Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kohanemiskursused

Kohanemiskursus on ettevalmistav kursus, mis aitab leida enda võimetele sobiv eriala ning annab igapäevaeluks ja tööks vajalikud oskused. See on hea valik neile, kes ei ole kindel oma erialavalikus või puuduvad vajalikud oskused tööõppe kursustele või kutseõppesse minemiseks.


Kokku on 5 erineva sisu ja õppekavaga kursust:

Õppima tulemise sooviavaldusele palume märkida lihtsalt kohanemiskursus. Õppijale sobiv kursus selgub vastuvõtuhindamise tulemusel.

Kohanemiskursus KE

Õpe on kohandatud lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele. Kursusel läbib õppija erinevaid tööõppemooduleid, et oma huvisid ja võimeid hinnata.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 6


Kunstiõpetaja juhendab klassis kahte õppijat, esiplaanil käed hoidmas värvilisi paberliblikaid.

Praktilise tegevuse ja tööõppe moodulid:

 • igapäevaelu oskuste treening;

 • puidutöö või käsitöö;

 • kangastelgedel kudumine;

 • pagaritöö;

 • abikoka töö;

 • kunst ja keraamika;

 • tööharjutus.


Sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete moodulid:

 • matemaatika;

 • eesti keel;

 • arvutiõpetus;

 • kehaline arendamine;

 • loovtegevused;

 • karjäärikujundamine.


Õppekavad

 • Kohanemiskursus KEI

Õppekava (.pdf) eest on vastutav Kaire Lattik.

Õppetööd viivad läbi Liisbet Tern, Kristi Moosus, Lehte Meristo, Liivi Popenko/Tea Vallimäe, Marje Tust, Ilme Vannas, Anni Arumäe, Eve Lukk, Aet Kala, Liina Toompuu, Marju Männiksaar.

 • Kohanemiskursus KEII

Õppekava (.pdf) eest on vastutav Kaire Lattik.

Õppetööd viivad läbi Kadri Karro, Kristi Moosus, Lehte Meristo, Liivi Popenko/Tea Vallimäe, Tiivi Karus, Marje Tust, Ilme Vannas, Anni Arumäe, Eve Lukk, Liina Toompuu, Mihhail Karpenko.

Kohanemiskursus KT

Kohanemiskursusel KT õpetatakse eelkõige tööks ja iseseisvamaks eluks vajalikke praktilisi oskusi ning aidatakse õppijal selgust saada oma võimetes. Õpe on kohandatud toimetuleku ja lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele ja muu sarnase haridusliku erivajadusega inimestele.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 6


Praktilise tegevuse ja tööõppe moodulid:

 • igapäevaelu oskuste treening;

 • puidutöö;

 • kangastelgedel kudumine;

 • kunst ja keraamika.


Sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete moodulid:

 • matemaatika;

 • eesti keel;

 • kehaline arendamine;

 • arvutiõpetus;

 • loovtegevused.


Õppekava

Õppekava (.pdf) eest on vastutav Kaire Lattik.

Õppetööd viivad läbi Kaire Lattik, Ilme Vannas, Mihhail Karpenko, Eve Lukk, Kristi Moosus, Anni Arumäe, Marje Tust, Raido Sirvi, Piret Tiits.

Kohanemiskursus KP

Kohanemiskursus KP on puidutöö suunaga kohanemiskursus. Õpe on kohandatud lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele, kes on huvitatud puidutöö algoskuste omandamisest ja kutseõppesse edasi suundumisest.

Osalejatelt eeldame praktilist kogemust või huvi just puidutöö vastu. Kursuse lõpetanu saab minna edasi õppima erialaõppesse, asuda tööle abitöölisena puidutöötlusettevõttesse või kaitstud töö puidutöö töötuppa.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 6 


Praktilise tegevuse ja tööainete moodulid:

 • puidutöötluse alusteadmised;

 • puidutöötlemine;

 • puittoodete valmistamine;

 • puidutöötlemise praktika (ettevõttes või kaitstud töötoas);

 • igapäevaelu oskuste treening.


Sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete moodulid:

 • eesti keel;

 • matemaatika;

 • arvutiõpetus;

 • kunst;

 • kehaline arendamine. 

Vastavalt oma tegevuskavas kokku lepitud eesmärkidele on õppijal võimalik end soovi korral proovile panna ka teistel erialadel.


Õppekava

Õppekava (.pdf) eest on vastutav Tarmo Kalmann.

Õppetööd viivad läbi Armand Danilson, Kadri Karro, Kristi Moosus, Kristjan Traks, Birgit Ulrich, Mihhail Karpenko, Agne Laansalu.

Keelekümbluse kohanemiskursus Edgar

Keelekümbluse kohanemiskursus Edgar on mõeldud vene keelt emakeelena kõnelevatele inimestele. Õpe on kohandatud lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele. 

Kursusel omandab õppija eesti keele algtaseme, mis ideaalis võimaldab noortel edasi õppida kas Astangu Keskuse teistel õppekavadel või mõnes teises kutseõppe asutuses. Keeleõpe toimub lõimitud aine- ja keeleõppe meetodil ehk keelt omandatakse tavapäraste õppetegevuste käigus ning õppetöö käib peamiselt eesti keeles. Tugiteenuseid (psühholoog, jt) saavad noored kasutada vene keeles. Kursusele on oodatud õpimotivatsiooniga inimesed, kel on huvi ja soov õppida eesti keelt.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 8


Praktilised tegevused:

 • igapäevaelu oskuste treening (toiduvalmistamine, koristustööd, rõivahooldus, tööharjutus);

 • sotsiaalsed oskused;

 • arvutiõpetus;

 • projektiõpe;

 • õppekülastused;

 • keraamika ja kunstiõpetus;

 • üldained (matemaatika, praktiline eesti keel).

