Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Kohanemiskursuse vestlus ja täiendav hindamine

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja täiendava hindamise vormis. Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus kohanemiskursusel õppimiseks.

Vestlus kestab 1-1,5h ja vestluse õppijakandidaadiga viib läbi sotsiaaltöötaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.


Täiendaval hindamisel selgitatakse välja:

  • milline on õppijakandidaadi motivatsioon õppida ja tööle minna;
  • kuidas õppijakandidaat kohaneb uue olukorra, juhendajate ja kaaslastega;
  • kas õppijakandidaadi sotsiaalsed oskused (suhted eakaaslastega, enesekontroll, reeglite ja piirangute järgimine, töökorralduste kuulamine ja nende järgi tegutsemine, koostöö, abi küsimine, viisakus teiste vastu) on piisavad, et alustada iseseisvamaks eluks ja töötamiseks vajalike oskuste omandamist;
  • kas õppijakandidaadi praktilised oskused (raha kasutamine, hügieeni eest hoolitsemine, töö köögiriistadega, töökoha korrashoid, ohutu käitumine) on piisavad, et alustada iseseisvamaks eluks ja töötamiseks vajalike oskuste omandamist;
  • kas õppijakandidaadi õpioskused (lugemis-, kirjutamis-, kõnelemis-, kuulamis- arvutamis-, mõõtmis-, vaatlusoskus) on piisavad eriala valikuks või tööoskuste omandamiseks.

Tegevused:

  • individuaalne täiendav hindamine õpperühmas (3-5 päeva) toimub vastavalt õpperühma tunniplaanile või
  • täiendav hindamine grupis kestab 1-2 päeva ja erinevad tegevused (matemaatika, praktilised ja käelised tegevused jne) toimuvad päevaplaani alusel.

Oodatud tulemus positiivse vastuse saamiseks?

Õppima asumise soovituse saab õppijakandidaat, kelle tervislik seisund, eesti keele oskus, motivatsioon, sotsiaalsed-, praktilised- ja õpioskused toetavad õpingute eesmärgipärast alustamist, et omandada iseseisvamaks eluks, erialavalikuks ja töötamiseks vajalikud oskused.