Puhastus- ja toateeninduse eriala vestlus ja täiendav hindamine

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja täiendava hindamise vormis. Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus puhastus- ja toateeninduse erialal õppimiseks.

Vestlus kestab 1-1,5h ning vestluse õppijakandidaadiga viivad läbi sotsiaaltöötaja ja kutseõpetaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi kutsesobivust, õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.


Täiendaval hindamisel selgitatakse välja:

  • õppijakandidaadi motivatsioon õppida ja tööle minna valitud erialal;
  • õppijakandidaadi kohanemine uue olukorra, juhendajate ja kaaslastega;
  • õppijakandidaadi sotsiaalsed oskused (suhted eakaaslastega, enesekontroll, reeglite järgimine, töökorralduste kuulamine ja nende järgi tegutsemine, koostöö juhendaja ja meeskonnaga, abi küsimine, viisakus) on piisavad, et alustada iseseisvamaks eluks ja töötamiseks vajalike oskuste omandamist;
  • õppijakandidaadi praktilised oskused (koristamistarvikute kasutamine, koristamisobjekti hindamine ja igapäevaste koristustööde tegemine, ohutu käitumine) on piisavad, et alustada iseseisvamaks eluks ja töötamiseks vajalike oskuste omandamist;
  • õppijakandidaadi õpioskused (kõnelemis-, kuulamis-, vaatlus-, eneseanalüüsioskus, mälu, ruumitaju ja koordinatsioon) on piisavad eriala valikuks ja tööoskuste omandamiseks.

Tegevused

Täiendav hindamine toimub hindamisena õpperühmas (1-3 päeva) vastavalt õpperühma tunniplaanile või töökatsena koos juhendajaga koristusobjektil:

  • ülesanded töökeskkonnas -  levinumate koristamistarvikute äratundmine, ettenäidatud tegevuste jäljendamine (põranda pühkimine ja pesemine, tolmu võtmine),  oskus ruumis vajalikus suunas liikuda, juhendite kuulamine ja tegutsemine vastavalt juhendamisele, ülesannete meeldejätmine;
  • suhtlemine - julgus vajadusel abi küsida, koostöö õpetajaga;
  • õppijakandidaadi huvi koristamistegevuse vastu;
  • õpetajaga koos kokkuvõte ja tagasiside praktiliste ülesannete tegemisest, tulemustest.

Oodatud tulemus positiivse vastuse saamiseks

Positiivse vastuse saab õppijakandidaat, kelle tervislik seisund, eesti keele oskus, motivatsioon, sotsiaalsed-, praktilised- ja õpioskused toetavad õpingute eesmärgipärast alustamist, et omandada iseseisvamaks eluks ning puhastus- ja toateeninduse erialal töötamiseks vajalikud oskused.