Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kutseõpe

Võimalik on õppida neljal erineval erialal:

Kutsevaliku õpe

Kutsevalikuõpe on 2. taseme kutseõpe, mis kestab olenevalt õppija vajadusest lähtuvalt kuni 1 aasta. Õpe sisaldab erialadega tutvumist, karjääriõpet, ettevalmistust õpingute jätkamiseks või tööeluks. Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Kutsevaliku õppesse ootame õppima noori, kes:

 • on lõpetanud põhikooli ja ei ole kindlad oma karjäärivalikutes;
 • ei ole lõpetanud põhikooli aga on 17- 25 aastased;
 • on katkestanud õppe kutsekoolis või gümnaasiumis.

Õppija tervislik seisund peab võimaldama proovida erinevaid erialasid.

Õppekava on kohandatud põhikooli riikliku õppekava alusel (sh väikeklassis) õppinutele, kelle vähesed sotsiaalsed oskused on tekitanud vajaduse süsteemse lisatoe järele.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 6


Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine;
 • suhtlemise alused;
 • töötervishoid ja –õigused;
 • õpioskused ja kehakultuur.

Valikõpingute moodulid:

 • arvutitöö (arvutikasutamine ja kontoritöö programmid; arvutihooldus; veebisirvimine ja –suhtlus; fototöötlus);
 • pagaritöö;
 • abikoka töö;
 • puidutöö.

Igapäevaoskuste arendamine:

 • sotsiaalsed oskused;
 • igapäevaeluoskuste treening (toiduvalmistamine, koristustööd, rõivahooldus);
 • matemaatika;
 • inglise keel;
 • kunst;
 • käeline tegevus;
 • tööharjutus.
Abikokk
Kahte seljaga olevat söökla külastajat teenindavad abikoka õppija ja tema kõrval olev õpetaja

Abikoka eriala lõpetajal on toitlustusasutuses koka abilisena töötamiseks vajalikud teadmised. Ta oskab käidelda erinevaid toiduaineid ja puhastada erinevaid pindu, kasutada puhastusseadmeid ja -vahendeid ning valmistada lihtsamaid toite. Lõpetajad leiavad tööd abikokana restoranides, kohvikutes, sööklates, baarides, suurköökides, catering-ettevõtetes.

Õppekava on lihtsustatud õppes põhihariduse omandanud inimestele. Õppima saab tulla ka siis, kuil põhiharidus on jäänud lõpetamata või kelle haridustase on nõutust kõrgem.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 8


Õppekava sisu

Üld- ja põhiõpingud:

 • sissejuhatus majutamise ja toitlustamise valdkonna kutseõpingutesse;
 • töökeskkond;
 • toitlustamine;
 • töösuhted;
 • majanduse alused;
 • klienditeeninduse alused;
 • köögitöö õpe;
 • abikoka praktiline töö köögis;
 • abikoka praktika - 10 nädalat;
 • lõpueksam.

Valikõpingud:

 • pagaritöö;
 • arvutiõpetus;
 • eriala toetav matemaatika.

Õppekava (.pdf)

Puidutöötleja

Puidutöötleja erialal omandatakse laiapõhjalisi üldteadmisi ja kitsamaid ametioskusi endale sobivaimas puidutöötlus valdkonnas ja kelle tervislik seisund võimaldab valitud erialal töötada.

Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele. Õppima saavad tulla ka siis, kui põhihariduse õpingud on jäänud lõpetamata või haridustase on nõutust kõrgem.

Osalejatelt eeldame praktilist kogemust või huvi puidutöö vastu. Samuti peab olema motiveeritud õppima ja peale lõpetamist tööle asuma mõnes puidutöötlusettevõttes.

Õppeaeg: 1+1 aastat

Kohti õpperühmas: 6

Esimese aasta läbimisel saavutab õppija puidutööstuse abitöölise kutse Puidutöötleja tase 2. Kui jätkab õpinguid teisel aastal, saavutab õppija puidutööstuse oskustöölise kutse Puidutöötleja tase 3. Lõpetamisel märgitakse tunnistusele osakutse ja tase vastavalt omandatud oskustele.

Puidutöötleja tase 2 on üldise ettevalmistusega tööline puidutöötlemise ettevõtetes. Nt sae-, höövli-, spooni-, vineeri-, liimpuitmaterjalide- ja mööblitööstus sh pehmemööblitööstus, palk- ja moodulmajade valmistamine jms. Ta teeb lihtsamaid korduvaid töid tuttavates tingimustes iseseisvalt või juhendamisel.

