Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Juhtimine ja kvaliteet

Astangu Keskus on Sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluv asutus, mida juhib ja esindab direktor põhimääruse alusel.

Keskuse tegevuse eesmärk on isiku erivajadusi arvestades erinevate tegevuste kaudu toetada tema iseseisvat toimetulekut ja tööalast tegevust.

Sotsiaalministeerium kantsler ja Astangu Keskuse direktor allkirjastasid 2017. aastal mandaadi, milles leppisid kokku Keskuse peamised tegevussuunad aastateks 2017–2020. Mandaadi alusel kinnitati samaks perioodiks Keskuse tegevuskava koos strateegiliste eesmärkide ning mõju- ja tulemusindikaatoritega. Antud tegevuskava aluseks võttes koostatakse iga-aastased Keskuse tööplaanid.

Iganädalaselt kohtub Keskuse juhtkond, kuhu kuuluvad lisaks direktorile osakondade juhid ja võtmetöötajad. Perioodiliselt kohtub juhtkond laiendatud koosseisus, mil kohtumisele lisaks eelmainitud töötajatele osalevad ka talituste ja õppesuundade juhid.

Keskust rahastatakse riigieelarvest, keskuse põhitegevusega seotud tasulistest teenustest saadud tulust ja projektide täitmiseks eraldatud vahenditest ja muudest laekumistest.

Teenuste kvaliteeti tagame rakendades igapäevaselt Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi EQUASS põhimõtteid. Meie teenustele on 2011., 2013., 2016. ja 2019. aastal omistatud EQUASS Assurance kvaliteedimärk.