Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puidutöötleja

Puidutöötleja

Puidutöötleja erialal omandatakse laiapõhjalisi üldteadmisi ja kitsamaid ametioskusi endale sobivaimas puidutöötlus valdkonnas.

Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele. Õppima saab tulla ka siis, kui põhihariduse õpingud on jäänud lõpetamata või haridustase on nõutust kõrgem.

Osalejatelt eeldame praktilist kogemust või huvi puidutöö vastu. Samuti peab õppija tervislik seisund võimaldama antud erialal õppimist ja peale lõpetamist tööle asumist puidutöötlusettevõttes.

Õppeaeg: 2 aastat

Kohti õpperühmas: 6

Kutsestandardi tase: 3

Õppe läbimisel saavutab õppija puidutööstuse üldise ettevalmistusega oskustöölise kutse Puidutöötleja tase 3 erialal. Lõpetamisel märgitakse tunnistusele osakutse ja tase vastavalt omandatud oskustele.

Puidutöötleja tase 3 on üldise ettevalmistusega tööline puidutöötlemise ettevõtetes, nt sae-, höövli-, spooni-, vineeri-, liimpuitmaterjalide- ja mööblitööstus, sh pehmemööblitööstus. Ta teeb iseseisvalt või osalisel juhendamisel töid tüüpolukordades.

Praktilise tegevuse ja tööainete moodulid:

  • puidutöötleja kutse alusteadmised;
  • tööalase suhtlemise alused; 
  • joonestamine;
  • materjalid ja nende ettevalmistus;
  • puidutöötlus;
  • kehaline arendamine;
  • valikained;
  • praktika ettevõttes.

Astangu Keskuse puiduerialal lõpetanud on tööle asunud ettevõtetesse: Neiser Grupp, Brenstol, Klavis, Plaatdetail OÜ jne. Puidutöötlemise ja puittoodete tootmisega tegeleb Eestis peaaegu 1000 ettevõtet, kus hõivatud on ligikaudu 19 000 inimest.

Õppekava tutvustus

Puidutöötleja õppekava ja rakenduskava

Vastuvõtu lävend

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja töökatse vormis. Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus puiduerialal õppimiseks.

Vestlus kestab 1h ning vestluse õppijakandidaadiga viivad läbi sotsiaaltöötaja ja kutseõpetaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi kutsesobivust, õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.

Töökatse võtab aega kuni 1,5h ja selle viib läbi kutseõpetaja individuaalselt puidutöö õppeklassis. Töökatse toimub kirjalike juhendite alusel. Vajadusel kutseõpetaja abistab ja selgitab teksti sisu.

Töökatsel selgitatakse välja:

puidutöö õppimiseks vajalikud eeldused; peen- ja üldmotoorsed võimed puidutöö erialal õppimiseks; funktsionaalne lugemisoskus ja matemaatilised võimed; sotsiaalsed oskused, iseseisev toimetulek, õpioskused ja pingetaluvus.

Oodatud tulemus

Puiduerialale õppima võtmise tingimuseks ehk lävendiks on, et õppijakandidaat:

läbib vestluse positiivse tulemusega; saavutab töökatsel kolmes hinnatavas valdkonnas neljast, tulemuse vähemalt 50%; saavutab töökatse koondtulemuse vähemalt 50%.