Lisa-aastaga saavutatakse puidutöötleja tase 3, mis on üldise ettevalmistusega oskustööline puidutöötlemise ettevõtetes. Ta teeb iseseisvalt või osalisel juhendamisel töid tüüpolukordades.


Praktilise tegevuse ja tööainete moodulid:

 • Puidutöötleja

  puidutöötleja kutse alusteadmised;

 • tööalase suhtlemise alused; 

 • joonestamine;

 • materjalid ja nende ettevalmistus;

 • puidutöötlus;

 • kehaline arendamine;

 • valikained;

 • praktika ettevõttes.

Peale kursuse lõpetamist saab minna tööle lihttöölisena puidutöötlus ettevõttesse, kaitstud tööle või edasi õppima. Astangu keskuse puiduerialal lõpetanud on tööle asunud ettevõtetesse: Standard, Fleming, Neiser Grupp, Brenstol, Klavis jne. Puidutöötlemise ja puittoodete tootmisega tegeleb Eestis peaaegu 1000 ettevõtet, kus hõivatud on ligikaudu 19 000 inimest.


Õppekavad

Puidutöötleja, tase 2 õppekava 60 EKAP (.pdf)

Puidutöötleja, tase 3 õppekava 90 EKAP (.pdf)

Haapsalu KHK puidutöötleja, tase 2 õppekava rakenduskava (.pdf)

Haapsalu KHK puidutöötleja, tase 3 õppekava rakenduskava (.pdf)

 

IT süsteemide nooremspetsialist

Kolm ratastoolis õppijat istuvad arvuti taga ja kuulavad klassi ees istuvat õpetajat ning vaatavad seina peal ekraanil olevat pilti.

IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, rakenduste projekteerimine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine. IT-süsteemide nooremspetsialist võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina jne.

Tema ülesandeks on standardsete IT alaste probleemide lahendamine, edastades nende hulgast keerulisemad vanemspetsialistidele. IT-süsteemide nooremspetsialisti töö eeldab analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist ja meeskonnatöö oskust.

Õppekava on mõeldud nendele, kes omandavad põhihariduse põhikooli riikliku õppekava alusel ning kelle tervislik seisund võimaldab IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal töötamist. Õppima võivad tulla ka juba keskhariduse omandanud inimesed. Õppekava ei ole sobiv põhikooli lihtsustatud õppekava alusel lõpetanutele.

Õppeaeg: 3 aastat

Kohti rühmas: 12


Õppekava sisu:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • IT valdkonna alusteadmised
 • Programmeerimise alused
 • Windows operatsioonisüsteemid
 • Linux operatsioonisüsteemid
 • Rakendusserverid
 • Majutuskeskkonna riistvara
 • Arvutivõrgud
 • Küberturvalisus
 • Skriptimisvahendid
 • IT korralduse alused
 • Ettevõttepraktika

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST, tase 4 (kutsekeskharidus) õppekava koos rakenduskavadega al. 2020a (.pdf)

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST, tase 4 (kutsekeskharidus) õppekava koos rakenduskavadega (.pdf)


Toetused ja õppeinfo

Kutsehariduse erialasid õpetame koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega. Seetõttu kuuluvad kutseõppe erialadel õppijad Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilaste nimekirja. Lõputunnistuse väljastab Haapsalu Kutsehariduskeskus. Õppetöö toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, Tallinnas. Õppekeskkond on kohandatud liikumispuudega inimestele.

Õppijatel on võimalik taotleda kõiki soodustusi ja toetusi (nt sõidukulude hüvitist ja õppestipendiume), mis on mõeldud kutseõppeasutuse päevases õppevormis täiskoormusega õppivatele õppijatele.

Kõiki kutsehariduse erialade lõpetajaid toetatakse võimetekohasele tööle asumisel.

Õppeaeg: 1-3 aastat

Sihtrühm: kutseõppes saab omandada erialaseid oskuseid ja kelle tervislik seisund võimaldab valitud erialal töötamist.


Lõpetamisel saab õppija:

 • Haapsalu Kutsehariduskeskuse poolt väljastatud lõputunnistuse;

 • kutserehabilitatsiooni soovituse, kus on edasist tegevust toetav informatsioon ja nõuanded;

 • kõiki tööõppekursuste lõpetajaid toetatakse võimetekohasele tööle asumisel.