Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Kaubanduse abitöötaja

NB! Kaubanduse abitöötaja eriala õpperühm on täis ning uute sooviavalduste vastuvõtt lõppenud. 

Kaubanduse abitöötaja tööõppekursuse õppekava koosneb praktilisest tööõppest ja sotsiaalset toimetulekut toetavast õppest. Tööõppekursuse lõpetajal on teadmised ja oskused, et töötada kaubanduse abitöötajana jaekaubanduse ettevõtte kaupluses.

Tööõppekursusel harjutavad õppijad kaubanduse abitöötaja tööde tegemist tööharjutustel. Nt kaupade paigutamine kaubariiulitesse ja -väljapanekutesse, kaubariiulite puhastamine, kaupade nihutamine kaubariiulites, klientide teenindamine, meeskonnatöö kaupluses jne.

NB! Kaubanduse abitöötaja kursuse õppijatele ei laiene kutseõppeasutuste õppijatele mõeldud toetused ja soodustused.


Õppetöö info

Õppeaeg: 1 aasta

Rühma suurus: 10 õppijat

Sihtrühm: Kaubanduse abitöötaja tööõppekursuse õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele. Kursus sobib ka neile, kelle põhihariduse õpingud on jäänud lõpetamata või kelle haridustase on nõutust kõrgem.

Õppetöö toimub praktilise õppe vormis Astangu Keskuses ning keskuse koostööpartnerite kauplustes (Maxima Eesti OÜ, AS Prisma Peremarket, AS Selver, Bauhof Group AS).

Praktika sooritavad õppijad väljaspool Astangu Keskust, töötades erinevates jaekaubandusettevõtete kauplustes, kus täidavad kaubanduse abitöötaja tööülesandeid.


Õppekava

Õppe põhiõpingute moodulid:

 • Moodul 1. Kaubagruppide liigitamine (õppija omandab teadmised ja oskused kaupade liigitamisest kaubagruppide eripäradest ja nõuetest lähtuvalt).
 • Moodul 2. Kaupade paigutamine (õppija omandab teadmised ja oskused kaupade paigutamisest ohutute ja ergonoomiliste töövõtetega  ning kaupade säilivusaegadest lähtuvalt).
 • Moodul 3. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (õppija omandab teadmised ja oskused oma karjääri kujundamisest tänapäevases keskkonnas ja elukestva õppe põhimõtetest lähtuvalt).

Õppe valikõpingute moodulid:

 • Moodul 4. Igapäevaoskused (õppija omandab teadmised ja oskused igapäevategevuste tegemisest iseseisvalt, keskkonnateadlikult ja turvaliselt).
 • Moodul 5. Tervise moodul (õppija omandab teadmised ning oskused enda vaimse ja füüsilise tervise hoidmisest lähtuvalt).

Õppekava tutvustus

Kaubanduse abitöötaja 2023/2024 õppekava, 2024/2025 õppekava on täiendamisel.

Vastuvõtu lävend

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja töökatse vormis. Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus kaubatöötaja abi erialal õppimiseks. Vestlus kestab 1-1,5h ning vestluse õppijakandidaadiga viivad läbi sotsiaaltöötaja ja kutseõpetaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi eriala sobivust, õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks. Vestluse edukal läbimisel järgneb töökatse.

Töökatse kestab 1 tund ja sisaldab vestlust ning praktilisi tegevusi:

 • praktilised ülesanded töökeskkonnas -  kauba paigutamine riiulitesse, kauba järjestamine säilivusaja järgi, jäätmete sorteerimine ja üldruumide koristamine, ettenäidatud töövõtete jäljendamine, suulisest juhendamisest arusaamine, keskendumine tööle;
 • suhtlemine - koostöö ja suhtlemine õpetajaga, julgus vajadusel abi küsida, juhendamise aktsepteerimine ja tegutsemine vastavalt juhendamisele;
 • õppijakandidaadi eneseanalüüs lõpuvestlusel;
 • kokkuvõte ja tagasiside koos õpetajaga praktiliste ülesannete sooritamise kohta.

Töökatsel selgitatakse välja:

 • õppijakandidaadi motivatsioon õppida ja tööle minna;
 • õppijakandidaadi kohanemine uue olukorra, juhendaja ja õpetajaga;
 • õppijakandidaadi sotsiaalsed oskused (suhtlemine ja koostöö õpetajaga, abi küsimine, viisakus) on piisavad õpingute alustamiseks ja hiljem tööle asumiseks valitud erialal;
 • õppijakandidaadi praktilised oskused (kauba paigutamine, jäätmete sorteerimine, erinevad puhastustööd) on piisavad õpingute alustamiseks ja tööks vajalike erialaoskuste omandamiseks;
 • kognitiivsed võimed nagu lugemine, visuaalne mälu, matemaatiline oskus, tähelepanu, otsustusvõime ja füüsiline vastupidavus on piisavad erialal õppimiseks ja tööoskuste omandamiseks.

Kaubanduse abitöötaja kursusele vastu võtmise lävendiks on, et õppijakandidaat:

 • saab aru kuupäevadest, kuupäevade järjestusest, nädalapäevadest ja kellaajast;
 • paigutab kaupu kõige ülemisele ja -alumisele kaubariiulile, sh seisab kaubanduse abitööde tegemiseks kasutataval turvaastmel;
 • avab kauba pakendi kipsnoaga ja tõstab kaubad pakendist välja;
 • saab aru kirjalikest ning suulistest juhistest- ja vastab küsimustele eesti keeles. 

Oodatud tulemus 

Positiivse vastuse saab õppijakandidaat, kelle tervislik seisund, eesti keele oskus, motivatsioon, kognitiivsed võimed, sotsiaalsed ja praktilised oskused toetavad õpingute alustamist, et omandada iseseisvamaks eluks ja erialal töötamiseks vajalikud oskused.