogemustest ja teadmistest lähtuvalt parimad juhiseid juhendajatele ning aitavad leida sobivaimaid aktiivsed sportlikud tegevused erivajadustega inimestele.

Projekt kasutab Euroopa Kvalifikatsiooni Raamistikku (European Qualification Framework), et kirjeldada Spordiinstruktori Õppekava erinevaid õpiväljundeid. Selline lähenemine lihtsustab projekti tulemuste levitamist Euroopa Liidu maades seal hulgas erinevate liikmesmaade haridus- ja treeningsüsteemides.

SSIQ4U õppekava (.pdf) 

SSIQ4U koduleht http://www.sportplus4all.eu/ssiq4u.aspx

Erasmus  Logo I 01