Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puidutöötleja eriala vestlus ja täiendav hindamine

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja töökatse vormis. Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus puidutöötleja erialal õppimiseks.

Vestlus kestab 1-1,5h ning vestluse õppijakandidaadiga viivad läbi sotsiaaltöötaja ja kutseõpetaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi kutsesobivust, õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.


Töökatse

Töökatse viiakse läbi individuaalselt puidutöö õppeklassis ja võtab aega kuni 1,5 tundi. Töökatse toimub kirjalike juhendite alusel. Vajadusel katse läbiviija abistab ja selgitab teksti sisu.

Töökatsel selgitatakse välja puidutöö õppeks vajalikud eeldused:

  • üld- ja peenmotoorika;
  • ruumikujutlusvõime;
  • arusaamine mõõtudest ja mõõtühikutest;
  • puidutööpinkide ja töövahenditega töötamine.

Samuti hinnatakse puidutööalaseid eelteadmisi ja kogemusi ning üldist ettekujutust puidutööst.

Puidutöö töökatse algab vestlusega, kus tutvustatakse katse sisu, eesmärke ning räägitakse senistest kogemustest.

Töökatse esimeses osas toimub etteantud puitdetaili visandamine paberile koos detaili mõõtmisega ja mõõtmete märkimisega visandile.  

Teises osas toimub praktiline töö, kus toimub mõõtmine, märkimine, toorikute väljasaagimine (käsisae/vuksaega, jõhvsae ja elektrilise jõhvsaega), puurimine ja lihvimine.

Töökatse lõppeb koos õpetajaga kokkuvõte tegemisega ja tagasisidega praktiliste ülesannete tegemisest.


Oodatud tulemus positiivse vastuse saamiseks

Positiivse vastuse saab õppijakandidaat, kelle tervislik seisund, eesti keele oskus, motivatsioon, sotsiaalsed-, praktilised- ja õpioskused toetavad õpinguid ja tööle asumist puidutööga seotud ametitel.