Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kohanemiskursused ja kutsevalik

Kohanemiskursus ja kutsevaliku õpe on ettevalmistavad kursused, mis aitavad leida enda võimetele sobiv eriala ning annab igapäevaeluks ja tööks vajalikud oskused. See on hea valik neile, kes ei ole kindel oma erialavalikus või puuduvad vajalikud oskused tööõppe kursustele või kutseõppesse minemiseks.


Kokku on 4 erineva sisuga õppekava:

Õppima tulemise sooviavaldusele palume märkida lihtsalt kohanemiskursus või kutsevaliku õpe. Õppijale sobiv kursus selgub vastuvõtuhindamise tulemusel.

Kutsevaliku õpe

Kutsevalikuõpe on 2. taseme kutseõpe, mis kestab olenevalt õppija vajadusest lähtuvalt kuni 1 aasta. Õpe sisaldab erialadega tutvumist, karjääriõpet, ettevalmistust õpingute jätkamiseks või tööeluks. Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Kutsevaliku õppesse ootame õppima noori, kes:

 • on lõpetanud põhikooli ja ei ole kindlad oma karjäärivalikutes;
 • on omandanud põhihariduse lihtsustatud õppekava alusel;
 • ei ole lõpetanud põhikooli, aga on 17- 25 aastased;
 • on katkestanud õppe kutsekoolis või gümnaasiumis;
 • on valmis peale õppe läbimist jätkama õpinguid kutseõppe- või tööõppekursusel või asuma tööle.

Õppija tervislik seisund peab võimaldama proovida erinevaid erialasid.

Õppekava on kohandatud põhikooli riikliku õppekava alusel (sh väikeklassis) õppinutele, kelle vähesed sotsiaalsed oskused on tekitanud vajaduse süsteemse lisatoe järele.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 6


Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine;
 • suhtlemise alused;
 • töötervishoid ja –õigused;
 • õpioskused ja kehakultuur.

Valikõpingute moodulid:

 • arvutitöö (arvutikasutamine ja kontoritöö programmid; arvutihooldus; veebisirvimine ja –suhtlus; fototöötlus);
 • pagaritöö;
 • abikoka töö;
 • puidutöö.

Igapäevaoskuste arendamine:

 • sotsiaalsed oskused;
 • igapäevaeluoskuste treening (toiduvalmistamine, koristustööd, rõivahooldus);
 • matemaatika;
 • inglise keel;
 • kunst;
 • käeline tegevus;
 • tööharjutus.

Õpingute info

Kutsevaliku õpet viime läbi koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega. Õppijad kantakse Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilaste nimekirja. Lõputunnistuse väljastab Haapsalu Kutsehariduskeskus. Õppetöö toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, Tallinnas. 

Õppijatel on võimalik taotleda kõiki soodustusi ja toetusi (nt sõidukulude hüvitist ja õppestipendiume), mis on mõeldud kutseõppeasutuse päevases õppevormis täiskoormusega õppivatele õppijatele. Need toetused ei laiene teiste kohanemiskursuste õppijatele.  

Kohanemiskursus KT

Kohanemiskursusel KT õpetatakse eelkõige tööks ja iseseisvamaks eluks vajalikke praktilisi oskusi ning aidatakse õppijal selgust saada oma võimetes. Õpe on kohandatud toimetuleku ja lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele ja muu sarnase haridusliku erivajadusega inimestele.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 6


Praktilise tegevuse ja tööõppe moodulid:

 • igapäevaelu oskuste treening;

 • puidutöö;

 • kangastelgedel kudumine;

 • kunst ja keraamika.


Sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete moodulid:

 • matemaatika;

 • eesti keel;

 • kehaline arendamine;

 • arvutiõpetus;

 • loovtegevused.


Õppekava

Õppekava eest on vastutav Kaire Lattik.

Õppetööd viivad läbi Kaire Lattik, Ilme Vannas, Mihhail Karpenko, Marii Noor, Eve Lukk, Kristi Moosus, Marje Tust, Raido Sirvi, Liina Toompuu.

Keelekümbluse kohanemiskursus Edgar

Keelekümbluse kohanemiskursus Edgar on mõeldud noortele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Õpe on kohandatud lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud noortele.

Kursusel omandab õppija eesti keele algtaseme, mis ideaalis võimaldab noorel edasi õppida kas Astangu Keskuse teistel õppekavadel või mõnes teises kutseõppe asutuses.

Keeleõpe toimub lõimitud aine- ja keeleõppe meetodil ehk keelt omandatakse tavapäraste õppetegevuste käigus ning õppetöö käib peamiselt eesti keeles.

Keskuses saavad noored kasutada tugiteenuseid. Juhtudel, kus keskuses ei ole õppija emakeelega tugispetsialiste, proovime leida lahendusi koostöös õppija perega.

Kursusele on oodatud õpimotivatsiooniga noored, kel on huvi ja soov õppida eesti keelt selleks, et õppida edasi eestikeelsel erialal.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 7


Praktilised tegevused:

 • igapäevaelu oskuste treening (toiduvalmistamine, koristustööd, rõivahooldus, tööharjutus);

 • sotsiaalsed oskused;

 • arvutiõpetus;

 • projektiõpe;

 • õppekülastused;

 • keraamika ja kunstiõpetus;

 • üldained (matemaatika, praktiline eesti keel).

