Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Abikoka eriala vestlus ja täiendav hindamine

Õppijakandidaadi hindamine toimub vestluse ja töökatse vormis.  Hindamise eesmärk on selgitada välja õppijakandidaadi sobivus abikoka eriala õppimiseks.

Vestlus kestab 1-1,5h ning vestluse õppijakandidaadiga viivad läbi sotsiaaltöötaja ja abikoka eriala kutseõpetaja. Vajadusel küsitakse täiendavat infot õppijakandidaadi lähedastelt.

Vestluse käigus hinnatakse õppijakandidaadi kutsesobivust, õpi- ja töömotivatsiooni, iseseisvat toimetulekut, toetavate rehabilitatsioonitegevuste vajadust, valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.


Töökatse

Töökatse viiakse läbi abikoka õppeklassis ja võtab aega kuni 1 tund. Töökatse toimub läbi erinevate praktiliste ülesannete sooritamise kirjalike juhendite alusel. Vajadusel töökatse läbiviija abistab ja selgitab teksti sisu.

Töökatse käigus hinnatakse õppijakandidaadi:

  • motivatsiooni (tuleviku eesmärgid, soov toitu valmistada ja erialal töötada;)
  • töökäitumist (töötempo, vastupidavus, tulemuse kvaliteet, ruumis orienteerumine);
  • võimeid ja oskuseid (teksti lugemine ja mõistmine, arvutamisoskus, mõõtühikute tundmine/mõistmine, suhtlemisjulgus);
  • tööharjumusi ja isiklikku hügieeni;
  • enesejuhtimist ja hinnangu andmise võimet sooritusele (julgus/suutlikkus küsida, kui ei saa aru; elementaarne analüüsioskus, kas sain hakkama või mitte).

Oodatud tulemus positiivse vastuse saamiseks

Positiivse vastuse saab õppijakandidaat, kellel on lugemis- ja arvutamisoskus, juhenditest ja juhendamisest arusaamise oskus, füüsiline ja vaimne vastupidavus ning töökäitumine, mis toetab abikoka erialal õppimist ja hilisemat tööle rakendumist.