Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Keelekümbluse kohanemiskursus Edgar

Keelekümbluse kohanemiskursus Edgar on mõeldud noortele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Õpe on kohandatud lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud noortele.

Kursusel omandab õppija eesti keele algtaseme, mis ideaalis võimaldab noorel edasi õppida kas Astangu Keskuse teistel õppekavadel või mõnes teises kutseõppe asutuses.

Keeleõpe toimub lõimitud aine- ja keeleõppe meetodil ehk keelt omandatakse tavapäraste õppetegevuste käigus ning õppetööd viiakse läbi eesti keeles.

Keskuses saavad noored kasutada tugiteenuseid. Juhtudel, kus keskuses ei ole õppija emakeelega tugispetsialiste, proovime leida lahendusi koostöös õppija perega.

Kursusele on oodatud õpimotivatsiooniga noored, kel on huvi ja soov õppida eesti keelt selleks, et õppida edasi eestikeelsel erialal.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 7

Praktilised tegevused:

  • igapäevaelu oskuste treening (toiduvalmistamine, koristustööd, rõivahooldus, tööharjutus);
  • sotsiaalsed oskused;
  • arvutiõpetus;
  • õppekülastused;
  • loovtegevused.

Õppekava info


Õppekava 

Keelekümbluse kohanemiskursus Edgar õppekava eest on vastutav Tiina Gurjanova.

Õppetööd viivad läbi Tiina Gurjanova, Kristjan Traks, Kristina Holenev, Tea Vallimäe, Marii Noor, Ekaterina Duško, Ilme Vannas, Kristi Moosus, Kersti Ojasu.

Vastuvõtu lävend

Kutsevaliku õppesse ja kohanemiskursustele sisseastumisel viiakse õppijakandidaadiga läbi vestlus ja täiendav hindamine.

Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus õppetöös osalemiseks.

Vestlus kestab 1-1,5h ja vestluse õppijakandidaadiga viib läbi sotsiaaltöötaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.


Täiendaval hindamisel selgitatakse välja:

  • õppijakandidaadi on motivatsioon õppida ja tööle minna;  
  • õppijakandidaat kohaneb uue olukorra, juhendajate ja kaaslastega;  
  • õppijakandidaadi sotsiaalsed oskused (suhted eakaaslastega, enesekontroll, reeglite ja piirangute järgimine, töökorralduste kuulamine ja nende järgi tegutsemine, koostöö, abi küsimine, viisakus teiste vastu) on piisavad, et alustada iseseisvamaks eluks ja töötamiseks vajalike oskuste omandamist;
  • õppijakandidaadi praktilised oskused (raha kasutamine, hügieeni eest hoolitsemine, töö köögiriistadega, töökoha korrashoid, ohutu käitumine) on piisavad, et alustada iseseisvamaks eluks ja töötamiseks vajalike oskuste omandamist;
  • õppijakandidaadi õpioskused (lugemis-, kirjutamis-, kõnelemis-, kuulamis- arvutamis-, mõõtmis-, vaatlusoskus) on piisavad eriala valikuks või tööoskuste omandamiseks.

Tegevused

Täiendav hindamine grupis kestab 1-2 päeva ja erinevad tegevused (matemaatika, praktilised ja käelised tegevused jne) toimuvad päevaplaani alusel.


Oodatud tulemus

Õppima asumise soovituse saab õppijakandidaat, kelle tervislik seisund, eesti keele oskus, motivatsioon, sotsiaalsed-, praktilised- ja õpioskused toetavad õpingute eesmärgipärast alustamist, et omandada iseseisvamaks eluks, erialavalikuks ja töötamiseks vajalikud oskused.