Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kaubanduse abitöötaja eriala vestlus ja täiendav hindamine

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja töökatse vormis. Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus kaubatöötaja abi erialal õppimiseks.


Vestlus

Kestab 1-1,5h ning vestluse õppijakandidaadiga viivad läbi sotsiaaltöötaja ja kutseõpetaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi eriala sobivust, õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks. Vestluse edukal läbimisel järgneb töökatse.


Töökatse

Töökatsel selgitatakse välja:

  • õppijakandidaadi motivatsioon õppida ja tööle minna;
  • õppijakandidaadi kohanemine uue olukorra, juhendaja ja õpetajaga;
  • õppijakandidaadi sotsiaalsed oskused (suhtlemine ja koostöö õpetajaga, abi küsimine, viisakus) on piisavad õpingute alustamiseks ja hiljem tööle asumiseks valitud erialal;
  • õppijakandidaadi praktilised oskused (kauba paigutamine, jäätmete sorteerimine, erinevad puhastustööd) on piisavad õpingute alustamiseks ja tööks vajalike erialaoskuste omandamiseks;
  • kognitiivsed võimed nagu lugemine, visuaalne mälu, matemaatiline oskus, tähelepanu, otsustusvõime ja füüsiline vastupidavus on piisavad erialal õppimiseks ja tööoskuste omandamiseks.

Tegevused töökatsel

Individuaalne täiendav hindamine õpperühmas (3-5 päeva) toimub vastavalt õpperühma tunniplaanile või individuaalne töökatse  (2-3 tundi), mis sisaldab vestlust, praktilisi tegevusi kaubatoas ja puhastustöid keskuse üldruumides:

  • praktilised ülesanded töökeskkonnas -  kauba paigutamine riiulitesse, kauba järjestamine säilivusaja järgi, jäätmete sorteerimine ja üldruumide koristamine, ettenäidatud töövõtete jäljendamine, suulisest juhendamisest arusaamine, keskendumine tööle;
  • suhtlemine - koostöö ja suhtlemine õpetajaga, julgus vajadusel abi küsida, juhendamise aktsepteerimine ja tegutsemine vastavalt juhendamisele;
  • õppijakandidaadi eneseanalüüs lõpuvestlusel;
  • kokkuvõte ja tagasiside koos õpetajaga praktiliste ülesannete sooritamise kohta.

Oodatud tulemus positiivse vastuse saamiseks

Positiivse vastuse saab õppijakandidaat, kelle tervislik seisund, eesti keele oskus, motivatsioon, kognitiivsed võimed, sotsiaalsed ja praktilised oskused toetavad õpingute alustamist, et omandada iseseisvamaks eluks ja erialal töötamiseks vajalikud oskused.