Kursusele õppima tulemiseks tuleb esitada sooviavaldus, millele järgneb õppijakandidaadi hindamine vestluse ja täiendava hindamise vormis. Täiendava hindamise kuupäevad: 29.-30. märts; 5.– 6. aprill; 19.–20. aprill; 26.–27. aprill.

Kohanemiskursus Tahan Tööle omandatud peaajukahjustusega inimestele

Tahan Tööle kursuse flaier

Kursus Tahan Tööle eesmärk on aidata omandatud peaajukahjustusega inimesed tagasi tööturule või olla muul moel aktiivne. 

Kursuse jooksul aidatakse õppijal kohaneda omandatud ajukahjustusest tuleneva terviseseisundiga. Rühmategevuste ja individuaalsete teraapiate kaudu toetatakse õppija eneseteadvuse tõusu, aidates tal teadvustada tema toimetulekupiiranguid ning vähendada nende mõju oma elukvaliteedile.

Sihtrühm:  viimase 10 aasta jooksul omandatud peaajukahjustuse (nt trauma, insult, ajukasvaja jne) tõttu tööturult eemale jäänud inimestele. 

Kestus: 1 aasta, septembrist maini

Rühma suurus: 6-8 inimest


Tegevused

 • Erinevad rühmategevused - kõikide rühmategevuste sisu on omavahel tihedalt seotud ja toetab terviklikult kliendi tegevuskavas seatud eesmärkide saavutamist.
 • Individuaalsed rehabilitatsiooniteenused vastavalt kursusel osaleja individuaalse tegevuskava eesmärkidest ja hindamise käigus selgunud vajadusest.
 • Praktilised tegevused - lihttöö kaitstud töö töötoas, puidutöö ja vabatahtlik töö.
 • Huvitegevused Astangu keskuses või Tallinna linnas.
 • Praktika 6 nädalat.

Peamised kursusel käsitletavad teemad:

 • Suhted ja suhtlemine erinevates olukordades, tööalased suhted.
 • Enda tugevuste ja nõrkuste hindamine, arendamist vajavate oskuste väljaselgitamine ja käitumismustrite korrigeerimine, osalemine tasustamata töö.
 • Tööpraktika, siirdumine avatud tööturule või tööturuteenusele.
 • Kohanemine, elukvaliteedi erinevate aspektide määratlemine ja isiklike eesmärkide seadmine, terviseprobleem.

Kursuse flaier (.pdf)

Õppekava (.pdf)

 

Kursus sobib inimesele, kes vajab õpet ja tuge:

 • kohanemisel uue keskkonna, õppekorralduse ja inimestega;
 • erialavalikul;
 • õppimise, töötamise ja muu tegevuse võimaluste täpsustamisel;
 • iseseisvaks eluks vajalike sotsiaalsete ja praktiliste oskuste omandamisel ja harjutamisel;
 • õpioskuste kujundamisel tööoskuste omandamiseks ja/või tööle asumiseks.

Üldkirjeldus

Õpilane kuulab klassi ees olevat õpetajat.

Erinevad õppemoodulid toetavad iseseisvaks eluks vajalike sotsiaalsete ja praktiliste oskuste arendamist: igapäevaeluoskuste treening, inimeseõpetus, praktiline eesti keel ja matemaatika, arvutiõpetus.

Tööharjumuste kujundamine toimub praktilise töö abil keskuse õppeklassides, töökodades ja võimalusel ettevõttes.

Kutsesobivuse väljaselgitamiseks ning sobiva erialavaliku tegemiseks õppija osaleb erinevate erialade tundides, töökatsetel ning vajadusel kutsenõustamisel. Lisaks viiakse läbi õppekäike kutseõppeasutustesse ning ettevõtetesse, et tutvuda erinevate õppimise ja töötamise võimalustega.

Õppija ametiõppesse või tööellu ülemineku toetamisel lähtutakse õppija eesmärkidest ja valikust edasiste tegevusvõimaluste osas. Õppija ülemineku toetamisse on kaasatud õpperühma rühmajuhendaja, õpetajad, tööhõive- ja rehabilitatsioonispetsialistid.

Kohanemiskursused toimuvad täiendõppe koolitusena ning õppijatele ei laiene kutseõppeasutuste õppijatele mõeldud toetused ja soodustused.


Mida kursuse läbimine annab?

Lähtudes oma võimetest ja soovidest ning keskuse meeskonna poolt antud soovitustest, on kohanemiskursuse läbinud õppijal võimalik jätkata õpinguid Astangu töö- ja kutseõppekursustel, kandideerida õppekohale kutseõppeasutustes või alustada aktiivset tegevust päevakeskuses või tööturul jõukohases töötamise vormis.


Eeldused õppima asumiseks:

 • vähemalt põhiharidus või sellega võrdsustatud haridus. Kursusel võivad osaleda ka põhihariduseta inimesed, kes on ületanud koolikohustuse vanusepiiri;
 • stabiilne terviseseisund, mis võimaldab õppida;
 • õppes osalemiseks piisav keeleoskus;
 • oskus orienteeruda ajas ja tuttavas keskkonnas;
 • suutlikkus keskenduda sihipärasele tegevusele rühmas;
 • tahe õppida ja teha võimetekohast tööd. 

Kursusele vastuvõtu aluseks on Keskuse hindamismeeskonna otsus.

Kristina Holenev

teenuste konsultant

Kristina Holenev