Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koolituspõhimõtted

Astangu Keskuse täiskasvanute täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused. 

 1. ÜLDSÄTTED

1.1 Kord reguleerib täienduskoolituse korraldamist keskuses, v.a kohanemis- ja tööõppekursuste läbiviimist erivajadustega inimestele.

1.2 Täienduskoolituse korraldamisel lähtutakse TäKSist, haridus- ja teadusministri 19.06.2015 määrusest nr 27 „Täienduskoolituse standard“ ja käesolevast korrast.

1.3 Täienduskoolitusena käsitletakse korra kontekstis kõiki koolitusi, mis toimuvad õppekava alusel ning mille eesmärgiks on õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamine.

 

 1. ÕPPEKAVADE LOOMINE JA NENDE KVALITEEDI TAGAMINE

2.1 Keskus korraldab täienduskoolitusi vastavalt tellimusele või keskuse enda väljapakutud koolitusena.

2.2. Iga koolituse läbiviimise aluseks on õppekava, mille koostab koolituse korraldaja kaasates võimalusel lektoreid, kes koolitust läbi viima hakkavad.

2.3 Õppekava sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

 • Õppekava nimetus.
 • Õppekavarühm vastavalt haridus- ja teadusministri 19.06.2015 määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard“ lisas toodud klassifikaatorile.
 • Õppekava eesmärgid.
 • Õpiväljundid.
 • Õpingute alustamise tingimused, kui sellised esinevad.
 • Õppe maht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
 • Õppe sisu.
 • Õppekeskkonna kirjeldus.
 • Õppematerjalide loend.
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
 • Koolitajad ja nende kvalifikatsioon, õpi- ja töökogemus.
 • Muu informatsioon, nt grupi avamise tingimused (osalejate minimaalne arv) või maksimaalne osalejate arv, aga ka koolituse tellija nõutud informatsioon.

2.4 Õppekava nimetus peab võimalikult täpselt väljendama koolituse sisu ning ei tohi olla vaid ametinimetus.

2.5 Õppekava eesmärgis viidatakse kutsestandardile või tasemeõppe õppekavale, kui täienduskoolituse eesmärgiks on kutsestandardis või tasemeõppe õppekavas sisalduvate kutse-, ameti- või erialaste kompetentside omandamine.

2.6 Kui koolituse eesmärk on anda osalejale õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks, märgitakse see õppekava eesmärgina.

2.7 Õppekava koostatakse väljundipõhiselt. Õpiväljundid kirjeldatakse õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel. Õpiväljundite alusel peab olema võimalik hinnata osaleja teadmisi ja oskusi.

2.8 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund kestab 45 minutit.

2.9 Õppekava kooskõlastatakse oma osakonna juhiga, kinnitatakse keskuse direktori käskkirjaga ning avalikustatakse keskuse kodulehele, v.a juhul, kui õppekava on loodud tellimuse alusel kindlaksmääratud koolitusgrupi koolitamiseks.

2.10 Õppekava loomisel arvestatakse täienduskoolituse sihtgrupi vajadusi, õigusaktidest ja kutsestandarditest tulenevaid nõudeid.

2.11 Koolitustegevuse korraldamisel ja koolituste läbiviimisel järgitakse keskuses kehtivaid kvaliteedipõhimõtteid.

 

 1. KOOLITAJATE VALIK JA NENDE KVALITEEDI TAGAMINE

3.1 Koolitajate valikul lähtutakse õppekavas kirjeldatud õpiväljunditest ja koolitaja kvalifikatsioonist ning varasemast õpi- ja töökogemusest koolitatavas valdkonnas.

3.2 Koolituse läbiviimiseks esitab iga koolitaja koolituse korraldajale andmed oma kvalifikatsiooni ja õpi- ja töökogemuse kohta koolitatavas valdkonnas. 

3.3 Koolitaja kvalifikatsioon ning õpi- ja töökogemus avalikustatakse koos õppekavaga keskuse kodulehel.

3.4 Koolitaja töö kvaliteedi tagamine on koolituse korraldaja vastutus. Koolituse korraldaja annab koolitajale juhised koolituse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ning tagasiside parendustegevuste kavandamiseks.

3.5 Koolitaja töö kvaliteedi hindamiseks kogutakse koolitusel osalejatelt kirjalikku tagasisidet, mille põhjal kavandatakse parendustegevusi.

3.6 Koolitajale antud tagasiside säilitatakse koos koolituse tagasiside kokkuvõttega keskuse dokumendihaldussüsteemis.

 

 1. ÕPPEKESKKOND JA SELLE KVALITEEDI TAGAMINE

4.1 Keskus viib täienduskoolitusi läbi keskuse ruumides või virtuaalselt või väljaspool keskust õppekava õpiväljundite saavutamiseks sobivas keskkonnas.

4.2 Nõuded õppekeskkonnale on kirjeldatud iga koolituse õppekavas ning koolituse ruumide valikul jälgitakse nende vastavust õppekavas kirjeldatule.

 • Tulenevalt vajadusest, olgu selleks väli- või sisekeskkonnast tulenevad mõjud ja arengud, võib keskus planeeritud koolituse viia üle virtuaalsesse keskkonda.

 

 1. KOOLITUSE MAKSUMUS JA KOOLITUSTASU MAKSMINE

5.1 Tasulise koolituse korraldamiseks koostab koolituse korraldaja koolituse eelarve kululiikide kaupa, võtte aluseks õppekava, kokkulepped koolituse tellija koolitajatega.

5.2 Koolituse eelarve kooskõlastatakse oma osakonna juhiga ja finantsjuhiga ning kinnitatakse keskuse direktori käskkirjaga.

