Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koolitused sotsiaalvaldkonna töötajatele

Toetatud töölerakendumine (TTR)
Tööhõivespetsialist tutvustab pildipõhise karjäärinõustamise vahendi abil õppijale erinevaid ameteid

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ootab toetatud töölerakendamise koolitusele spetsialiste, kes tegelevad vähenenud töövõimega või teiste tööturul ebasoodsamas seisus olevate inimeste tööle saamise toetamisega, sh kutsekoolide töötajaid, sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutajaid.

Toetatud töölerakendamine (TTR) on erivajadustega või ebasoodsamas olukorras olevatele inimestele toe pakkumine eesmärgiga kindlustada nad tasustatava tööga avatud tööturul.

TTR klienditöö protsess koosneb 5 etapist: kliendi kaasamine, kompetentside kaardistamine, töö otsimine, tegevused tööandjaga ning jätkutugi tööl püsimiseks.

Koolituse läbinud spetsialist kasutab toetatud töölerakendamise (TTR) metoodika elemente oma igapäevatöös klientidega ja tööandjatega, et toetada vähenenud töövõimega või teisi tööturul ebasoodsamas seisus olevaid inimesi avatud tööturule sisenemisel ja töökohal püsimisel.

Koolitus toimub viiel päeval Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, Tallinn)  ja kinnitatud õppekava kohaselt. Osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt täiskasvanukoolituse seadusele.

Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel:

1 osa (2 päeva järjest) – 21.-22.09.22

2 osa (2 päeva järjest) – 26.-27.10.22

3 osa (1 päev) – 24.11.22

Koolitusele registreerides palume arvestada, et eeltoodud kuupäevad on koolitusel osalemiseks sobilikud. 

Koolituse maksumus osalejale on 290€*, mis sisaldab ka lõunasööke ning kohvipause.

*Kui koolitusel osaleja on koolituse eest tasunud, kuid ei saa koolitusel osaleda, on tal õigus koolitustasu tagastamisele, kui ta on mitteosalemisest teatanud vähemalt kaks tööpäeva enne selle toimumist.

**Minimaalne osalejate arv on 10. Selle mittetäitumisel koolitus tühistatakse või lükatakse edasi. 

Lisainfo: Marianne Rekkaro, [email protected], tel 687 7290 

Mentorprogramm

Mentorprogramm rehabilitatsiooni spetsialistile ja kutsekooli tugimeeskonnale.

Mentorprogrammis on võimalus jagada ja arutada sama eriala spetsialistiga kogemusi ja töös tõstatunud murekohti ja eduelamusi. Mentorluse käigus on võimalik tutvuda Astangu Keskuse rehabilitatsioonimeeskonna tööga, saada ideid kuidas toetada ja aidata erivajadustega inimesed iseseisvamasse ellu. Kuidas toetada inimest  ja tema lähedasi sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ning muude teenuste võimaluste osas kogukonnas.

Täpsemad soovid mentorprogrammi sisu osas lepime eelnevalt kokku ning vastavalt sellele kujuneb kohtumised spetsialistidega, vaatlusvõimalused ja ajakava: [email protected].

Stažeerimine

Rehabilitatsioonimeeskonna liikme või kutsekooli tugimeeskonna liikme praktika/stažeerimine Astangu Keskuses.

Praktika ja stažeerimise aja jooksul on võimalik pikema aja jooksul osaleda kutserehabilitatsiooni protsessis ja saada ülevaade tugimeeskonna rollist õppijate toetamisel iseisesva ellu siirdumisel. Praktika ja stažeerimise käigus on võimalus jagada ja arutada sama eriala spetsialistiga kogemusi ja töös tõstatunud murekohti ja eduelamusi. Samuti on põhjalikumalt võimalik tutvuda Astangu Keskuse rehabilitatsioonimeeskonna tööga, saada ideid kuidas toetada ja aidata erivajadustega inimesed iseseisvamasse ellu- kuidas toetada noore igapäevaelu- ja sotsiaalsete oskuste arengut,  kuidas toetada tööellu minemist.

Täpsemad soovid praktikaks/stažeerimiseks lepime eelnevalt kokku ning vastavalt sellele kujuneb kohtumised spetsialistidega, vaatlusvõimalused ja ajakava: [email protected].