Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elukvaliteedi põhine lähenemine

Astangu Keskus lähtub oma igapäevases töös õppijatega, kaitstud töö teenusel osalevate inimestega ning rehabilitatsiooniteenuse saajatega isikukeskset, elukvaliteedipõhist lähenemist. Igale kliendile luuakse koostöös kliendi ja vajadusel tema lähedastega tegevuskava, et pakkuda tema eesmärkidele vastavaid vajaduspõhiseid tegevusi ja teenuseid, mis aitavad kaasa elukvaliteedi tõusule või säilitamisele.

Oma igapäevases töös ja otsuste vastuvõtmisel kaasame kliente. Klientide kaasamise all lähtume ideest, et igal inimesel on õigus oma arvamusele. Seega ka õigus ja kohustus teda puudutavaid otsuseid vastu võtta või nende osas kaasa rääkida. Klientide kaasamise peamiseks põhimõtteks on see, et kliente puudutavaid otsuseid võtame vastu klientide osalusel.


Kliendid on kaasatud kõikides teenuse osutamise protsessides:

 • klient seab ise (vajadusel töötaja abiga) eesmärgid ja ootused oma elukvaliteedile ja soovitud teenustele;
 • teenuste pakkumisel aluseks olev tegevuskava koostatakse koos kliendiga, kaasates vajadusel ja kliendi nõusolekul tema lähedasi;
 • vastutus kokkulepitud tegevuste elluviimise eest jaguneb kliendi ja keskuse töötaja vahel;
 • tegevuskavades tehakse vajadusel muudatusi vastavalt kliendi poolt tõstatatud vajadustele;
 • tegevuste tulemustele ja eesmärkide saavutamisele annab hinnangu klient ise;
 • teenuste paremaks muutmiseks on klientide tagasiside väga oodatud, sh kaebused ja ettepanekud.

Teenuste kavandamisel, elluviimisel ja tulemuste hindamisel lähtume teenusel oleva inimese enda poolt määratletud eesmärkidest, mis on seotud tema elukvaliteedi säilitamise või tõstmisega.


Elukvaliteedi määratlemisel, eesmärkide seadmisel ning tegevuste kavandamisel peame silmas järgmisi valdkondi:

 • isiklik areng (õppimine, enesearendamine);
 • iseseisvus (igapäevaelu tegevused, valikud ja otsused);
 • füüsiline ja vaimne heaolu (sh füüsiline ja vaimne tervis, füüsiline toimetulek, meeleolu, tegutsemistahe jms);
 • sotsiaalne kaasatus (sh suhted, kuuluvus, mõtestatud tegevus);
 • materiaalne heaolu (sissetulek, elukoht, materiaalsete asjadega seotud eesmärgid).

Mõõdame kõigi teenuste mõju inimese elukvaliteedile, küsides inimeselt infot teenusest saadud kasu või tema elukvaliteedis toimunud muutuste kohta.


Klient vastutab enda eest võimaluste piires ise – meie toetame ja suuname teda.

Selgitame välja inimese unistused ja soovid, mida ta sooviks oma elus muuta lähtudes sealjuures elukvaliteeti mõjutavatest teguritest.

Me märkame ja mõistame: me märkame oma klientide vajadusi; asjatundjatena me mõistame ning arvestame nendega

Me mõistame ja seame eesmärgid: läbi mõistmise jõuame selgete eesmärkideni

Me seame eesmärgid ja saavutame need: toetudes tugevustele ja jagades vastutust, liigume edasi teadlikult ja meie saavutused ei ole juhuslikud

Me teeme seda koos: me innustame teisi ja teeme koostööd, et erinevate teadmiste ja kogemuste ühendamisel luua tähendusrikast elu.