Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pagar-kondiitri abi eriala vestlus ja täiendav hindamine

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja töökatse vormis. Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus pagar-kondiitri abi erialal õppimiseks.


Vestlus

Kestab 1-1,5h ning vestluse õppijakandidaadiga viivad läbi sotsiaaltöötaja ja kutseõpetaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi kutsesobivust, õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks. Vestluse edukal läbimisel järgneb töökatse.


Töökatse

Töökatsel selgitatakse välja:

  • õppijakandidaadi motivatsioon õppida ja tööle minna;
  • õppijakandidaadi kohanemine uue olukorra, juhendajate ja kaaslastega;
  • õppijakandidaadi sotsiaalsed oskused (suhted kaaslastega, enesekontroll, reeglite ja piirangute järgimine, töökorralduste täitmine, koostöö, abi küsimine, viisakus teiste vastu) on piisavad, et alustada õpinguid ja hiljem tööle asumiseks valitud erialal;
  • õppijakandidaadi praktilised oskused (esmane arvutusoskus, hügieeni eest hoolitsemine, töö köögiriistadega, töökoha korrashoid, ohutu käitumine) on piisavad, et alustada õppimist ja tööks vajalike erialaoskuste omandamiseks;
  • õppijakandidaadi oskused (lugemis-, kirjutamis-, kõnelemis-, kuulamis- arvutamis-, mõõtmis-, vaatlusoskus) on piisavad erialal õppimiseks ja tööoskuste omandamiseks.

Tegevused töökatsel

Individuaalne täiendav hindamine õpperühmas (3-5 päeva) toimub vastavalt õpperühma tunniplaanile või töökatse grupis (1 päev), mis sisaldab praktilisi tegevusi pagaritöö õppeklassis:

  • praktilised ülesanded töökeskkonnas - retsepti lugemine, kaalumine, küpsetamine, koristamine, ette näidatud töövõtete jäljendamine, ette näidatud ohutusnõuete järgmine, iseseisvalt mõningate tööalaste otsuste tegemine, ülesande sooritamine ette antud aja jooksul, keskendumine tööle ja tähelepanu hoidmine ülesandel;
  • suhtlemine, meeskonnatöö, julgus vajadusel abi küsida, töötamine koos teistega, juhendamise aktsepteerimine ja tegutsemine vastavalt juhendamisele;
  • õppijakandidaadi eneseanalüüs juhendamisel;
  • kokkuvõte ja tagasiside koos õpetajaga praktiliste ülesannete sooritamise kohta.

Oodatud tulemus positiivse vastuse saamiseks

Positiivse vastuse saab õppijakandidaat, kelle tervislik seisund, eesti keele oskus, motivatsioon, sotsiaalsed ja praktilised oskused toetavad õpingute alustamist, et omandada iseseisvamaks eluks ja erialal töötamiseks vajalikud oskused.