Kohanemiskursused

Kohanemiskursus on ettevalmistav kursus, mis aitab leida enda võimetele sobiv eriala ning annab igapäevaeluks vajalikud oskused. See on hea valik neile, kes ei ole kindel oma erialavalikus või puuduvad vajalikud oskused tööõppe kursustele või kutseõppesse minemiseks.


Kokku on 5 erineva sisu ja õppekavaga kursust:

Õppima tulemise sooviavaldusele palume märkida lihtsalt kohanemiskursus. Õppijale sobiv kursus selgub vastuvõtuhindamise tulemusel.

Kohanemiskursus lihtsustatud õppekava alusel (KE)

Õpe on kohandatud lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele. Kursusel läbib õppija erinevaid tööõppemooduleid, et oma huvisid ja võimeid hinnata.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 6


Kunstiõpetaja juhendab klassis kahte õppijat, esiplaanil käed hoidmas värvilisi paberliblikaid.

Praktilise tegevuse ja tööõppe moodulid:

 • olmetööd ja toiduvalmistamine;

 • puidutöö või tekstiilitöö;

 • kangastelgedel kudumine;

 • pagaritöö;

 • kunstiõpetus ja keraamika;

 • tööharjutus töötoas.


Sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete moodulid:

 • matemaatika;

 • eesti keel;

 • inimeseõpetus;

 • arvutiõpetus;

 • karjäärikujundamine;

 • kehaline arendamine.


Õppekavad

 • Kohanemiskursus KEI

Õppekava eest on vastutav Kristi Moosus.

Õppetööd viivad läbi Liisbet Tern, Kristi Moosus, Lehte Meristo, Liivi Popenko, Marje Tust, Tiina Kapten, Ilme Vannas, Sirje Vaus.

 • Kohanemiskursus KEII

Õppekava eest on vastutav Sandra Praats.

Õppetööd viivad läbi Sandra Praats, Kristi Moosus, Lehte Meristo, Tea Vallimäe, Marje Tust, Tiina Kapten, Ilme Vannas, Malle Ivi Nurme.

Kohanemiskursus toimetuleku õppekava alusel (KT)

Kohanemiskursusel KT õpetatakse eelkõige tööks ja iseseisvamaks eluks vajalikke praktilisi oskusi ning aidatakse õppijal selgust saada oma võimetes. Õpe on kohandatud toimetuleku ja lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele ja muu sarnase haridusliku erivajadusega inimestele.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 6


Praktilise tegevuse ja tööõppe moodulid:

 • olmetööd ja toiduvalmistamine;

 • puidutöö;

 • kangastelgedel kudumine;

 • käsitöö ja kunstiõpetus.


Sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete moodulid:

 • matemaatika;

 • eesti keel;

 • inimeseõpetus;

 • arvutiõpetus.


Õppekava

Õppekava eest on vastutav Kaire Lattik.

Õppetööd viivad läbi Kaire Lattik, Ilme Vannas, Mihhail Karpenko, Eve Lukk, Sirje Vaus.

Puidutöö suunaga kohanemiskursus (KP)

Kohanemiskursus KP on puidutöö suunaga kohanemiskursus. Õpe on kohandatud lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele, kes on huvitatud puidutöö algoskuste omandamisest.

Osalejatelt eeldame praktilist kogemust või huvi just puidutöö vastu. Samuti peab osaleja õppima tulija olema pärast motiveeritud õppima ja pärast lõpetamist tööle asuma mõnes puidutöötlusettevõttes. Kursuse lõpetanu saab minna edasi õppima erialaõppesse, asuda tööle abitöölisena puidutöötlusettevõttesse või kaitstud tööle.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 6 


Praktilise tegevuse ja tööainete moodulid:

 • puidutöötlemine;

 • puidutöötlemise praktika (ettevõttes või kaitstud töötoas);

 • olmetööd ja toiduvalmistamine;

 • kunstiõpetus (joonistamine).


Sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete moodulid:

 • eesti keel ja matemaatika;

 • arvutiõpetus;

 • nädala arutelu.

Vastavalt oma arengukavas kokku lepitud tegevustele on õppijal võimalik end soovi korral proovile panna ka teistel erialadel (nt pagaritöö, abikokk jne).


Õppekava

Õppekava eest on vastutav Armand Danilson.

Õppetööd viivad läbi Sandra Praats, Kristi Moosus, Lehte Meristo, Armand Danilson, Kristjan Traks, Birgit Ulrich, Mihhail Karpenko.

Arvutikasutamise suunaga kohanemiskursus (KA)

Kohanemiskursus KA on arvutikasutamise suunaga kohanemiskursus. Õpe on kohandatud riikliku õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele. Kursusele on oodatud ka muu haridusliku taustaga inimesed, kes vajavad rohkem aega uue keskkonna, töökorralduse ja kaaslastega kohanemiseks ning tuge suhtlemisel.

Vastavalt oma arengukavas kokku lepitud tegevustele on õppijal võimalik end soovi korral proovile panna ka teistel erialadel (nt pagaritöö, puidutöö, abikokk jne).

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 6


Praktilise tegevuse ja arvutiainete moodulid:

 • arvutikasutamine ja kontoritöö programmid (Word, Excel, PowerPoint);

 • arvutihooldus;

 • veebisirvimine ja –suhtlus;

 • fototöötlus;

 • praktiliste oskuste treening;

 • puidutöö;

 • pagaritöö;

 • käsitöö.


Sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete moodulid:

 • matemaatika;

 • praktiline eesti keel;

 • kunst ja muusika;

 • nädala arutelu;

 • kehaline arendamine;

 • karjäärikujundamine.


Õppekava

Õppekava eest on vastutav Liisbet Tern.

Õppetööd viivad läbi Liisbet Tern, Raido Sirvi, Lehte Meristo, Tiivi Karus, Marje Tust, Harry Gustavson, Kristi Moosus, Eve Lukk, Anni Arumäe, Madli Vaidlo, Mihhail Karpenko.

Tahan Tööle kursus omandatud peaajukahjustusega inimestele

Tahan Tööle flaier - 1

Kursus Tahan Tööle eesmärk on aidata omandatud peaajukahjustusega inimesed tagasi tööturule või olla muul moel aktiivne. 

Kursuse jooksul aidatakse õppijal kohaneda omandatud ajukahjustusest tuleneva terviseseisundiga. Rühmategevuste ja individuaalsete teraapiate kaudu toetatakse õppija eneseteadvuse tõusu, aidates tal teadvustada tema toimetulekupiiranguid ning vähendada nende mõju oma elukvaliteedile.

Sihtrühm:  viimase 5 aasta jooksul omandatud peaajukahjustuse (nt trauma, insult, ajukasvaja jne) tõttu tööturult eemale jäänud inimestele. 

Kestus: 1 aasta, septembrist maini

Rühma suurus: 6 inimest


Tegevused

 • Erinevad rühmategevused - kõikide rühmategevuste sisu on omavahel tihedalt seotud ja toetab terviklikult kliendi tegevuskavas seatud eesmärkide saavutamist.
 • Individuaalsed rehabilitatsiooniteenused vastavalt kursusel osaleja individuaalse tegevuskava eesmärkidest ja hindamise käigus selgunud vajadusest.
 • Praktilised tegevused - lihttöö kaitstud töö töötoas, puidutöö ja vabatahtlik töö.
 • Huvitegevused Astangu keskuses või Tallinna linnas.
 • Praktika 3 nädalat.

Peamised kursusel käsitletavad teemad:

 • Suhted ja suhtlemine erinevates olukordades, tööalased suhted.
 • Enda tugevuste ja nõrkuste hindamine, arendamist vajavate oskuste väljaselgitamine ja käitumismustrite korrigeerimine, osalemine tasustamata töö.
 • Tööpraktika, siirdumine avatud tööturule või tööturuteenusele.
 • Kohanemine, elukvaliteedi erinevate aspektide määratlemine ja isiklike eesmärkide seadmine, terviseprobleem.

 

 

Kursus sobib inimesele, kes vajab õpet ja tuge:

 • kohanemisel uue keskkonna, õppekorralduse ja inimestega;
 • erialavalikul;
 • õppimise, töötamise ja muu tegevuse võimaluste täpsustamisel;
 • iseseisvaks eluks vajalike sotsiaalsete ja praktiliste oskuste omandamisel ja harjutamisel;
 • õpioskuste kujundamisel tööoskuste omandamiseks ja/või tööle asumiseks.

Üldkirjeldus

Õpilane kuulab klassi ees olevat õpetajat.

Erinevad õppemoodulid toetavad iseseisvaks eluks vajalike sotsiaalsete ja praktiliste oskuste arendamist: igapäevaeluoskuste treening, inimeseõpetus, praktiline eesti keel ja matemaatika, arvutiõpetus.

Tööharjumuste kujundamine toimub praktilise töö abil keskuse õppeklassides, töökodades ja võimalusel ettevõttes.

Kutsesobivuse väljaselgitamiseks ning sobiva erialavaliku tegemiseks õppija osaleb erinevate erialade tundides, töökatsetel ning vajadusel kutsenõustamisel. Lisaks viiakse läbi õppekäike kutseõppeasutustesse ning ettevõtetesse, et tutvuda erinevate õppimise ja töötamise võimalustega.

Õppija ametiõppesse või tööellu ülemineku toetamisel lähtutakse õppija eesmärkidest ja valikust edasiste tegevusvõimaluste osas. Õppija ülemineku toetamisse on kaasatud õpperühma rühmajuhendaja, õpetajad, tööhõive- ja rehabilitatsioonispetsialistid.

Tööõppekursused toimuvad tööalase koolitusena ning õppijatele ei laiene kutseõppeasutuste õppijatele mõeldud toetused ja soodustused.


Mida kursuse läbimine annab?

Lähtudes oma võimetest ja soovidest ning keskuse meeskonna poolt antud soovitustest, on kohanemiskursuse läbinud õppijal võimalik jätkata õpinguid Astangu töö- ja kutseõppekursustel, kandideerida õppekohale kutseõppeasutustes või alustada aktiivset tegevust päevakeskuses või tööturul jõukohases töötamise vormis.


Eeldused õppima asumiseks:

 • vähemalt põhiharidus või sellega võrdsustatud haridus. Kursusel võivad osaleda ka põhihariduseta inimesed, kes on ületanud koolikohustuse vanusepiiri;
 • stabiilne terviseseisund, mis võimaldab õppida;
 • õppes osalemiseks piisav keeleoskus;
 • oskus orienteeruda ajas ja tuttavas keskkonnas;
 • suutlikkus keskenduda sihipärasele tegevusele rühmas;
 • tahe õppida ja teha võimetekohast tööd. 

Kursusele vastuvõtu aluseks on Keskuse hindamismeeskonna otsus.

Epp Viilas

teenuste konsultant

687 7231/56832430

epp.viilas@astangu.ee

Epp Viilas