Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Abipagar

Abipagar

Abipagar on töötaja, kes töötab pagari või kondiitri juhendamisel ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid. Ta täidab temale antud erialaseid töökorraldusi vastavalt ettevõtte eripärale.

Tema põhilisteks tööülesanneteks on:

 • toorainete ladustamine ja ettevalmistamine
 • taina vormimine
 • valmistoodete pakendamine ja ladustamine
 • puhastus- ja koristustööd

Abipagar osaleb meeskonnatöös.


Õppetöö info

Abipagari eriala õppekava koosneb praktilisest erialaõppest ja seda toetavatest ainetest ning sotsiaalset toimetulekut arendavatest moodulitest. Kursuse lõpetajal on teadmised ja oskused võimetekohaseks töötamiseks erialases valdkonnas.

Õppetöö toimub praktilise töö vormis keskuse õppeklassides ja -töökodades. Õppijad saavad erialaoskustele lisaks klienditeeninduse kogemuse keskuse kohvikus enda valmistatud pagaritooteid müües. Ülimalt oluline osa õppest on praktika avatud tööturul, mõnes pagariettevõtetes.

Õppeaeg: 1 aastat.

Rühma suurus: 8 inimest

Sihtrühm: Abipagari erialale ootame inimesi, kes tahavad omandada erialaoskusi ja kelle vaimne- ja füüsiline tervis võimaldab valitud erialal töötada.

Põhiõpingud

 • Erialaõpingute alused
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Lihtpagaritoodete valmistamine
 • Abipagari praktiline töö
 • Valikpagaritoodete valmistamine
 • Praktika

Valikõpingud

 • Erinevate rahvaste küpsetised
 • Esmaabi
 • Keraamika
 • Klienditeeninduse alused
 • Kondiitritoodete alused
 • Kujundi- ja värviõpetus
 • Tervislik toitumine

Õppekava tutvustus

Abipagar õppekava ja rakenduskava

Vastuvõtu lävend

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja töökatse vormis. Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus pagar-kondiitri abi erialal õppimiseks.

Vestlus kestab 1-1,5h ning vestluse õppijakandidaadiga viivad läbi sotsiaaltöötaja ja kutseõpetaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.  Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi kutsesobivust, õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks. Vestluse edukal läbimisel järgneb töökatse.

Töökatsel selgitatakse välja õppijakandidaadi:

 • motivatsioon õppida ja tööle minna;
 • kohanemine uue olukorra, juhendajate ja kaaslastega;
 • sotsiaalsed oskused (suhted kaaslastega, enesekontroll, reeglite ja piirangute järgimine, töökorralduste täitmine, koostöö, abi küsimine, viisakus teiste vastu) on piisavad, et alustada õpinguid ja hiljem tööle asumiseks valitud erialal;
 • praktilised oskused (esmane arvutusoskus, hügieeni eest hoolitsemine, töö köögiriistadega, töökoha korrashoid, ohutu käitumine) on piisavad, et alustada õppimist ja tööks vajalike erialaoskuste omandamiseks;
 • oskused (lugemis-, kirjutamis-, kõnelemis-, kuulamis- arvutamis-, mõõtmis-, vaatlusoskus) on piisavad erialal õppimiseks ja tööoskuste omandamiseks.

Tegevused töökatsel sisaldavad praktilisi tegevusi pagaritöö õppeklassis:

 • praktilised ülesanded töökeskkonnas - retsepti lugemine, kaalumine, küpsetamine, koristamine, ette näidatud töövõtete jäljendamine, ette näidatud ohutusnõuete järgmine, iseseisvalt mõningate tööalaste otsuste tegemine, ülesande sooritamine ette antud aja jooksul, keskendumine tööle ja tähelepanu hoidmine ülesandel;
 • suhtlemine, meeskonnatöö, julgus vajadusel abi küsida, töötamine koos teistega, juhendamise aktsepteerimine ja tegutsemine vastavalt juhendamisele;
 • õppijakandidaadi eneseanalüüs juhendamisel;
 • kokkuvõte ja tagasiside koos õpetajaga praktiliste ülesannete sooritamise kohta.

Oodatud tulemus 
Positiivse vastuse saab õppijakandidaat, kelle tervislik seisund, eesti keele oskus, motivatsioon, sotsiaalsed ja praktilised oskused toetavad õpingute alustamist, et omandada iseseisvamaks eluks ja erialal töötamiseks vajalikud oskused.