Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sisseastumine

Astangu Keskusesse on õppima oodatud tööealised (16-64) inimesed, kes vajavad tuge igapäevaeluoskuste omandamisel, sobiva eriala valikul ning kellel on soov saada tööeluks vajalikke oskusi. 

Sooviavalduste vastuvõtt toimub ajavahemikul 1. märtsist - 2. juunini. Vabade õppekohtade olemasolul toimub täiendav sooviavalduste vastuvõtt ja hindamised 14. augustist - 31. oktoobrini.

Hindamiste toimumise aeg ja järjekord lepitakse kokku peale kohustuslike dokumentide laekumist. Kõikide õppijakandidaatidega toimuvad vestlused, töökatsed ja/või täiendavad hindamised. Õpperühma arvamiseks tuleb õppijakandidaadil saavutada lävend. Vajalikud lävendid ehk teadmised ja oskused on kirjeldatud iga eriala juures.


1. Vali sobiv eriala

Õppima tulemiseks leia kõigepealt endale sobiv eriala.

Kutsevaliku- ja kohanemiskursused on sobiv valik juhul, kui vajad tuge erialavalikul ning igapäevaeluoskuste omandamisel. Tööõppe- ja kutseõppekursused on sobiva valik juhul, kui vajad tuge tööoskuste omandamisel ja õpitud erialal tööle minemisel.

Kui Sa ei ole oma valikus kindel või ei tea, mida õppida soovid, siis oleme abiks valiku tegemisel. Selle jaoks võta ühendust meie teenuse konsultantiga ja lepi kokku aeg meie keskuse külastuseks. Külastuse jooksul saad tutvuda nii õppimisvõimaluste, õppekeskkonna kui õpilaskoduga. Hea ülevaate meie keskusest annab ka virtuaaltuur.


Õppesuunad ja erialad

KOHANEMISKURSUS JA KUTSEVALIKUÕPE TÖÖ- JA KUTSEÕPPEKURSUSED
Kohanemis- ja tööõppekursus Kaubanduse abitöötaja (KOHAD TÄIS)
Kutsevalikuõpe Abipagar
Keelekümbluse kohanemiskursus Edgar Abikokk
  Puiduettevõtte abitööline
  Puidutöötleja
  IT-süsteemide nooremspetsialist

NB! Õppeprogramm on praktiline ning eeldab käelist ja visuaalset tegevust. Keskkond ei ole kohandatud sobivaks nägemispuudega inimestele.

2. Esita dokumendid

Õppima tulemiseks kogu kokku dokumendid.

Hindamiste toimumise aeg ja järjekord määratakse dokumentide laekumise kuupäeva järgi. Oluline on tähele panna, et esitatud oleksid vähemalt kõik kohustuslikud dokumendid. Soovituslikud dokumendid ei ole kohustuslikud, kuid on abiks õppijakandidaadi sobivuse hindamiseks ja tema vajadustest lähtuva toe planeerimiseks.


Kohustuslikud dokumendid

 • vormikohane allkirjastatud sooviavaldus paberil või digitaalsel kujul; 
  • alaealise õppijakandidaadi puhul allkirjastab lapsevanem või eestkostja ka avalduse;
 • isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaart/pass);
 • iseloomustus viimasest koolist/päevakeskusest/töökohast/perelt;
 • haridust tõendava dokumendi koopia (viimase klassi tunnistus või kui on juba olemas põhikooli lõputunnistus).

NB! Vestlus ja töökatse / täiendav hindamine lepitakse kokku alles siis, kui kõik kohustuslikud dokumendid on esitatud.

Palume kõik dokumendid esitada korraga.


Soovituslikud lisadokumendid

 • üleminekuplaan;
 • otsus eestkoste määramise kohta;
 • perearstilt tervise hetkeseisu ja soovitud eriala sobivuse kirjeldus;
 • eriarstide soovitused;
 • Sotsiaalkindlustusameti ja/või Eesti Töötukassa ekspertiisiotsus puude raskusastme ja/või töövõimetuse/töövõime kohta;
 • sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni dokumendid (tegevuskava, rehabilitatsiooniplaan).

Dokumendid saab esitada:

 • tuues keskusesse aadressile Astangu 27, Haabersti, Tallinn
 • saata postiga aadressil Astangu 27, Tallinn 13519
 • saata digitaalselt e-posti teel [email protected]
3. Tule vestlusele

Vestlusele tulles võta kaasa abivahendid (nende olemasolul): prillid, kuuldeaparaat jms. Viipekeelsed õppijakandidaadid peavad tulema enda tellitud viipekeeletõlgiga.

Kui oled oma erialavaliku teinud, koosneb hindamine vestlusest sotsiaaltöötaja ja kutseõpetajaga ning valitud eriala töökatsest.

Vestlus käigus hinnatakse kutsesobivust, motivatsiooni, iseseisvat toimetulekut ja valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks. Töökatsel saad näidata oma oskuseid ja teadmisi valitud eriala teemalistes ülesannetes. 

Kui soovid õppima asuda kohanemis- või kutsevalikuõppe kursusele, koosneb hindamine vestlusest sotsiaaltöötajaga ja kahepäevasest grupitegevustes osalemisest.

4. Kas said õppima?

Pärast hindamisi anname 2 nädala jooksul kirjaliku tagasiside, kuidas Sul läks ning millised on soovitused edasisteks tegevusteks.

Kui said soovituse õppima asumiseks Astangu Keskusesse, siis kinnita oma õppima asumine. Seda saad teha kas telefoni või e-posti teel esimesel võimalusel hiljemalt 19.augustiks.

Epp Viilas

teenuste konsultant

Epp Viilas