Abikoka eriala vestlus ja täiendav hindamine

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja töökatse vormis.  Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus abikoka eriala õppimiseks.

Vestlus kestab 1-1,5h ning vestluse õppijakandidaadiga viivad läbi sotsiaaltöötaja ja abikoka eriala kutseõpetaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi kutsesobivust, õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.


Töökatse

Töökatse viiakse läbi abikoka õppeklassis ja võtab aega kuni 1 tund. Töökatse toimub läbi erinevate praktiliste ülesannete sooritamise kirjalike juhendite alusel. Vajadusel töökatse läbiviija abistab ja selgitab teksti sisu.

Töökatse käigus hinnatakse õppijakandidaadi:

  • motivatsiooni (tuleviku eesmärgid, soov toitu valmistada ja erialal töötada;)
  • töökäitumist (töötempo, vastupidavus, tulemuse kvaliteet, ruumis orienteerumine);
  • võimeid ja oskuseid (teksti lugemine ja mõistmine, arvutamisoskus, mõõtühikute tundmine/mõistmine, suhtlemisjulgus);
  • tööharjumusi ja isiklikku hügieeni;
  • enesejuhtimist ja hinnangu andmise võimet sooritusele (julgus/suutlikkus küsida, kui ei saa aru; elementaarne analüüsioskus, kas sain hakkama või mitte).

Oodatud tulemus positiivse vastuse saamiseks

Positiivse vastuse saab õppijakandidaat, kellel on lugemis- ja arvutamisoskus, juhenditest ja juhendamisest arusaamise oskus, füüsiline ja vaimne vastupidavus ning töökäitumine, mis toetab abikoka erialal õppimist ja hilisemat tööle rakendumist.