Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kutserehabilitatsiooni teenuse disain

Astangu Keskuse eestvedamisel, teenusedisainerite ja mitme kutsekooli abil on valminud materjal „Kutserehabilitatsiooni teenus kutsekoolidele. Õppija individuaalse õpitee toetamine kutsekoolis“.

Materjal on loodud kasutamiseks eelkõige kutseõppeasutustele, kuid on huvitav kõigile, kes ühel või teisel moel on kutseharidusega seotud. Kuna kutseõppesse jõuavad üha enam õppijad, kes ei tule erinevatel põhjustel toime nö tavapärase õppega, siis peavad koolid olema valmis neid toetama või olema õppekorralduses paindlikud.

Õppija teekond kutsehariduse omandamisel hõlmab tegevusi alates kooli- ja erialavaliku tegemisest, kuni tööle asumiseni pärast kutsekooli lõppu. Individuaalse õpitee toetamise lähenemise etappides on kirjeldatud tegevused, mida kutseharidust pakkuv asutus peaks tegema, et olla valmis erinevate oskuste, võimete ja taustaga õppijatele õppe pakkumiseks. See tähendab, et võimalikult varakult tuleks märgata toe vajadusega õppijaid ning pakkuda neile kiiret ja efektiivset tuge.

Olgugi, et nii põhikoolil, lapsevanematel kui ka õppijal endal on suur roll kutseõppe teekonna õnnestumisel ning lisaks on õppija õpiteel veel palju olulisi osapooli, kelle panus tagab sujuva ülemineku erinevate haridustasemete vahel (Haridus- ja Teadusministeerium, kohalik omavalitsus, Töötukassa, Rajaleidja, Haridus- ja Noorteamet, erialaühingud, sõbrad, lähedased jt), on etappide lahti kirjutamisel otsustatud keskenduda kutsekooli rollile kogu õpiteekonna kujundamisel. See tagab tegevuste fokusseerituse ja selge vastutuse.

Õppijate toetamise kutsekoolis saab lahti kirjutada kuue etapina, mis kirjeldavad sujuva õpiteekonna olulisi võtmekohti kutseõppes. Lisaks tuleb kutsekoolil täita mitmeid eeldusi, et koolikeskkond ja organisatsioonikultuur oleksid õppijaid toetavad. Etapid ja muu info on materjalis lahti kirjutatud.

Projekti käigus valmis kutserehabilitatsiooni teenuse arendamise veebileht, kuhu koondati projekti jooksul kogutud oluline info: esitlused, näidismaterjalid ja grupitööde tulemused. Neid võib näidistena kasutada iseseisvalt või siis paluda abi Astangu Keskuselt või mõnelt kutsekoolilt nende praktilise kasutamise kohta igapäevatöös.

Astangu Keskus pakub tuge kutsekoolidele antud metoodika mõtestamiseks ja selle erinevate etappide juurutamiseks kutsekoolides.


Projektist

Euroopa Sotsiaalfondi logo

Astangu Keskus alustas 2021. aasta algusest arendusprojektiga “Kutserehabilitatsiooni teenuse arendamine”, mille elluviimist toetas Euroopa Sotsiaalfond programmi meetme „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ vahenditest.

Projekti eesmärgiks oli luua erivajadustega inimeste vajadusi arvestav teenus tööoskuste õppimiseks, mida saaksid pakkuda erinevad Eesti kutseõppeasutused. Selles lähtuti Astangu Keskuses pakutavast kutserehabilitatsiooni teenusest ning tugineti teenusedisaini metoodikale.

Projekti periood oli 01.2021–08.2023. Kutsekoolide jaoks sobiliku teenuse väljaarendamiseks kirjeldati 2021. aastal Astangu Keskuses pakutava kutserehabilitatsiooni protsessi teenuse disaini metoodikat kasutades, muutes selle kutsekoolidele sobilikuks. Selleks kaasati riigihanke võitnud  rahvusvaheline teenusedisaini ja brändingu ettevõte Brand Manual.

Marianne Rekkaro

talituse juht/arendusnõunik

Marianne