Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kutsevaliku õpe

NB! Hetkel uute sooviavalduste vastuvõttu ei toimu, kuna hindamiste ajad on täis. 

Kutsevalikuõpe on 2. taseme kutseõpe, mis kestab olenevalt õppija vajadusest lähtuvalt kuni 1 aasta. Õpe sisaldab erialadega tutvumist, karjääriõpet, ettevalmistust õpingute jätkamiseks või tööeluks. Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Kutsevaliku õppesse ootame õppima noori, kes:

 • on lõpetanud põhikooli ja ei ole kindlad oma karjäärivalikutes;
 • on omandanud põhihariduse lihtsustatud õppekava alusel;
 • on omandanud põhihariduse riikliku õppekava alusel (sh väikeklassis, 1:1 õppinutele) ja kelle sotsiaalsed oskused vajavad süsteemset lisatuge;
 • ei ole lõpetanud põhikooli, aga on 17- 25 aastased;
 • on katkestanud õppe kutsekoolis või gümnaasiumis;
 • on valmis peale õppe läbimist jätkama õpinguid kutseõppe- või tööõppekursusel või asuma tööle.

NB! Õppija tervislik seisund peab võimaldama proovida erinevaid erialasid.


Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 6

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine;
 • suhtlemise alused;
 • õpioskused ja kehakultuur.

Valikõpingute moodulid:

 • arvutitöö (arvutikasutamine ja kontoritöö programmid; arvutihooldus; veebisirvimine ja –suhtlus; fototöötlus);
 • pagaritöö;
 • abikoka töö;
 • puidutöö.
 • sotsiaalsed oskused;
 • igapäevaeluoskuste treening (toiduvalmistamine, koristustööd, rõivahooldus);
 • matemaatika;
 • inglise keel;
 • kunst;
 • käeline tegevus;
 • tööharjutus.

Õpingute info

Kutsevaliku õpet viime läbi koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega. Õppijad kantakse Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilaste nimekirja. Lõputunnistuse väljastab Haapsalu Kutsehariduskeskus. Õppetöö toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, Tallinnas. 

Õppijatel on võimalik taotleda kõiki soodustusi ja toetusi (nt sõidukulude hüvitist ja õppestipendiume), mis on mõeldud kutseõppeasutuse päevases õppevormis täiskoormusega õppivatele õppijatele. Need toetused ei laiene teiste kohanemiskursuste õppijatele.  

Õppe tutvustus

Kutsevaliku õppe õppekava ja rakenduskava

Vastuvõtu lävend

Kutsevaliku õppesse ja kohanemiskursustele sisseastumisel viiakse õppijakandidaadiga läbi vestlus ja täiendav hindamine.

Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus õppetöös osalemiseks.

Vestlus kestab 1-1,5h ja vestluse õppijakandidaadiga viib läbi sotsiaaltöötaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.


Täiendaval hindamisel selgitatakse välja:

 • õppijakandidaadi on motivatsioon õppida ja tööle minna;  
 • õppijakandidaat kohaneb uue olukorra, juhendajate ja kaaslastega;  
 • õppijakandidaadi sotsiaalsed oskused (suhted eakaaslastega, enesekontroll, reeglite ja piirangute järgimine, töökorralduste kuulamine ja nende järgi tegutsemine, koostöö, abi küsimine, viisakus teiste vastu) on piisavad, et alustada iseseisvamaks eluks ja töötamiseks vajalike oskuste omandamist;
 • õppijakandidaadi praktilised oskused (raha kasutamine, hügieeni eest hoolitsemine, töö köögiriistadega, töökoha korrashoid, ohutu käitumine) on piisavad, et alustada iseseisvamaks eluks ja töötamiseks vajalike oskuste omandamist;
 • õppijakandidaadi õpioskused (lugemis-, kirjutamis-, kõnelemis-, kuulamis- arvutamis-, mõõtmis-, vaatlusoskus) on piisavad eriala valikuks või tööoskuste omandamiseks.

Tegevused

Täiendav hindamine grupis kestab 1-2 päeva ja erinevad tegevused (matemaatika, praktilised ja käelised tegevused jne) toimuvad päevaplaani alusel.


Oodatud tulemus

Õppima asumise soovituse saab õppijakandidaat, kelle tervislik seisund, eesti keele oskus, motivatsioon, sotsiaalsed-, praktilised- ja õpioskused toetavad õpingute eesmärgipärast alustamist, et omandada iseseisvamaks eluks, erialavalikuks ja töötamiseks vajalikud oskused.