Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Abikokk

Abikokk, tase 3  eriala lõpetajal on toitlustusasutuses koka abilisena töötamiseks vajalikud teadmised.

Tema põhilised tööülesanded on:

 • Töö planeerimine
 • Puhastus- ja koristustööd
 • Kaupade käitlemine
 • Toitude valmistamine
 • Teenindamine

Lõpetajad leiavad tööd abikokana restoranides, kohvikutes, sööklates, baarides, suurköökides, catering-ettevõtetes.


Õppetöö info

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 8

Sihtrühm:  Abikoka eriala kutseõppesse on oodatud erivajadusega tööealised inimesed, kes on huvitatud toidutööstuse valdkonnas töötamiseks vajalike oskuste omandamisest ning kelle vaimne ja füüsiline tervis võimaldab töötada valitud erialal. Õppekava on lihtsustatud õppes põhihariduse omandanud inimestele. 

Põhiõpingud:

 • Toitlustamise valdkonna olemus
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Toitlustamise alused
 • Teenindamise alused
 • Abikoka praktilise töö alused
 • Abikoka praktika
 • Abikoka lõpueksam
 • Erialane matemaatika

Valikõpingud:

 • Erialane arvutiõpetus
 • Pagari-ja kondiitritöö alused
 • Menüü
 • Kohanemislaager
 • Kehaline arendamine
 • Joogiõpetus, mittealkohoolsed joogid
 • Loovtegevus
 • Värvusõpetus ja kompositsioon

Õppekava tutvustus

Abikokk õppekava ja rakenduskava


Toetused

Kutsehariduse erialasid viime läbi koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega. See tähendab, et õppijad kantakse Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilaste nimekirja ja Haapsalu Kutsehariduskeskus väljastab lõputunnistuse. Reaalne õppetöö toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, Tallinnas.

Õppijatel on võimalik taotleda kõiki Eesti riigis kutseõppeasutuse päevases õppevormis täiskoormusega õppivatele õppijatele kehtivaid soodustusi ja toetusi (nt sõidukulude hüvitist ja õppestipendium).

Vastuvõtu lävend

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja töökatse vormis.  Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus abikoka eriala õppimiseks.

Vestlus kestab 1-1,5h ning vestluse õppijakandidaadiga viivad läbi sotsiaaltöötaja ja abikoka eriala kutseõpetaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi kutsesobivust, õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.

Töökatse võtab aega kuni 1h ja selle viib läbi abikoka eriala kutseõpetaja. Töökatse käigus tuleb sooritada erinevaid praktilisi ülesandeid kirjalike juhendite alusel. Vajadusel kutseõpetaja abistab ja selgitab teksti sisu.

Töökatse käigus hinnatakse õppijakandidaadi:

 • motivatsiooni (tuleviku eesmärgid, soov toitu valmistada ja erialal töötada;)
 • töökäitumist (töötempo, vastupidavus, tulemuse kvaliteet, ruumis orienteerumine);
 • võimeid ja oskuseid (teksti lugemine ja mõistmine, arvutamisoskus, mõõtühikute tundmine/mõistmine, suhtlemisjulgus);
 • tööharjumusi ja isiklikku hügieeni;
 • enesejuhtimist ja hinnangu andmise võimet sooritusele (julgus/suutlikkus küsida, kui ei saa aru; elementaarne analüüsioskus, kas sai hakkama või mitte).

Oodatud tulemus

Positiivse vastuse saab õppijakandidaat, kellel on lugemis- ja arvutamisoskus, juhenditest ja juhendamisest arusaamise oskus, füüsiline ja vaimne vastupidavus ning töökäitumine, mis toetab abikoka erialal õppimist ja hilisemat tööle rakendumist.