Kursusele õppima tulemiseks tuleb esitada sooviavaldus, millele järgneb õppijakandidaadi hindamine vestluse ja täiendava hindamise vormis.

Õppekava eest on vastutav 

Õppetööd viivad läbi Tiina Gurjanova, Kai Raku, Kristi Moosus, Kersti Ojasu.

Kohanemiskursus omandatud ajukahjustuse või muu neuroloogilise häirega inimestele

Tahan Tööle kursuse flaier

Kursus Tahan Tööle eesmärk on aidata omandatud ajukahjustuse või muu neuroloogilise häirga inimesed tagasi tööturule või olla muul moel aktiivne. 

Kursuse jooksul aidatakse õppijal kohaneda omandatud ajukahjustusest või muust neuroloogilisest häirest tuleneva terviseseisundiga. Rühmategevuste ja individuaalsete teraapiate kaudu toetatakse õppija eneseteadvuse tõusu, aidates tal teadvustada tema toimetulekupiiranguid ning vähendada nende mõju oma elukvaliteedile.

Sihtrühm:  viimase 10 aasta jooksul omandatud ajukahjustuse (nt trauma, insult, ajukasvaja jne) või muu neuroloogilise häirega inimesed

Kestus: 1 aasta, septembrist maini

Rühma suurus: 7-8 inimest


Tegevused

 • Erinevad rühmategevused - kõikide rühmategevuste sisu on omavahel tihedalt seotud ja toetab terviklikult kliendi tegevuskavas seatud eesmärkide saavutamist.
 • Individuaalsed rehabilitatsiooniteenused vastavalt kursusel osaleja individuaalse tegevuskava eesmärkidest ja hindamise käigus selgunud vajadusest.
 • Praktilised tegevused - lihttöö kaitstud töö töötoas, puidutöö ja vabatahtlik töö.
 • Huvitegevused Astangu keskuses või Tallinna linnas.
 • Praktika 6 nädalat.

Peamised kursusel käsitletavad teemad:

 • Suhted ja suhtlemine erinevates olukordades, tööalased suhted.
 • Enda tugevuste ja nõrkuste hindamine, arendamist vajavate oskuste väljaselgitamine ja käitumismustrite korrigeerimine, osalemine tasustamata töö.
 • Tööpraktika, siirdumine avatud tööturule või tööturuteenusele.
 • Kohanemine, elukvaliteedi erinevate aspektide määratlemine ja isiklike eesmärkide seadmine, terviseprobleem.

Kursuse flaier (.pdf)

Õppekava

 

Kursus sobib inimesele, kes vajab õpet ja tuge:

 • kohanemisel uue keskkonna, õppekorralduse ja inimestega;
 • erialavalikul;
 • õppimise, töötamise ja muu tegevuse võimaluste täpsustamisel;
 • iseseisvaks eluks vajalike sotsiaalsete ja praktiliste oskuste omandamisel ja harjutamisel;
 • õpioskuste kujundamisel tööoskuste omandamiseks ja/või tööle asumiseks.

Üldkirjeldus

Õpilane kuulab klassi ees olevat õpetajat.

Erinevad õppemoodulid toetavad iseseisvaks eluks vajalike sotsiaalsete ja praktiliste oskuste arendamist: igapäevaeluoskuste treening, inimeseõpetus, praktiline eesti keel ja matemaatika, arvutiõpetus.

Tööharjumuste kujundamine toimub praktilise töö abil keskuse õppeklassides, töökodades ja võimalusel ettevõttes.

Kutsesobivuse väljaselgitamiseks ning sobiva erialavaliku tegemiseks õppija osaleb erinevate erialade tundides, töökatsetel ning vajadusel kutsenõustamisel. Lisaks viiakse läbi õppekäike kutseõppeasutustesse ning ettevõtetesse, et tutvuda erinevate õppimise ja töötamise võimalustega.

Õppija ametiõppesse või tööellu ülemineku toetamisel lähtutakse õppija eesmärkidest ja valikust edasiste tegevusvõimaluste osas. Õppija ülemineku toetamisse on kaasatud õpperühma rühmajuhendaja, õpetajad, tööhõive- ja rehabilitatsioonispetsialistid.

Kohanemiskursused toimuvad täiendõppe koolitusena ning õppijatele ei laiene kutseõppeasutuste õppijatele mõeldud toetused ja soodustused.


Mida kursuse läbimine annab?

Lähtudes oma võimetest ja soovidest ning keskuse meeskonna poolt antud soovitustest, on kohanemiskursuse läbinud õppijal võimalik jätkata õpinguid Astangu töö- ja kutseõppekursustel, kandideerida õppekohale kutseõppeasutustes või alustada aktiivset tegevust päevakeskuses või tööturul jõukohases töötamise vormis.


Eeldused õppima asumiseks:

 • vähemalt põhiharidus või sellega võrdsustatud haridus. Kursusel võivad osaleda ka põhihariduseta inimesed, kes on ületanud koolikohustuse vanusepiiri;
 • stabiilne terviseseisund, mis võimaldab õppida;
 • õppes osalemiseks piisav keeleoskus;
 • oskus orienteeruda ajas ja tuttavas keskkonnas;
 • suutlikkus keskenduda sihipärasele tegevusele rühmas;
 • tahe õppida ja teha võimetekohast tööd. 

Kursusele vastuvõtu aluseks on Keskuse hindamismeeskonna otsus.

Kristina Holenev

teenuste konsultant

Kristina Holenev