Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INDIVERSO - kaasavad lahendused kutseõppes

Käesolev metoodiline abimaterjal on üks osa kaasamist toetavast lähenemisest, mis koosneb erinevast töövahendist.

INDIVERSO on mõeldud avalikuks kasutamiseks kõigile erivajadusega õppijatega tegelevatele organisatsioonidele. Seda on võimalik kasutada moodulite kaupa või erinevaid mooduleid omavahel kombineerides lähtudes oma eesmärkidest, huvidest ja vajadustest.

Logo INDIVERSO
Erasmus  Logo I

 

Töövahend 1:

Täiendavad sekkumised erivajadusega õppijatele

Moodul 1: Isikukeskne lähenemine tegevuskava koostamisel

Moodul 2: Psühhomotoorne lähenemine - sotsiaalsete oskuste arendamine läbi liikumis- ja meeskonnamängude

Moodul 3: Sotsiaalsete oskuste arendamine läbi loovtegevuste

Moodul 4: Kogemusnõustamine

Töövahend 2:

Info ja koolitused pedagoogilisele personalile

Moodul 1: Erivajaduste alase teadlikkuse tõstmine

Moodul 2: Praktiline töövahend õppija toimetuleku hindamiseks koos soovitustega tema toetamiseks õppetöös, praktikal ja tööelus

Moodul 3: Personali enesehindamisoskuste arendamine
Lisa 1 Õpistiili eelistuste küsimustik õppijale_Geoff Petty
Lisa 2 Ühe minuti küsimustik
Lisa 3 Õppijate küsimustik õpetaja töö hindamiseks
Lisa 4 Oma töö vastavuse hindamine õpetamise tipptasemele_Geoff Petty
Lisa 5 Kasutatava õppemetoodika küsimustik õpetajale_ Geoff Petty
Lisa 6 Struktureeritud töövahend õpetamiskogemuse reflekteerimiseks
Lisa 7 Õpetajate enesehindamise küsimustik
Lisa 8 Isiklik arenguplaan

Töövahend 3:

Väljaõpe ja töölerakendumine läbi coachingu

 

Metoodiline abimaterjal kutsealase ettevalmistuse korraldamiseks läbi coachingu
Lisa 1 Esmane vestlus
Lisa 2 Psühhosotsiaalse tasakaalu nimestik
Lisa 3 Kokkulepete nimekiri
Lisa 4 Võtmeoskused
Lisa 5 Õppe monitooringu vorm
Lisa 6 Valgusfoor
Lisa 7 Praktika vaatluse vorm
Lisa 8 Töö analüüs
Lisa 9 Hindamine

Töövahend 4:

Supervisioon ja kovisioon

Moodul 1: Supervisioon

Moodul 2: Kovisioon - praktiline juhendmaterjal kolleegidevahelise nõustamise korraldamiseks

Moodul 3: Kovisiooni moderaatorite koolitusmaterjal

Töövahend 4 lisad:
Lisa 1 Kovisiooni moderaatori koolituse esitlus
Lisa 2 Kovisiooni grupi registreerimisleht
Lisa 3 Kovisiooni grupis osalejate koostöökokkulepe

Töövahend 5:

Juhised kriisi ennetamiseks ja kriisiolukordades käitumiseks

Moodul 1: Kriisi ennetamine
Lisa 1 Isiklik tööjuhis

Moodul 2: Kriisi märkamine

Moodul 3: Kriisiga toimetuleku strateegiad
Lisa 1 Kriisi sekkumine_juhised õpetajale
Lisa 2 Kriisi sekkumine_soovitused abivajajale

Töövahend 6:

Koostöö tööandjatega

Moodul 1: Tööandjate koolituspäeva korraldamine

Moodul 2: Tööandjate nõustamine ja toetamine
Lisa 1 Kandidaadi profiil
Lisa 2 Infovoldik ettevõtetele
Lisa 3 Töökoha kohandamise ja abivahendite vajaduse hindamine
Lisa 4 Tulemuste hindamine_intervjuuküsimused ettevõttele

Töövahend 7:

Võrgustikutöö

Juhised piirkondliku koostöövõrgustiku loomiseks erinevate asutuste ja osapoolte vahel

INDIVERSO projekti elluviimist kaasrahastas Euroopa Liidu Erasmus + programm.