Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õppimisvõimalused

Neli õppijat veedavad toredalt aega Astangu peasissekäigu ees

NB! Vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks on lõppenud ja avaldusi enam vastu ei võeta.

Õppima saavad tulla erivajadusega inimesed, kel soov saada tööeluks vajalikke tööoskusi, õppida kutseõppes või kes vajavad tuge õige eriala valikul ja igapäevaoskuste omandamisel (v.a pimedad, kelle jaoks keskkond ei ole kohandatud ja õppeprogramm ei ole sobilik, kuna nõuab käelist ja visuaalset tegevust). Vastuvõtul lähtume iga õppijakandidaadi vajadustest ja eripäradest ning leiame sobiva õppimisvõimaluse.

Õppima saab tulla kolmel erineval suunal ja õppimine Astangul on TASUTA (k.a lõunasöök). Sisseastumisvestlusel kuulame õppija soove ja unistusi ning püüame leida talle sobiva eriala vastavalt tema võimetele ja oskustele. Kui õppija ei ole kindel oma erialavalikus või ei ole piisavalt oskusi, siis on parim valik kohanemiskursus. Ühe aastane kursus on hea üleminek tööõppekursusele või kutseõppesse edasi minemiseks. Õppimine toetab oskuste ja võimete arengul, mis aitab leida õppijale sobiv eriala.

Sel eesmärgil on meie juures võimalik omandada erinevaid töö- ja toimetulekuoskuseid. Meie eripära on õppetööd toetav keskkond ja tööhõivealane tegevus. Väikesed õpperühmad võimaldavad pakkuda individuaalset ja paindlikku lähenemist.


Õppesuunad ja erialad

KOHANEMISKURSUSED JA KUTSEVALIK TÖÖÕPPEKURSUSED KUTSEÕPE
Kutsevaliku õpe Kaubanduse abitöötaja Abikokk
Kohanemiskursus KT Pagar-kondiitri abi Puiduettevõtte abitööline
Keelekümbluse kohanemiskursus Edgar   Puidutöötleja
Omandatud peaajukahjustusega inimestele   IT-süsteemide nooremspetsialist

Õppekavad koostame paindlikkuse põhimõttel ning lähtume iga õppija individuaalsest võimekusest ja vajadusest. Õppetöö lähtub eesmärgistatud tegevusest ning on eluline ja praktiline Seeläbi saame pakkuda parimat ettevalmistust iseseisvaks eluks.

Kursuste pikkus on ühest õppeaastast kuni kolme õppeaastani. Õppeaasta kestab sarnaselt haridusasutustega septembri algusest mai lõpuni koos vaheaegadega.

Keskust tutvustav üldvoldik (.pdf)


Toetav keskkond

Minu tugi - meeskond õppija ümber

Ühe inimese ümber on koondatud erinevates spetsialistidest koosnev meeskond – õpetajad, rühmajuhendaja, sotsiaaltöötaja, psühholoog, erinevad terapeudid, tööhõivespetsialist. Koos paneme paika individuaalse tegevuskava, milles inimene sõnastab oma unistused ja eesmärgid, mille poole püüelda. 

Rühmajuhendaja on õppija jaoks kõige tähtsam inimene keskuses. Ta on toetaja, suunaja, kuulaja ning abistab eesmärkide seadmisel ja täitmisel. Rühmajuhendaja on õppija jaoks esimene kontakt, kellega jagada oma rõõme ja muresid. Samuti korraldab rühmasiseseid ühisüritusi nii keskuses sees kui ka väljaspool - kino, teater, seikluspargid, söögikohad jne.

Kaasaegsed õppeklassid võimaldavad kvaliteetse ja tänapäevastele tingimustele vastavat õppetööd. Majas on igapäevaselt tööl viipekeeletõlgid, kes aitavad kurtidel ja kuulmislangusega inimestel osaleda õppetöös ja muudes keskuse tegevustes.

Kõiki lõpetajaid toetakse võimetekohasele tööle asumisel!

Vaata ka meie edulugusid


Riiklik õppijastaatus

Seoses ministeeriumide juhtimiste ümberkorraldustega liigub 1. juulil 2023 Astangu Keskus Sotsiaalministeeriumi haldusalast Haridus- ja Teadusministeeriumi alla. Õppijate ja lähedaste jaoks jätkub õppetöö varasemal viisil ning säilivad kõik senised toetused.

Alates 1. juulist 2023 jätkuvad Astangu Keskuse tegevused ja teenused praegusel kujul ning sisulisi muutusi ei toimu. See tähendab, et keskus ei muutu kutseõppeasutuseks ning kutseõpet pakume jätkuvalt koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega. Riiklik õppijastaatus laieneb üksnes tasemeõppes (kutseõppe erialad) olevatele õppijatele, kes õpivad Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekavade alusel – abikokk, puiduettevõtte abitööline, puidutöötleja, IT-süsteemide nooremspetsialist ja kutsevaliku õpe. Riiklik õppijastaatus ei laiene neile Astangu keskuse õppijatele, kes ei õpi kutseõppes ja ei ole seetõttu kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi ehk EHIS-e õpilasregistrisse.

Täienduskoolituse kursusel (kohanemis- ja tööõppekursustel) õppivatel lastel ja nende vanematel õigus saada riigi poolt makstavaid peretoetusi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetusi. Toetusi makstakse täienduskoolitusel osalemise korral 16.-19. aastaste laste puhul kuni õppeaasta lõpuni või lapse keskuse nimekirjast väljaarvamiseni. Toetuste saamise tingimuste koht saab lähemalt lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Epp Viilas

teenuste konsultant