Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Puiduettevõtte abitööline

Puidutöötleja

Puiduettevõtte abitöölise eriala on üldise ettevalmistusega, mis võimaldab kursuse läbinud õppijal teha juhendamisel lihtsamaid korduvaid abitöid tuttavates tingimustes.

Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele. Õppima saab tulla ka siis, kui põhihariduse õpingud on jäänud lõpetamata või haridustase on nõutust kõrgem.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 7

Kutsestandardi tase: 2

Õppe läbimisel saab õppija puidutööstuse abitöölise kutse Puidutöötleja tase 2 erialal. 

Kursuse läbimisel saadud oskused võimaldavad tööle asuda puidutöötlemise ettevõtetes põhitööprotsesside juures abitöölisena või asuda õppima Puidutöötleja tase 3 kursusel, kus on võimalik saavutada puidutööstuse oskustöölise kutse.

Õppijalt eeldame praktilist kogemust või huvi puidutöö vastu. Samuti peab õppija tervislik seisund võimaldama valitud erialal töötada

Põhiõpingute moodulid:

 • puidutöötleja kutse alusteadmised;
 • tööalase suhtlemise alused;
 • jooniste lugemine;
 • materjalid ja nende ettevalmistus;
 • puidutöötlus;
 • praktika;
 • üldkehaline ettevalmistus.

Astangu Keskuse puiduerialal lõpetanud on tööle asunud ettevõtetesse: Neiser Grupp, Brenstol, Klavis, Plaatdetail OÜ jne. Puidutöötlemise ja puittoodete tootmisega tegeleb Eestis peaaegu 1000 ettevõtet, kus hõivatud on ligikaudu 19 000 inimest.

Õppekava tutvustus

Puiduettevõtte abitööline õppekava ja rakenduskava

Vastuvõtu lävend

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja töökatse vormis. Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus puiduerialal õppimiseks.

Vestlus kestab 1h ning vestluse õppijakandidaadiga viivad läbi sotsiaaltöötaja ja kutseõpetaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi kutsesobivust, õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.

Töökatse võtab aega kuni 1,5h ja selle viib läbi kutseõpetaja individuaalselt puidutöö õppeklassis. Töökatse toimub kirjalike juhendite alusel. Vajadusel kutseõpetaja abistab ja selgitab teksti sisu.

Töökatsel selgitatakse välja:

 • puidutöö õppimiseks vajalikud eeldused;
 • peen- ja üldmotoorsed võimed puidutöö erialal õppimiseks;
 • funktsionaalne lugemisoskus ja matemaatilised võimed;
 • sotsiaalsed oskused, iseseisev toimetulek, õpioskused ja pingetaluvus.

Oodatud tulemus

Puiduerialale õppima võtmise tingimuseks ehk lävendiks on, et õppijakandidaat:

 • läbib vestluse positiivse tulemusega;
 • saavutab töökatsel kolmes hinnatavas valdkonnas neljast, tulemuse vähemalt 50%;
 • saavutab töökatse koondtulemuse vähemalt 50%.