Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Juhtimine ja kvaliteet

Astangu Keskus on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv asutus, mida juhib ja esindab direktor põhimääruse alusel.

Keskuse tegevuse eesmärk on isiku erivajadusi arvestades erinevate tegevuste kaudu toetada tema iseseisvat toimetulekut ja tööalast tegevust.

Keskusel on pikaajaline visioon aastaks 2035, milleks on kutserehabilitatsiooni teenuse saajate arvu kümnekordistamine (hetkel u 100 inimest aastas) ning teenuse kättesaadavus üle Eesti. Pikaajalise eesmärgi poole liikumisel on toeks 4-aastased strateegiad. Praegu kehtib strateegia aastateks 2021–2024 ning selle eesmärk on aastaks 2024 olla parim elukvaliteedi tõstja, saavutades selle läbi kutserehabilitatsiooni teenuse osutamise.

Iganädalaselt kohtub Keskuse juhtkond, kuhu kuuluvad lisaks direktorile osakondade juhid ja võtmetöötajad. Perioodiliselt kohtub juhtkond laiendatud koosseisus, mil kohtumisele lisaks eelmainitud töötajatele osalevad ka talituste ja õppesuundade juhid.

Keskust rahastatakse riigieelarvest, keskuse põhitegevusega seotud tasulistest teenustest saadud tulust ja projektide täitmiseks eraldatud vahenditest ja muudest laekumistest.

Teenuste kvaliteeti tagame rakendades igapäevaselt Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi EQUASS põhimõtteid. Meie teenustele on 2011., 2013., 2016. ja 2019. aastal omistatud EQUASS Assurance kvaliteedimärk.