Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koolituskavad haridusasutustele

Oleme koostanud koolidele ja tugispetsialistidele mõeldud näidiskoolituskavad, mida saame vajadusel sobivamaks kohandada. Kui olemasolevast nimekirjast ei leia enda jaoks sobivat, siis võta ühendust, räägi oma soovist ning saadud info põhjal koostame vajaduspõhise koolituse.

Koolitus- või nõustamissoovi korral kirjutage e-posti teel koolitus@astangu.ee.

1. Baaskursus: erivajadusega õppija kutsekoolis

Eesmärk: Õppija arengu toetamiseks vajalike baasteadmiste ja hoiakute kujundamine

Õpiväljundid:

 1. mõistab inimese kui terviksüsteemi toimivust, arenguvajadusi ja keskkonnast tulenevaid toetusvõimalusi
 2. tunneb ära erivajaduse spetsiifika ja kavandab vastava pedagoogilise sekkumise
 3. planeerib, koostab ja esitleb ühe tunni õppematerjali arvestades grupi spetsiifikat
2. Baaskoolitus kutseõpetajale õpivõimet mõjutavatest erivajadustest

Eesmärk: omandada arusaam erivajaduste mõjust inimese kui terviku toimimisel ja teadvustada arengut toetavad  lähenemised läbi õppetöö

Õpiväljundid:

 1. Mõistab konkreetse puude (nt autism, kuulmislangus, intellektipuue jms) spetsiifikat ja sellega kaasnevaid teisi õpioskusi mõjutavaid erivajadusi
 2. Arendab oma metoodilist kompetentsi õppija kognitiivsete oskuste toetamisel ja arendamisel
3. Rühmajuhataja baaskursus: erivajadusega õppija rühmas

Eesmärk: õppimist ja eriala omandamist toetava õhkkonna loomine õppegrupis.

Õpiväljundid:

 1. Tunneb rühma kujunemise protsessi ja enda eestvedavat rolli õpihoiakute kujunemisel
 2. Tunneb ära suurema toetusvajadusega õppija, kasutab sobivat tõenduspõhist sekkumisviisi ning algatab vastava koostöö koolis/rühmas
 3. Arendab oma suhtlemis- ja probleemilahendus oskusi töötamisel õppija võrgustiku ja spetsialistidega
4. Koolituspakett erivajadusega kutseõppija praktikajuhendajale

Eesmärk: kujundada erivajadusega õppija praktika tulemuslikkuse tagamiseks vajalik koostööl põhinev lähenemine

Õpiväljundid:

 1. Mõistab praktika osapoolte ettevalmistamise  tähtsust protsessi tulemuslikkuse tagamisel.
 2. Koostab õppija eripära ja õpitu kirjeldamiseks  individuaalse üleminekuplaani (IÜP) koostööks praktikabaasiga
 3. Koostab eriala kompetentsidel põhineva individuaalse üleminekuplaani (IÜP) õpingutelt praktikale/tööle
5. Baaskursus õpilaskodu töötajatele

Eesmärk: kohandab elamistingimused ja juhendab erivajadusega õppijat igapäevasel toimetulekul õpilaskodus

Õpiväljundid:

 1. Teeb koostööd rühmajuhatajaga ja kohandab õppijale sobivad tingimused
 2. Suhtleb ja juhendab õppijat igapäevaelu harjumuste kujundamisel uutes oludes
 3. Arendab enda suhtlemis- ja probleemilahendus oskusi õppija  õpiedukuse ja toimetuleku toetamiseks koolis.
6. Koolituspakett abiõpetajale/tugiisikule
7. Koolituspakett kutseõpetaja (tase 5) HEV kompetentside arendamiseks: väljundipõhise õppekava rakendamine HEV õpperühmale

Eesmärk: kutseõpetaja metoodilise kompetentsuse arendamine õppija individuaalsuse arvestamiseks kutseõppes.

