Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koolitused haridusasutustele

HEV õppija klassis

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ootab kutseõppeasutuste üld- ja kutseõpetajaid koolitusele HEV õppija toetamiseks klassis. Koolitusel osalemine aitab märgata erivajadusega õppija õpetamisel tekkivaid kitsaskohti ning oskab aidata valida sobivaid õppemeetodeid ja õpet toetavaid tegevusi vastavalt õppija vajadustele.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • enim levinud erivajaduste puhul õppija käitumismallide eristamine ja nende puhul õppe kohandamine
  • HEV õppija eripärasid arvestava tunnikava koostamine ja rakendamine
  • pedagoogilise protsessi juhtimine, kasutades erinevaid õpetamisvõtteid ning meetodeid, mis sobivad HEV õppijale

Koolitus toimub 09.novembril 2022 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, Tallinn) ja kinnitatud õppekava kohaselt. Osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt täiskasvanukoolituse seadusele.

Koolitusele registreerides palume arvestada, et eeltoodud kuupäev on koolitusel osalemiseks sobilik.

Koolituse maksumus osalejale on 58€, mis sisaldab ka lõunasööki ja kohvipause.

*Kui koolitusel osaleja on koolituse eest tasunud, kuid ei saa koolitusel osaleda, on tal õigus koolitustasu tagastamisele, kui ta on mitteosalemisest teatanud vähemalt kaks tööpäeva enne selle toimumist.

**Minimaalne osalejate arv on 10. Selle mittetäitumisel koolitus tühistatakse või lükatakse edasi. 

Lisainfo: Anette Talvik, [email protected], tel 687 7252

Vaimse tervise moodul

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ootab koolitusele vaimse tervise moodul koolis kutsekoolide töötajaid, kes puutuvad kokku vaimse tervise probleemidega kutseõppijatega (üld- ja kutseõpetajad, rühmajuhatajad, juhtõpetajad, tugispetsialistid). Koolitusel tutvustatakse Astangul välja töötatud Vaimse tervise moodulit – õppeainet, mis käsitleb põhjalikult vaimse tervise hoidmise ja vaimse tervise muredega toimetuleku temaatikat läbi erinevate metoodikate, aktiivharjutuste ja infomaterjalide. Mooduli tulemusena suureneb õppija teadlikkus sellest, kuidas märgata ja ennetada vaimse tervisega seotud probleeme.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • vaimse tervise moodul õppeainena, eesmärk ja oodatav tulemus;
  • mooduli ülesehitus ja teemad (kohanemine ja sotsiaalsed oskused, enese tunnetamine, heaolu hoidmine);
  • tunni ülesehitus, võimalikud metoodikad ja materjalid tundide sisustamiseks.

Koolitus toimub 27. oktoobril 2022 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, Tallinn) ja kinnitatud õppekava kohaselt. Osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt täiskasvanukoolituse seadusele.

Koolitusele registreerides palume arvestada, et eeltoodud kuupäev on koolitusel osalemiseks sobilik. 

Koolituse maksumus osalejale on 58€*, mis sisaldab ka lõunasööki ning kohvipause.

*Kui koolitusel osaleja on koolituse eest tasunud, kuid ei saa koolitusel osaleda, on tal õigus koolitustasu tagastamisele, kui ta on mitteosalemisest teatanud vähemalt kaks tööpäeva enne selle toimumist.

**Minimaalne osalejate arv on 10. Selle mittetäitumisel koolitus tühistatakse või lükatakse edasi. 

Lisainfo: Marianne Rekkaro, [email protected], tel 687 7290 

Mentorprogramm erivajadusega õppijate õppetegevuse kavandamiseks kutsekoolis
Kutse- või üldhariduskooli õpetaja HEV õppija praktika/stažeerimine Astangu KRK-s

Eesmärk:  arendada oma erialaseid kompetentse HEV õppija enesearengu toetamisel ja eriala omandamisel

Õpiväljundid:

  1. tunneb ära erivajaduse spetsiifika ja kavandab vastava pedagoogilise sekkumise;
  2. viib läbi ja analüüsib teemakohased tunnid (vähemalt 10) koos lõimitud üldkompetentsidega;
  3. sõnastab enda kui õppija arenguülesanded, jagab ja reflekteerib oma kogemust koostöös praktikajuhendajaga.

Tellimine ja küsimused: [email protected]

Koolitus vastavalt haridusasutuse vajadustele (nn. rätsepaülikonna koolitus)

Antud koolituse puhul on võimalus haridusasutusel anda teada enda vajadustest ning selgitada tekkinud kitsaskohti, mille osas vajaksite koolitust (näiteks vastuvõtt, õpilaskodu, HEV õppija praktikale ja tööle toetamine jm). Astangu keskuse spetsialistid koostavad koolituse ja õppekava vastavalt Teie vajadustele. Osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt täiskasvanukoolituse seadusele.

Koolitussoovi korral palume meiega ühendust võtta, selgitada enda soove ja vajadusi, et saaksime Teile koostada vastavalt koolituse sisule hinnapakkumise.

Tellimine ja küsimused: [email protected]