5.3 Koolituse eest tasumine toimub keskuse väljastatud arve alusel, mis edastatakse koolitusel osalejale kahe (2) tööpäeva jooksul pärast koolitusele registreerumist.

5.4 Kui koolitusel osaleja on koolituse eest tasunud, kuid ei saa koolitusel osaleda, on tal õigus koolitustasu tagastamisele, kui ta on mitteosalemisest teatanud vähemalt kaks (2) tööpäeva enne selle toimumist.

5.5 Koolituse poolelijätmisel koolitustasu ei tagastata.

 

 1. OSALEJATE REGISTREERIMINE JA KOOLITUSELE VASTUVÕTT

6.1 Osaleja võetakse koolitusele vastu vastavalt registreerumisele, lähtudes õppekavas kirjeldatud õpingute alustamise tingimustest.

6.2 Osaleja registreerimine võib toimuda läbi veebikeskkonna või e-posti teel, vastavalt koolituskutses kirjeldatule.

6.3 Keskus kogub koolitusel osaleja kohta järgmisi andmeid: nimi, ametikoht, organisatsioon, e-post ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Sealhulgas võib koolituse korraldaja koguda antud andmeid erinevates koolituse etappides, sõltuvalt sellest, kas koolitus on tellitud ja koolitusel osalejate grupp teada või grupp on komplekteerimisel ja lõplik osalejate nimekiri selgub pärast selle kinnitamist.

6.4 Koolituse korraldaja võib nõuda osalejalt motivatsioonikirja või muid dokumente, mis on vajalikud osalejate valikuks pakutavale koolitusele.

6.5 Koolituse korraldaja võib piirata ühe tööandja juures töötavate koolitusel osalejate arvu.

6.6 Koolitusgrupi mittetäitumisel on koolituse korraldajal õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse e-posti teel vähemalt kolm (3) tööpäeva enne koolituse planeeritud toimumise kuupäeva.

6.7 Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel, sh juhul, kui koolitusgrupi minimaalne osalejate arv ei tule kokku, makstakse koolitustasu tagasi.

6.8 Koolituse korraldaja saadab kõigile koolitusele registreerunutele teate koolituse toimumise ja koolitusgruppi vastuvõtmise kohta.

6.9 Koolitusel õppimist saab alustada osaleja, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning kes on tasunud koolitustasu.

6.10 Koolituse läbiviimisel küsib korraldaja igalt osalejalt allkirja koolitusel osalemise kohta, kui koolituse vorm seda võimaldab. Kui koolitus toimub virtuaalselt, teeb koolituse korraldaja osalejatest kuvatõmmise või fikseerib muul moel koolitusel osalejad.

 

 1. KOOLITUSE LÕPETAMINE JA LÕPUDOKUMENTIDE VÄLJASTAMINE

7.1 Koolituse lõpetamise tingimused on kirjeldatud koolituse õppekavas.

7.2 Koolituse läbinutele väljastatakse keskuse poolt tõend või tunnistus vastavalt õppekavas kirjeldatule.

 • Keskus ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta, kui koolitustasu ei ole makstud täies mahus.

7.3 Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse osalejale juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui osaleja ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutavaid õpiväljundeid.

7.4 Tunnistus täienduskoolituse läbimise kohta väljastatakse osalejale juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ning osaleja saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

7.5 Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

 • Osaleja nimi ja isikukood.
 • Keskuse nimi ja registrikood.
 • Majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis.
 • Õppekava nimetus.
 • Koolituse toimumise aeg ja maht.
 • Tõendi või tunnistuse väljaandmise kuupäev ja koht.
 • Tõendi või tunnistuse number.
 • Koolitajate nimed.
 • Tunnistusel või selle lisas märgitakse omandatud õpiväljundid ja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid.
 • Korra punktis 2.5 nimetatud juhul märgitakse tunnistusele või selle lisale ka kutsestandard ja selle kutsetase või õppekava, milles sisalduvate kompetentside omandamine oli koolituse eesmärgiks.

7.6 Tõendid ja tunnistused registreeritakse keskuse koolitustõendite ja tunnistuste registris.

7.7 Koolituse läbimist tõendavale tunnistusele või tõendile kirjutab alla keskuse direktor.

7.8 Tõendeid ja tunnistusi võib väljastada ka elektroonselt.

 

 1. OSALEJATELT TAGASISIDE KOGUMINE

8.1 Iga koolituse lõpus kogub koolituse korraldaja osalejatelt kirjalikku tagasisidet koolituse kvaliteedi ja osalejate rahulolu kohta.

8.2 Tagasiside kogutakse vähemalt korra lisas 1 toodud tagasisidevormil kirjeldatud valdkondades.

8.3 Koolituse korraldaja koostab osalejatelt saadud tagasiside lehtede põhjal koondkokkuvõtte, analüüsib tagasiside tulemusi ning kavandab parendustegevused.

8.4 Koolituse korraldaja edastab tagasiside koondkokkuvõtte kõigile koolitajatele ning laeb selle üles dokumendihaldussüsteemi.

 

 1. KOOLITUSE DOKUMENTATSIOONI SÄILITAMINE

9.1 Koolituste õppekavasid ja nende alusel läbiviidud koolituspäevade päevakavasid, osalenute nimekirju ja tagasiside koondkokkuvõtteid säilitatakse dokumendihaldussüsteemis vastavalt keskuse teabehalduse korrale, kui õigusaktidega pole kehtestatud teistsugust säilitustähtaega või viisi (nt välisvahenditest rahastatavad koolitused).

9.2 Põhidokumendina salvestatakse dokumendihaldussüsteemis õppekava ning selle alla koondab koolituse korraldaja kõigi selle õppekava alusel läbiviidud koolituste päevakavad, osalejate registreerimislehed ja osalejate tagasiside koondkokkuvõtted.