Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Kohanemis- ja tööõppekursus

NB! Hetkel uute sooviavalduste vastuvõttu ei toimu, kuna hindamiste ajad on täis. 

Kohanemis- ja tööõppekursus on ettevalmistav kursus, mis aitab leida enda võimetele sobiv eriala ning annab igapäevaeluks ja tööks vajalikud oskused. See on hea valik neile, kes ei ole kindlad oma erialavalikus või kellel puuduvad vajalikud oskused tööõppe kursustele või kutseõppesse minemiseks.

Kursus sobib noortele, kes vajavad õpet ja tuge:

 • kohanemisel uue keskkonna, õppekorralduse ja inimestega;
 • erialavalikul;
 • õppimise, töötamise ja muu tegevuse võimaluste täpsustamisel;
 • iseseisvaks eluks vajalike sotsiaalsete ja praktiliste oskuste omandamisel ja harjutamisel;
 • õpioskuste kujundamisel tööoskuste omandamiseks ja/või tööle asumiseks.

Kaire juhendamas õppijat

Kohanemis- ja tööõppekursusel õpetatakse eelkõige tööks ja iseseisvamaks eluks vajalikke praktilisi oskusi ning aidatakse õppijal selgust saada oma võimetes. Õpe on kohandatud toimetuleku ja lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud inimestele ja muu sarnase haridusliku erivajadusega inimestele.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 6

Praktilise tegevuse ja tööõppe moodulid:

 • igapäevaelu oskuste treening;
 • majaväline tööharjutus ja praktika;
 • puidutöö;
 • kangastelgedel kudumine;
 • kunst ja keraamika.

Sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete moodulid:

 • matemaatika;
 • eesti keel;
 • kehaline arendamine;
 • arvutiõpetus;
 • loovtegevused.

Õppekava

Kohanemis- ja tööõppekursuse õppekava eest on vastutav vanemõpetaja Kaire Lattik.

Õppetööd viivad läbi: Kaire Lattik, Ilme Vannas, Mihhail Karpenko, Marii Noor, Kristi Moosus, Marje Tust, Raido Sirvi, Kadi Arula, Mati Pari.

Õppe tutvustus


Vastuvõtu lävend

Kutsevaliku õppesse ning kohanemis- ja tööõppekursusele sisseastumisel viiakse õppijakandidaadiga läbi vestlus ja täiendav hindamine.

Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus õppetöös osalemiseks.

Vestlus kestab 1-1,5h ja vestluse õppijakandidaadiga viib läbi sotsiaaltöötaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.


Täiendaval hindamisel selgitatakse välja:

 • õppijakandidaadi on motivatsioon õppida ja tööle minna;  
 • õppijakandidaat kohaneb uue olukorra, juhendajate ja kaaslastega;  
 • õppijakandidaadi sotsiaalsed oskused (suhted eakaaslastega, enesekontroll, reeglite ja piirangute järgimine, töökorralduste kuulamine ja nende järgi tegutsemine, koostöö, abi küsimine, viisakus teiste vastu) on piisavad, et alustada iseseisvamaks eluks ja töötamiseks vajalike oskuste omandamist;
 • õppijakandidaadi praktilised oskused (raha kasutamine, hügieeni eest hoolitsemine, töö köögiriistadega, töökoha korrashoid, ohutu käitumine) on piisavad, et alustada iseseisvamaks eluks ja töötamiseks vajalike oskuste omandamist;
 • õppijakandidaadi õpioskused (lugemis-, kirjutamis-, kõnelemis-, kuulamis- arvutamis-, mõõtmis-, vaatlusoskus) on piisavad eriala valikuks või tööoskuste omandamiseks.

Tegevused

Täiendav hindamine grupis kestab 1-2 päeva ja erinevad tegevused (matemaatika, praktilised ja käelised tegevused jne) toimuvad päevaplaani alusel.


Oodatud tulemus

Õppima asumise soovituse saab õppijakandidaat, kelle tervislik seisund, eesti keele oskus, motivatsioon, sotsiaalsed-, praktilised- ja õpioskused toetavad õpingute eesmärgipärast alustamist, et omandada iseseisvamaks eluks, erialavalikuks ja töötamiseks vajalikud oskused.