Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala vestlus ja täiendav hindamine

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja töökatse vormis.  Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala õppimiseks.

Vestlus kestab 1-1,5h ning vestluse õppijakandidaadiga viivad läbi sotsiaaltöötaja ja kutseõpetaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi kutsesobivust, õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.


Töökatse

Töökatse sooritatakse kirjalikult individuaalsel töölehel ning õppijakandidaadil on selleks aega 90 minutit.

Kui katse lahendamine paberil ei ole tervisliku seisundi tõttu võimalik, siis sooritatakse katse selleks ettevalmistatud arvutil. Abivahendite kasutamisel (kohandatud klaviatuur, juhtkuul) tuleb need täiendavale hindamisele kaasa võtta.

Töökatsel selgitatakse välja:

 • õppijakandidaadi motivatsioon õppida ja minna erialasele tööle;
 • õppijakandidaadi varasemates kooliastmetes omandatud teadmised ning oskused, mis on vajalikud õppekava läbimiseks ja kutsekeskhariduse omandamiseks;
 • õppijakandidaadi varasemad teadmised ning oskused IT-valdkonnas;
 • kirjaliku eneseväljenduse oskus;
 • iseseisev toimetulek, õpioskused ja pingetaluvus.

Töökatse käigus hinnatakse õppijakandidaadi teadmisi ning oskuseid ülesannete täitmisel järgmistes valdkondades:

 • matemaatika;
 • loogika;
 • infotehnoloogia;
 • suhtlemisoskused;
 • infootsing;
 • inglise keel;
 • loodusained.

Oodatud tulemus positiivse vastuse saamiseks

Töökatse edukaks sooritamises on vajalik saavutada vähemalt 70% kogupunktides ja ühegi alateema punktide arv ei tohi olla katse edukaks läbimiseks alla 40%.

Positiivse vastuse saab õppijakandidaat, kelle tervislik seisund, eesti keele oskus, motivatsioon, sotsiaalsed-, praktilised- ja õpioskused toetavad õpinguid ja tööle asumist IT valdkonnas.