Õpiväljundid:

 1. Mõistab moodulipõhise- ja ülese koostöö tähendust õpperühma/õppija individuaalsuse arvestamisel ja eduelamuse õhkkonna loomisel
 2. Jõukohastab õppematerjali õppija kognitiivsete võimete toetamiseks ja kasutab sobivat metoodikat tunnis
 3. Sõnastab oma arenguülesanded, jagab ja reflekteerib oma kogemust meeskonnas
8. Koolituspakett kutseõpetaja (tase 6 ja 7) HEV kompetentside arendamiseks: väljundipõhise õppekava rakendamine HEV õppija kaasamiseks suures õpperühmas

New accordion content

9. Koolituspakett: kutse- või üldharidus kooli õpetaja HEV õppija praktika/stažeerimine Astangu KRK-s

Eesmärk:  arendada oma erialaseid kompetentse HEV õppija enesearengu toetamisel ja eriala omandamisel

Õpiväljundid:

 1. tunneb ära erivajaduse spetsiifika ja kavandab vastava pedagoogilise sekkumise
 2. viib läbi ja analüüsib teemakohased tunnid (vähemalt 10) koos lõimitud üldkompetentsidega
 3. sõnastab enda kui õppija arenguülesanded, jagab ja reflekteerib oma kogemust koostöös praktikajuhendajaga.
10. Mentorprogramm erivajadusega õppijate õppetegevuse kavandamiseks kutsekoolis

Eesmärk: õppetegevuse formaalne ja sisuline arendamine (nt uue õppekava rakendamine) koostöös Astangu KRK spetsialistidega

Õpiväljundid:

 1. Koostab juhendamisel õppijate sihtrühmale sobiva rakenduskava ja planeerib järgnevad tegevused (eriala reklaamimine, vastuvõtt, õpetajate koostöö)
 2. Planeerib juhendamisel tegevused ja kasutab tõenduspõhist metoodikat õpperühma õpihoiakute ja sotsiaalsete oskuste kujundamisel
 3. Algatab koostöö erialaõppe jõukohaseks läbiviimiseks koolis koostöös mentoriga
 4. Hindab iseenda ja oma meeskonna  tulemuslikkust ning kavandab järgnevad sammud koostöös mentoriga
11. Koolituspakett kutsekooli tugispetsialistidele

Eesmärk: HEV õppija toetamise süsteemi arendamine oma koolis

Õpiväljundid:

 1. Kasutab õppijakandidaadi eriala valiku nõustamisel ja hindamisel õppijakeskset ja tõenduspõhist metoodikat
 2. Algatab koostöö tegevused ja koostab kirjalikult õppija toetamiseks vajalikke ühistegevusi sisaldavaid kokkuleppeid (IÕK, IÜP jms)
 3. Nõustab kolleege, õppijat ja tema lähedasi sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ning muude õppimisvõimaluste osas kogukonnas
 4. Arendab oma suhtlemis- ja probleemilahendus oskusi töötamisel õppija võrgustiku ja spetsialistidega
12. Baaskoolitus liikumisõpetajale/huvijuhile/kutseõpetajale

Eesmärk: teadvustada erivajadusega inimese liikumisvajadust ja mõju õpi- ja töövõimele, rakendada  teadlikult kaasavat põhimõtet järgides kutseõppes

Õpiväljundid:

 1. Mõistab konkreetse puude spetsiifikast (intellektipuue, liikumispuue, kuulmispuue jne) tuleneva  üldarengut toetavaid liikumisvajadusi ja võimalusi, vältides liikumisvaegusest tulenevat kahjulikku mõju
 2. Suunab erialast spetsiifikast tulenevalt õppijat töötervishoiu küsimustes sh ergonoomikas ja hügieeniharjumuste kujundamisel
 3. Suunab õppijat sobiva sportliku/vabaaja tegevuse valikul ja võimalusel kaasab eakaaslaste gruppi kooli.