Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

IT-süsteemide nooremspetsialist

IT õpetaja juhendamas õppijat

IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, rakenduste projekteerimine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine. IT-süsteemide nooremspetsialist võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina jne.

Tema ülesandeks on standardsete IT alaste probleemide lahendamine, edastades nende hulgast keerulisemad vanemspetsialistidele. IT-süsteemide nooremspetsialisti töö eeldab analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist ja meeskonnatöö oskust.

Õppekava on mõeldud nendele, kes omandavad põhihariduse põhikooli riikliku õppekava alusel ning kelle tervislik seisund võimaldab IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal töötamist. Õppima võivad tulla ka juba keskhariduse omandanud inimesed. Õppekava ei ole sobiv põhikooli lihtsustatud õppekava alusel lõpetanutele.

Õppeaeg: 3 aastat

Kohti rühmas: 12

Kutsestandardi tase: 4

Õppekava sisu:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • IT valdkonna alusteadmised
 • Programmeerimise alused
 • Windows operatsioonisüsteemid
 • Linux operatsioonisüsteemid
 • Rakendusserverid
 • Majutuskeskkonna riistvara
 • Arvutivõrgud
 • Küberturvalisus
 • Skriptimisvahendid
 • IT korralduse alused
 • Ettevõttepraktika

Õppekava tutvustus

IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 (kutsekeskharidus) õppekava ja rakenduskava

Arvutivõrkude moodulis läbitakse võrguseadmete tootja MicroTik akadeemia kursus Router OS ja on võimalik sooritada eksam, mis annab teema läbimise kohta sertifikaadi. Edasise väljaõppe saamiseks on õpilastel võimalik pöörduda MikroTik sertifitseeritud õpetajate poole.

MikroTik MTCNA koolituse sisu (.pdf)

Vastuvõtu lävend

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja töökatse vormis.  Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala õppimiseks.

Vestlus kestab 1-1,5h ning vestluse õppijakandidaadiga viivad läbi sotsiaaltöötaja ja kutseõpetaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt. Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi kutsesobivust, õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.

Töökatse sooritatakse kirjalikult individuaalsel töölehel ning õppijakandidaadil on selleks aega 90 minutit.
Kui katse lahendamine paberil ei ole tervisliku seisundi tõttu võimalik, siis sooritatakse katse selleks ettevalmistatud arvutil. Abivahendite kasutamisel (kohandatud klaviatuur, juhtkuul) tuleb need täiendavale hindamisele kaasa võtta.

Töökatsel selgitatakse välja:

 • motivatsioon õppida ja minna erialasele tööle;
 • varasemates kooliastmetes omandatud teadmised ning oskused, mis on vajalikud õppekava läbimiseks ja kutsekeskhariduse omandamiseks;
 • varasemad teadmised ning oskused IT-valdkonnas;
 • kirjaliku eneseväljenduse oskus;
 • iseseisev toimetulek, õpioskused ja pingetaluvus.

Töökatse käigus hinnatakse õppijakandidaadi teadmisi ning oskuseid ülesannete täitmisel järgmistes valdkondades:

 • matemaatika;
 • loogika;
 • infotehnoloogia;
 • suhtlemisoskused;
 • infootsing;
 • inglise keel;
 • loodusained.

Oodatud tulemus

IT erialale õppima võtmise tingimuseks ehk lävendiks on, et õppijakandidaat:

 • läbib vestluse positiivse tulemusega;
 • sooritab töökatse koondtulemusena vähemalt 70%;
 • igas töökatse valdkonnas saavutab tulemuse vähemalt 40%.

Positiivse vastuse saab õppijakandidaat, kelle tervislik seisund, eesti keele oskus, motivatsioon, sotsiaalsed-, praktilised- ja õpioskused toetavad õpinguid ja tööle asumist IT valdkonnas.